ਈਈਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 6 ਨਵੰਬਰ 2023

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਏ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਈਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਈਯੂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ—ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਈਏ ਅਤੇ ਯੂਕੇ-ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਡੈਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣਕਰਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Snap Inc. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣਕਰਤਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਮਿਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਮਿਟਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, Snap ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

  • ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਕਾ-ਫਿਲਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰਚਨਾਤਮਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ-ਫਿਲਟਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

  • ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ।  ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ-ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ- ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ Snaps ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  • ਸਹਿਮਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੀਵਾਈਸ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।  ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਧ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ Snapchatters ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਟਾ ਤਬਾਦਲੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਤੰਤਰ ਵਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. /ਯੂਕੇ/ਸਵਿਸ ਡੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ)।

ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. /ਯੂਕੇ/ਸਵਿਸ ਡੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ

Snap Inc. ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੀਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਯੂਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੀਪੀਐੱਫ, ਅਤੇ ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੀਪੀਐੱਫ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Snap Inc. ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ:

ੳ. ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐੱਫ ਸਿਧਾਂਤ। ਡੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਯੂਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੀਪੀਐੱਫ।

ਅ. ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੈਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐੱਫ ਸਿਧਾਂਤ। ਡੀਪੀਐੱਫ।

ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਡੀਪੀਐੱਫ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੀਪੀਐੱਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।  ਡੈਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (DPF) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ https://www.dataprivacyframework.gov/ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਡੀਪੀਐੱਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Snap ਡੀਪੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ)।

ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਯੂਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੀਪੀਐੱਫ, Snap Inc ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਡੀਪੀਏਜ਼) ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਈਸੀਓ) ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐੱਫਡੀਪੀਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਯੂ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੀ ਯੂਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੀਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸਵਿਸ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਡੀਪੀਐੱਫ।

ਡੀਪੀਐੱਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਯੂ.ਐੱਸ. ਫੈਡਰਲ ਵਣਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪੀਐੱਫ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ I ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ DPF ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾ ਸਵਾਲ?

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਜਾਂ dpo [at] snap [dot] com 'ਤੇ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਈਏ ਵਿੱਚ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਾਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ

Snap Inc. ਨੇ Snap B.V. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਈਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands