ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ: 22 ਸਤੰਬਰ 2023

ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਕਟ (PIPEDA) ਸਮੇਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।  ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ—ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ-ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ।

ਡੈਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣਕਰਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Snap Inc. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡੈਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਵੈਚਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡੈਟਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ — ਉਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ)। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਟਾ ਤਬਾਦਲੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Snap Inc. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Snap ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੂਕੀਜ਼

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਬੀਕਨ, ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾ ਸਵਾਲ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਜਾਂ dpo@snap.com 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।