Transparency Report Glossary
Enero 1, 2023 – Hunyo 30, 2023

Sa ibaba ay ibinilang namin ang mga kahulugan ng karaniwang mga termino, patakaran, at mga operational na kasanayan sa aming transparency report. 

Sekswal na Content: Tumutukoy sa promotion o pagbabahagi ng sekswal na paghuhubad, pornograpiya, o komersiyal na serbisyong sekswal. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Sekswal na Content.

Pangha-harass at Bullying: Tumutukoy ito sa anumang hindi gustong pag-uugaling maaaring maging sanhi ng karaniwang tao ng emosyonal na pagkabalisa, tulad ng pagsasalita ng masasakit, sekswal na harassment, o hindi ninanais na sekswal na atensyon. Kasama rin sa kategoryang ito ang pagbabahagi o pagtanggap ng non-consensual intimate imagery (NCII). Para sa higit pang imprmasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Pangha-harass at Bullying.

Mga Pagbabanta & Karahasan : Sumangguni sa nilalaman na nagpapahayag ng intensyon na magdulot ng pisikal o emosyonal na pinsala. Tumutukoy ang karahasan sa anumang content na sumusubok na mag-udyok, magluwalhati, o maglarawan sa karahasan sa tao, pang-aabuso sa hayop, pagdanak ng dugo, o graphic na imahe. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Mga Banta, Karahasan, at Pinsala.

Pananakit sa Sarili at Pagpapakamatay: Tumutukoy sa pagluwalhati sa pananakit sa sarili, kabilang na ang promotion ng self-injury, pagpapakamatay o mga eating disorder. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Mga Banta, Karahasan, at Pinsala.

Maling Impormasyon: Kabilang sa maling impormasyon ang mali o mapanlinlang na content na nagdudulot ng pinsala o malisya, tulad ng pagtanggi sa pagkakaroon ng kalunos-lunos na mga trahedya, mga hindi napapatunayang mga medikal na panawagan, o pinapahina ang integridad ng mga proseso ng sibiko, o pagmamanipula ng content para sa mali o mapanlinlang na mga layunin. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Nakakapinsalang Mali o Mapanlinlang na Impormasyon.

Pagpapanggap: Nangyayari kapag ang isang account ay nagpapanggap bilang isa pang tao o brand. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Nakakapinsalang Mali o Mapanlinlang na Impormasyon.

Spam: Tumutukoy ang spam sa mga mensaheng unsolicited o walang kaugnayan sa content na maaaring magdulot ng nakapipinsalang kalituhan o kung hindi man ay maaaring magdulot ng panganib o istorbo sa mga lehitimong mga gumagamit. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Nakakapinsalang Mali o Mapanlinlang na Impormasyon.

Ipinagbabawal na Gamot: Ang mga ipinagbabawal na gamot ay tumutukoy sa pamamahagi at paggamit ng mga ilegal na droga (kabilang  ang mga pekeng tabletas), at iba pang ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangksutan ng mga droga. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Illegal na Mga Aktibidad.

Mga Weapon: Sumangguni sa mga kagamitang idinisenyo o ginamit para sa pagdulot ng kamatayan, pinsala sa katawan, o pinsala sa ari-arian. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Illegal na Mga Aktibidad.

Iba Pang mga Regulated Goods: Tumutukoy sa pagsulong ng mga regulated goods at industriya, kabilang na ang mga ilegal na pagsusugal, produktong tobako, at alkohol. Kasama rin sa kategoryang ito ang ilegal o mapanganib na aktibidad, na maaaring mag-promote o manghikayat ng pag-uugaling kriminal o magdulot ng panganib sa buhay, kaligtasan o kapakanan ng indibiduwal. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Illegal na Mga Aktibidad.

Mapoot ng Pananalita: Content na nagpapababa, o nagpo-promote ng diskriminasyon sa, isang indibiduwal o group ng mga indibiduwal batay sa kanilang lahi, kulay, caste, etnisidad, bansang pinagmulan, relihiyon, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan ng kasarian, kapansanan, veteran status, immigration status, socio-economic status, edad, timbang, o katayuan sa pagbubuntis. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Mapoot na Content, Terorismo, at Marahas na Ekstremismo.

Sekswal na Pananamantala at Pang-aabuso sa Bata: Ang Sekswal na Pananamantala at Pang-aabuso sa Bata ay inilalarawan bilang content na naglalaman ng mga seksuwal na larawan ng menor de edad at lahat ng uri ng child sexual abuse material (CSAM), pati na rin ang grooming o pang-eenganyo sa mga menor de edad para sa anumang layuning seksuwal. Nire-report namin sa mga awtoridad ang lahat ng pagkakataon ng sekswal na pagsasamantala at pang-aabuso sa bata. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Sekswal na Content.

Terorismo & Marahas na Extremism : Tumutukoy sa content na nagpo-promote or sumusuporta sa terorismo o iba pang marahas, gawaing kriminal na ginagawa ng mga indibiduwal at/o mga grupo na may layuning pang-ideolohiya, tulad ng pampulitika, relihiyon, panlipunan, lahi, o kapaligiran. Kabilang dito ang anumang content na nagpo-promote o sumusuporta sa anumang dayuhang terroristang organisasyon o mararahas na extremist na group, pati na rin ang content na nagsusulong ng recruitment para sa mga organisasyon o mararahas na mga aktibidad ng mga extremist. Para sa higit pang impormasyon, paki-review ang aming tagapagpaliwanag sa Mapoot na Content, Terorismo, at Marahas na Ekstremismo.

Mga Ulat sa Content at Account: Kabuuang bilang ng mga piraso ng content na iniulat at mga account na iniulat sa Snap sa pamamagitan ng aming in-app na menu ng pag-uulat.

Pagpapatupad (Ipinatupad): Aksyong ginawa laban sa piraso ng content o account (e.g. pagtanggal, babala, pag-lock). Tandaang ang mga naiulat na paglabag sa content ay maaaring aksyonan ng mga taong ahente o automation (kung saan posible ang high-precision na automation).

Kabuuang Content na Ipinapatupad: Ang kabuuang bilang ng mga piraso ng content (hal., Mga Snap, Stories) na ipinagpatupad sa Snapchat. 

Kabuuang Mga Natatanging Accont na Ipinatupad: Ang kabuuang bilang ng mga natatanging account na ipinagpatupad sa Snapchat. Halimbawa, kung ang isang account ay ipinatupad nang maraming beses para sa iba't ibang dahilan (hal., binalaan ang user para sa pag-post ng maling impormasyon at pagkatapos ay tinanggal dahil sa panliligalig sa isa pang user), isang account lang ang kakalkulahin sa sukatang ito. Gayunpaman, ang parehong pagkilos sa pagpapatupad ay isasama sa aming talahanayan ng “Pangkalahatang-ideya ng Content at Mga Paglabag sa Account”, na may isang natatanging pagpapatupad ng account para sa “Maling Impormasyon” at isang natatanging pagpapatupad ng account para sa “Pangha-harass at Bullying.”

% na Kabuuang Content na Ipinatupad: Ipinapakita ng value na ito ang porsyento ng content na ipinapatupad sa loob ng kategoryang hinati sa kabuuang content na ipinapatupad. Hina-highlight ng istatistikang ito ang pamamahagi ng mga pagpapatupad ng aming Community Guidelines. 

Turnaround Time: Ang oras sa pagitan ng unang pagtanggap ng ulat ng aming mga team ng Trust & Safety (kadalasan kapag ang isang ulat ay isinumite) hanggang sa huling timestamp ng pagkilos sa pagpapatupad. Kung maraming rounds ng review ang nangyari, ang huling oras ay kakalkulahin sa huling pagkilos na ginawa.

Violative View Rate (VVR): Ang VVR ay ang porsyento ng Story at Snap view na naglalaman ng lumalabag na content, bilang proporsyon ng lahat ng Story at Snap view sa buong Snapchat. Halimbawa, kung ang aming VVR ay 0.03%, ibig sabihin, sa bawat 10,000 view ng Snap at Story sa Snapchat, 3 ang naglalaman ng content na lumabag sa aming mga patakaran. Nagbibigay-daan sa amin ang sukatang itong maunawaan kung anong porsyento ng mga view sa Snapchat ang nagmumula sa content na lumalabag sa aming Community Guidelines (na naiulat o maagap na ipinatupad).