ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 26 ਫਰਵਰੀ 2024

Snap Inc. ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ Snaps 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ Snap ਵਿਖੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ — ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ Snapchatters ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ Snapchat ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bitmoji, Spectacles ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਸੇਵਾਵਾਂ" ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ "ਮਦਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ "Snapchatter" ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ:

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ Snapchat ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡੈਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਲ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ।

 • ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, My AI ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

 • ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ।

 • ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Snapchat ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ।

 • ਆਪਣੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਬਦਲੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 • ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SMS ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ 'ਗਾਹਕੀ ਛੱਡੋ' ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣਾ ਡੈਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਡੈਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ Snapchat ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਲਿਜਾ ਸਕੋ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੋ।

 • ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਡੈਟੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

 • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 • ਟਰੈਕਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS 14.5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ iPhone ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Snapchat, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਜਨਮਦਿਨ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ Bitmoji ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ) ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਨਤਮ ਸਨੀਕਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੌਤਿਕ ਪਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ)।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ Snaps ਅਤੇ ਚੈਟ, ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਜਾਂ Snap ਨਕਸ਼ਾ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ)। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ Snapchatters ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ Snaps, ਚੈਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Snapchat ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ) ਸਮੇਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ Snapchatters ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, My AI ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗੇਮ ਦੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡੀਵਾਈਸ ਮੈਮੋਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕਿਸਮ, ਡੀਵਾਈਸ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ), ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (IP ਪਤਾ), ਕੂਕੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਕੂਕੀਜ਼, ਵੈੱਬ ਬੀਕਨ (ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੈਟਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ), ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ), ਅਤੇ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੰਨੇ, IP ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਵਾਈਸ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਡੀਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਫ਼ੋਨਬੁੱਕ (ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ), ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ), ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (GPS ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੈਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਡੈਟਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਡੈਟਾ (ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ), ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੈਟਾ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਐਪ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਹੋਰ Snapchatters ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ Snapchatter ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SMS, ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਟਾ (ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਨੀ ਹੈ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ)

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ Snap ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ

ਅਸੀਂ Snapchatters ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Snapchat ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਕੁੱਤੇ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ Snap ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ Snap ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Snap ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬਰਿਸਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ My AI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Snaps ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਫੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ, ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਕਅੱਪ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ Snapchatter ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Snapchatters ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ Snaps ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Snap ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ Snaps ਦਿਖਾਉਣਾ)। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਢੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਸਣ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀਦੇਖੋ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ( ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੂਝ ਜੋ ਜਨਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤ, ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਸਿਖਲਾਈ ਡੈਟਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਡੈਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਧਾਈ ਗਈ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ My AI ਤੋਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Snapchatters ਵੱਲੋਂ My AI ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ। Snapchatters ਦੇ ਡੈਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ Snapchat ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਖੋਜ

ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Spectacles) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਵਾਰ Snapchat 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਡੈਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, Snapchatter ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ Snapchat 'ਤੇ ਭੇਜੇ URLs ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਪੇਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Snapchat, ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ Snapchatters ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ Snapchat ਐਪ, ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Snapchat, ਈਮੇਲ, SMS ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਖਾਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਟ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-Snapchatters ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਂ Snapchat ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ, Snapchatter ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
 • Snapchat। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ Snapchat 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ Snapchatters ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖੋ।

 • ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ

 • ਜਨਤਕ। Snapchat 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ Snaps, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੌਟਲਾਈਟ, Snap ਨਕਸ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ Snaps ਨੂੰ Snapchat ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ Bitmoji, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 • ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਐਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।

 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ Snapchat ਵਿੱਚ OpenTable ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਈਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਵਾਈਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਵੈਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।

  • ਸੰਭਾਵਤ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਉਪਾਅ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ।

  • ਸਾਡੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।

  • ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ।

 • ਭਾਗੀਦਾਰ। Snap Inc. ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਵਿਲੀਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਕੈਮਰਾ ਸੰਪਾਦਨ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਏਕੀਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Snap ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ Snapchat ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਕੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

iOS 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Apple ਦੇ TrueDepth ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚੈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ:

 • ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ - ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Snapchat ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ Snaps ਅਤੇ ਚੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ Snap ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Snap ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - Snap ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਝਾਅ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਟਾ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਡੈਟਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

 • ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ Snapchatters ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਗ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੈਟਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ Snapchatters ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ)।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।