കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പുതുക്കിയത്: ജനുവരി 2024

Snap-ൽ, സ്വന്തം കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കാനും, ലോകത്തെ അറിയാനും, ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാനും ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യപുരോഗതിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു. സ്‌നാപ്പ്ചാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാക്കാനായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, സ്വയം വിപുലമായ പരിധിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വ്യക്തവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും ആയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 13 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ Snapchat-ലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിനും (ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ, ജനറേറ്റീവ് AI, ലിങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്‌മെന്റുകൾ, ഇമോജികൾ, സർഗ്ഗാത്മക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള എല്ലാ രൂപത്തിലമുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു) പെരുമാറ്റത്തിനും എല്ലാ സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്കും ഒരേ പോലെ ബാധകമാണ്. സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവം വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഉള്ളടക്കത്തോടോ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു, അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കെതിരെ ഉടനടി ശാശ്വതമായ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഗുരുതരമായ ഉപദ്രവമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. 

ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ ജനറേറ്റീവ് AI ഫീച്ചറുകൾ Snap വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജനറേറ്റീവ് AI ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു, ഒപ്പം സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർ AI ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് AI ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ, ഒരു അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഉചിതമായ നിർവഹണ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, .

Discover-ലെ പരസ്യദാതാക്കളും മീഡിയ പങ്കാളികളും തങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമാണെന്നും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വസ്തുതാ പരിശോധന നടത്തണമെന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഡെവലപ്പർമാരും അധികമായുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

Snapchat-ൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയും ഞങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകളിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ നിയമങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ബാധകമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ, വസ്തുതാപരമാണോ, രാഷ്ട്രീയമോ സാമൂഹികമോ ഞങ്ങളുടെ കമ്യൂണിറ്റിയുടെ മറ്റ് പൊതുവായതോ ആയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം എങ്ങനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക സന്ദർഭംഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചുവടെയുള്ള ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഉടനീളം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.

Snapchat എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതവും അനുകൂലവുമായ ഒരു അനുഭവമാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കമോ പെരുമാറ്റമോ ഞങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങളുടെ അന്തസത്തയെ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കം

 • കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിടൽ, വേഷം ധരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം (സെക്സ്റ്റോർഷൻ), അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചിത്രീകരിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നഗ്നമോ ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഒരിക്കലും പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ അയയ്‌ക്കുകയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് (ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു).

 • അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ, വിതരണം ചെയ്യുന്നതോ, പങ്കിടുന്നതോ, അശ്ലീലസാഹിത്യവുമായോ ലൈംഗിക ഇടപെടലുകളുമായോ (ഓൺലൈനായോ ഓഫ്‌ലൈനായോ) ബന്ധപ്പെട്ട വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.

 • മുലയൂട്ടലും ലൈംഗികമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെ നഗ്നതയുടെ മറ്റ് ചിത്രീകരണങ്ങളും പൊതുവെ അനുവദനീയമാണ്.

 • ലൈംഗിക പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്

ഉപദ്രവവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും

 • ഏത് തരത്തിലുമുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും ഉപദ്രവവും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനാവശ്യമായ ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നതോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളോ അയക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്ക് അത് ബാധകമാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞാൽ, മറ്റൊരു Snapchat അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

 • ഒരു വ്യക്തിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഒരു ബാത്ത്‌റൂം, കിടപ്പുമുറി, ലോക്കർ റൂം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സൗകര്യം പോലെയുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതും, അതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവത്തിനായി പങ്കിടുന്നതും (അതായത്, "ഡോക്‌സിംഗ്") നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • നിങ്ങളുടെ Snap-ൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ചെയ്യുക! മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക.

 • അനുവദനീയമായ ഉള്ളടക്കം മനഃപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്‌നാപ്പ്ചാറ്ററെ ഉപദ്രവിക്കരുത്.

 • ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും ഉപദ്രവവും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

ഭീഷണികൾ, അതിക്രമം, ഉപദ്രവം

 • അക്രമാസക്തമോ അപകടകരമോ ആയ പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെയോ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വത്തിനോ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്.

 • മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ, അനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് അതിക്രമത്തിന്‍റെ സ്നാപ്പുകൾ അനുവദനീയമല്ല.

 • സ്വയം പരുക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രോത്സാഹനമോ ആത്മഹത്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകളോ ​​ഉൾപ്പെടെ, സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വവത്കരണം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

 • ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഭീഷണികൾ, അക്രമം, ഉപദ്രവം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ വിവരങ്ങൾ

 • ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കൽ, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ മെഡിക്കൽ അവകാശവാദങ്ങൾ, നാഗരിക പ്രക്രിയകളുടെ സമഗ്രതയെ ദുർബലപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി (ജനറേറ്റീവ് AI വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ എഡിറ്റിംഗിലൂടെയോ) ഉള്ളടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള, ദോഷം ചെയ്യുന്നതോ വിദ്വേഷം പരത്തുന്നതോ ആയ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.

 • നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരാളായി (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) നടിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ ആരോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഹാനികരവും ആക്ഷേപഹാസ്യമല്ലാത്തതുമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സെലിബ്രിറ്റികൾ, പൊതുരംഗത്തുള്ള വ്യക്തികൾ, ബ്രാൻഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • വെളിപ്പെടുത്താത്ത, പണമടച്ചതോ സ്പോൺസർ ചെയ്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കം, ഫോളോവർ പ്രമോഷനുകൾക്ക് പണമടയ്ക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോളോവർ-ഗ്രോത്ത് സ്കീമുകൾ, സ്പാം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രൊമോഷൻ, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡ് സ്കീമുകളുടെ പ്രമോഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്പാം ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.

 • വഞ്ചനാപരമായ ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ സമ്പന്നരാകാനുള്ള പദ്ധതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ Snapchat അല്ലെങ്കിൽ Snap Inc-നെ അനുകരിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വഞ്ചനയും മറ്റ് വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.

 • ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉപദ്രവകരമായ തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിതമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • നിങ്ങളുടെ നിയമാധികാരപരിധിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം അയയ്‌ക്കാനോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാനോ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​Snapchat ഉപയോഗിക്കരുത്. നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ മയക്കുമരുന്നുകൾ, നിരോധിതവസ്തുക്കൾ (കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ദുരുപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ പോലുള്ളവ), ആയുധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ, വിൽക്കൽ, കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപനയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക കടത്ത്, തൊഴിലാളികളുടെ കടത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള ചൂഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • ചൂതാട്ടം, പുകയില അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മദ്യം എന്നിവയുടെ അനധികൃത പ്രചാരണം ഉൾപ്പെടെ, നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ വ്യവസായങ്ങളുടെയോ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രചാരണം ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.

 • ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട നിയമവിരുദ്ധമോ നിയന്ത്രിതമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

വിദ്വേഷകരമായ ഉള്ളടക്കം, ഭീകരപ്രവർത്തനം, അക്രമാസക്തമായ തീവ്രവാദം

 • ഭീകര സംഘടനകൾ, അക്രമാസക്തരായ തീവ്രവാദികൾ, വിദ്വേഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനോ അക്രമാസക്തമായ തീവ്രവാദത്തിനോ വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.

 • വംശം, നിറം, ജാതി, വംശീയത, ദേശീയത, മതം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം, ലിംഗ വ്യക്തിത്വം, വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പദവി, കുടിയേറ്റ നില, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നില, പ്രായം, ഭാരം, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപമാനിക്കുന്ന, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനമോ അക്രമമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളോ ഉള്ളടക്കമോ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വിദ്വേഷകരമായ ഉള്ളടക്കം, തീവ്രവാദം, അക്രമാസക്തമായ തീവ്രവാദം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.


ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-ആപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് (നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Snapchat അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും) നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് & സേഫ്റ്റി ടീമിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർക്കുക. (നിങ്ങൾക്ക് Snapchat അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ആശങ്ക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു). ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ കുറ്റകരമായ ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യുകയോ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ കൂടാതെ/ അല്ലെങ്കിൽ‌ നിയമപാലകരെ അറിയിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. പ്രവർത്തനം മനുഷ്യജീവന് ആസന്നമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിയമപാലകർക്കും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് Snapchat വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനോ ഈ അവസാനിപ്പിക്കൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറികടക്കാനോ അനുവാദമില്ല.

Snapchat-ൽ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ മറ്റുള്ളവർക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസ് നീക്കം ചെയ്യാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം Snap-ൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്. വിദ്വേഷ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഭീകരപ്രവർത്തന സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കൾ, അതിക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കഠിനമായ ഉപദ്രവം നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം പെരുമാറ്റം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസ് നീക്കംചെയ്യണോ നിയന്ത്രിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വിഷയ വിദഗ്ധരോ നിയമപാലകരോ പോലുള്ള മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചേക്കാം.

Snapchat-ലെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക.
അവിടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി സെറ്റിങ് അപ് ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ആർക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ തടയുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങളുടെ Snapchat അനുഭവം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.