Privacy Notice ng EEA at UK

Pagpapatupad: Ika-6 ng Nobyembre, 2023

Ang notice na ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon para sa mga user na nasa European Economic Area (EEA) at sa United Kingdom (UK). May ilang partikular na karapatan sa privacy ang mga user na nasa EEA at UK gaya ng nakasaad sa batas ng EU at UK, kabilang ang General Data Protection Regulations (GDPR) at UK Data Protection Act 2018. Ang aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na inaalok namin sa lahat ng user ay naaayon sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na ito na saklaw namin ang mga kinakailangan na partikular sa EEA at UK. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring mag-request ng kopya ng kanilang data, mag-request ng pagtanggal, at makontrol ang kanilang mga settings ng privacy sa app. Para sa buong larawan, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung isa kang user na nasa EEA o UK, alam mo dapat na ang Snap Inc. ang nagkokontrol sa iyong personal na impormasyon.

Mga Karapatan sa Access, Pagbubura, Pagwawasto, at Kakayahang Dalhin

Maaari mong gamitin ang iyong mga karapatan sa pag-access, pagtanggal, pagwawasto, at pagdadala tulad ng inilarawan sa seksyong Control Over Your Information ng Privacy Policy.

Mga Batayan sa Paggamit ng Iyong Impormasyon

Pinapayagan lang kami ng iyong bansa na gamitin ang iyong personal na impormasyon kapag may nalalapat na ilang partikular na kundisyon. Ang mga kundisyong ito ay tinatawag na “mga legal na batayan” at sa Snap, karaniwan kaming nakadepende sa isa sa apat:

  • Kontrata. Ang isang dahilan kung bakit posible naming gamitin ang iyong impormasyon ay dahil mayroon kang sinang-ayunang kasunduan sa amin. Halimbawa, kapag bumili ka ng On-Demand Geofilter at tinanggap mo ang aming Mga Custom na Tuntunin ng Creative Tools, kailangan naming gamitin ang ilan sa iyong impormasyon upang mangolekta ng bayad at tiyaking ipinapakita namin ang iyong Geofilter sa mga nararapat na tao sa tamang lugar at oras.

  • Lehitimong interes.  Isa pang dahilan ng posible naming paggamit sa iyong impormasyon ay dahil kami—o ang isang third party—ay may lehitimong interes sa paggamit nito. Halimbawa, kailangan naming gamitin ang iyong impormasyon upang maibigay at mapahusay ang aming mga serbisyo, kabilang ang pagprotekta sa iyong account, paghahatid ng iyong Mga Snap, pagbibigay ng customer support, at pagtulong sa iyo na makahanap ng mga kaibigan at content na sa palagay namin ay magugustuhan mo. Dahil libre ang karamihan ng aming mga serbisyo, gumagamit din kami ng ilang impormasyon tungkol sa iyo upang subukang magpakita sa iyo ng mga ad na magugustuhan mo. Ito ang isang mahalagang puntong dapat maunawaan tungkol sa lehitimong interes: Hindi mahihigitan ng aming mga interes ang iyong karapatan sa privacy, kaya nakadepende lang kami sa lehitimong interes kapag tingin namin ay hindi malaki ang epekto nito sa iyong privacy o sa inaasahan mo, o kung may matinding dahilan para gawin ito. Mas detalyado naming ipinapaliwanag dito ang aming mga lehitimong dahilang pangnegosyo para sa paggamit ng iyong impormasyon.

  • Pahintulot. Sa ilang sitwasyon, hihingi kami sa iyo ng pahintulot na gamitin ang iyong impormasyon para sa mga partikular na layunin. Kung gagawin namin ito, titiyakin naming maaari mong bawiin ang iyong pahintulot sa aming mga serbisyo o sa pamamagitan ng mga pahintulot sa device mo. Kahit na hindi kami nakadepende sa pahintulot sa paggamit ng iyong impormasyon, posible kaming humingi ng pahintulot sa iyo na mag-access ng data tulad ng mga kontak at lokasyon.

  • Legal na obligasyon.  Posibleng atasan kaming gamitin ang iyong personal na impormasyon upang tumupad sa batas, tulad kapag tumutugon kami sa valid na prosesong legal o kung kailangan naming magsagawa ng hakbang upang protektahan ang aming users. Ang policy namin ay abisuhan ang mga Snapchatter kapag nakakatanggap kami ng prosesong legal na humihingi sa impormasyon ng kanilang account, nang may ilang pagbubukod. Matuto pa rito.

Ang Karapatan Mong Tumutol

May karapatan kang tumutol sa aming paggamit sa iyong impormasyon. Sa maraming uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang burahin lang ito kung ayaw mo nang iproseso namin ito. Para sa iba pang uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang ihinto ang paggamit sa iyong data sa pamamagitan ng pag-disable sa feature. Magagawa mo ang mga bagay na ito sa app. Kung may iba pang uri ng impormasyon na hindi ka sumasang-ayon sa pagpoproseso namin, maaari kang makipag-ugnayan sa amin.

Internasyonal na Paglilipat ng mga Data

Maaari naming kolektahin ang iyong personal na impormasyon mula sa, ilipat ito sa at i-store at iproseso ito sa Estados Unidos at iba pang mga bansa labas ng kung saan ka nakatira. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa mga kategorya ng mga third party na binabahagian namin ng impormasyon dito.

Sa tuwing mag-share kami ng impormasyon sa isang third party sa labas ng kung saan ka nakatira, masisiguro namin na mayroong sapat na mekanismo ng paglipat (tulad ng Standard Contractual Clauses o EU-U.S. /Balangkas ng UK/Swiss Data Privacy).

EU-U.S. /Balangkas ng UK/Swiss Data Privacy

Sumusunod ang Snap Inc. sa EU-U.S. Balangkas ng Data Privacy (EU-U.S. DPF) at ang UK Extension sa EU-U.S. DPF, at ang Swiss-U.S. Balangkas ng Data Privacy (EU-US. DPF) gaya ng itinakda ng U.S. Department of Commerce.

Ang Snap Inc ay sertipikado sa U.S Department of Commerce na ito:

a. ay umaayon sa EU-U.S. Mga Prinsipyo ng DPF hinggil sa pagproseso ng personal na data na natanggap mula sa European Union at United Kingdom na umaasa sa EU-U.S. DPF at ang UK Extension sa EU-U.S. DPF.

b. ay umaayon sa Swiss-U.S. Mga Prinsipyo ng DPF hinggil sa pagproseso ng personal na data na natanggap mula sa Switzerland na umaasa sa Swiss-U.S. DPF.

Kung mayroong anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntunin sa aming Privacy Policy at ng EU-U.S. Mga Prinsipyo ng DPF at/o ng Swiss-U.S. Mga Prinsipyo ng DPF, ang mga Prinsipyo ang mamamahala.  Upang matuto nang higit pa tungkol sa Programang Balangkas ng Data Privacy (DPF), at upang tingnan ang aming sertipikasyon, pakibisita ang https://www.dataprivacyframework.gov/.

Alinsunod sa mga prinsipyo ng DPF, nananatiling mananagot ang Snap para sa mga kabiguang sumunod sa DPF kapag ibinahagi namin ang iyong personal na impormasyon sa mga third party na nagtatrabaho sa ngalan namin sa ilalim ng Onward Transfer Principle (maliban sa mga pagkabigo na hindi namin responsibilidad).

Bilang pagsunod sa EU-U.S. DPF at ang UK Extension sa EU-U.S. DPF at and Swiss-U.S. Ang DPF, Snap Inc. ay nangangako na makipagtulungan at sumunod ayon sa pagkakabanggit sa pagsulong ng panel na itinatag ng EU data protection authorities (DPAs) at ng UK Information Commissioner's Office (ICO) at ng Swiss Federal Data Protection at Information Commissioner (FDPIC) hinggil sa mga hindi naresolbang reklamo tungkol sa aming pangangasiwa sa personal na data na natanggap na umaasa sa EU-U.S. DPF at ang UK Extension sa EU-U.S. DPF at and Swiss-U.S. DPF.

Ang aming pagsunod sa mga prinsipyo ng DPF ay napapailalim din sa mga kapangyarihan sa pagsisiyasat at pagpapatupad ng US Federal Trade Commission. Sa ilang partikular na sitwasyon, may karapatan kang humiling ng may-bisang arbitrasyon upang malutas ang mga reklamong hindi nareresolba sa ibang paraan, gaya ng inilalarawan sa Annex I ng DPF Framework.

Kung mayroon kang reklamo o tanong tungkol sa kung paano kami sumusunod sa mga prinsipyo ng DPF kapag pinangangasiwaan ang iyong personal na impormasyon, mangyaring isumite ang iyong mga katanungan tulad ng ipinaliwanag sa ibaba.

Kinatawan

Itinalaga ng Snap Inc. ang Snap B.V. bilang kinatawan nito sa EEA. Maaari kang makipag-ugnayan sa kinatawan dito o sa:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands