ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കം

കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരണ പരമ്പര

പുതുക്കിയത്: ജനുവരി 2024

  • കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിടൽ, വേഷം ധരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ചൂഷണം (സെക്സ്റ്റോർഷൻ) എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അത്തരം പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നഗ്നമോ ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഒരിക്കലും പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ അയയ്‌ക്കുകയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് (ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയോ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു).

  • അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പങ്കിടുന്നതും ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു. അശ്ലീലസാഹിത്യവുമായോ ലൈംഗിക ഇടപെടലുകളുമായോ (ഓൺലൈനായോ ഓഫ്‌ലൈനായോ) ബന്ധപ്പെട്ട വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. മുലയൂട്ടലും ലൈംഗികമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെ നഗ്നതയുടെ മറ്റ് ചിത്രീകരണങ്ങളും പൊതുവെ അനുവദനീയമാണ്.അവലോകനം

ഉപദ്രവകരമോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം നേരിടുന്നതിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്നാപ്ചാറ്റർമാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടി, ആവശ്യപ്പെടാത്ത ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കത്തിനോ ദുരുപയോഗത്തിനോ വിധേയമാകാതെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുഖകരമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും Snapchat-ൽ സ്വതന്ത്രമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അശ്ലീലസാഹിത്യം, ലൈംഗിക നഗ്നത, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക സേവനങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു ശ്രേണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തെയും ശക്തമായ നിബന്ധനകളാൽ അപലപിക്കുന്ന, ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ഈ നയങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.


നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്


ലൈംഗിക ഉത്തേജനം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നഗ്നത അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട നഗ്നത ഉൾപ്പെടെയുള്ള അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്ലീല ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ യഥാർത്ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആനിമേഷനോ, ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ലൈംഗിക പ്രവർത്തികളുടെ മറ്റ് ആവിഷ്കരങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, ഉദാഹരണത്തിന്, കലാപരമായ ആവിഷ്‌കാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടൽ, മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള നിലവിലുള്ളതോ ചരിത്രപരമോ ആയ സംഭവങ്ങൾ പോലെയുള്ള ലൈംഗികേതരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നഗ്നത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ബാധകമാകില്ല.


ഓഫ്‌ലൈൻ സേവനങ്ങളും (ഉദാഹരണത്തിന്, ലൈംഗിക മസാജ് പോലുള്ളവ), ഓൺലൈൻ അനുഭവങ്ങളും (ഉദാഹരണത്തിന്, ലൈംഗിക ചാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ളവ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗിക സേവനങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഈ നയങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.


ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും അസ്വീകാര്യവും നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. ലൈംഗിക കടത്ത്; നഗ്നചിത്രങ്ങൾ നൽകാൻ ഉപയോക്താക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വശീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ; അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള അടുത്തിടപഴകുന്ന ചിത്രങ്ങളോ ലൈംഗിക സാമഗ്രികളോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പെരുമാറ്റവും ചൂഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ നിശബ്ദരാക്കാൻ ഭയമോ ലജ്ജയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആശയവിനിമയമോ പെരുമാറ്റമോ ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു.


ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്


ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യലിന് വിധേയമായിരിക്കും. ലംഘനം നടത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾ ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആക്‌സസിനെ ബാധിക്കും.


ലൈംഗികത വ്യക്തമാക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു Snap നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്‌താൽ - നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ - ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-ആപ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മെനു ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കരുത്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സന്ദേശങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സ്‌പോട്ട്‌ലൈറ്റ്, ഡിസ്‌കവർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യാപ്തിയുള്ള മേഖലകൾ സജീവമായ നിരീക്ഷണത്തിനും മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇടയ്‌ക്കിടെ ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കാത്ത അശ്ലീലദ്യോതകമായ ഉള്ളടക്കം അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം (ഉദാഹരണത്തിന്, നീന്തൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്); എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ ശക്തമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക ചൂഷണവും ദുരുപയോഗ ചിത്രങ്ങളും (CSEAI-Child Sexual Exploitation and Abuse Imagery) തടയുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണനയാണ്, കൂടാതെ CSEAI-യെയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെയും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നയങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം യു.എസ് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മിസ്സിംഗ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌പ്ലോയിറ്റഡ് ചിൽഡ്രനിലേക്ക് (NCMEC) ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. NCMEC തുടർന്ന്, ആവശ്യാനുസരണം ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ പാലകരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്സ്‌നാപ്‌ചാറ്റർമാർക്ക് സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുരക്ഷിതമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നതോ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സുഖകരമല്ലാതെ തോന്നിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കാനും ഉള്ളടക്കം ലംഘിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ തടയാനും മടിക്കരുത്.