Privacy Notice sa Brazil

Pagpapatupad: Setyembre 30, 2021

Partikular naming ginawa ang notice na ito para sa mga user na nasa Brazil. May ilang partikular na karapatan sa privacy ang mga user na nasa Brazil gaya ng nakasaad sa batas ng Brazil, kabilang ang Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ang Aming Mga Prinsipyo sa Privacy at ang mga kontrol sa privacy na iniaalok namin sa lahat ng user ay naaayon sa mga batas na ito—tinitiyak ng notice na ito na sinasaklaw namin ang mga kinakailangan na partikular sa Brazil. Halimbawa, lahat ng user ay maaaring mag-request ng kopya ng kanilang data, mag-request ng pagtanggal, at makontrol ang kanilang mga settings ng privacy sa app. Para sa buong larawan, tingnan ang aming Privacy Policy.

Nagkokontrol ng Data

Kung ikaw ay user sa Brazil, dapat mong malaman na Snap Inc. ang nagkokontrol ng iyong personal na impormasyon.

Mga Karapatan sa Access, Pagbubura, Pagwawasto, at Kakayahang Dalhin

Maaari mong gamitin ang iyong mga karapatan sa pag-access, pagtanggal, pagwawasto, at pagdadala tulad ng inilarawan sa seksyong Control Over Your Information ng Privacy Policy.

Mga Batayan sa Paggamit ng Iyong Impormasyon

Pinapayagan lang kami ng iyong bansa na gamitin ang iyong personal na impormasyon kapag may nalalapat na ilang partikular na kundisyon. Ang mga kundisyong ito ay tinatawag na “mga legal na batayan” at sa Snap, karaniwan kaming nakadepende sa isa sa apat:

  • Kontrata. Ang isang dahilan kung bakit posible naming gamitin ang iyong impormasyon ay dahil mayroon kang sinang-ayunang kasunduan sa amin. Halimbawa, kapag bumili ka ng On-Demand Geofilter at tinanggap mo ang aming Mga Custom na Tuntunin ng Creative Tools, kailangan naming gamitin ang ilan sa iyong impormasyon upang mangolekta ng bayad at tiyaking ipinapakita namin ang iyong Geofilter sa mga nararapat na tao sa tamang lugar at oras.

  • Lehitimong interes. Ang isa pang dahilan kung bakit posible naming gamitin ang iyong impormasyon ay dahil kami ay—o may third party na—may lehitimong interes sa pagsasagawa nito. Halimbawa, kailangan naming gamitin ang iyong impormasyon upang maibigay at mapahusay ang aming mga serbisyo, kabilang ang pagprotekta sa iyong account, paghahatid ng iyong Mga Snap, pagbibigay ng customer support, at pagtulong sa iyo na makahanap ng mga kaibigan at content na sa palagay namin ay magugustuhan mo. Dahil libre ang karamihan ng aming mga serbisyo, gumagamit din kami ng ilang impormasyon tungkol sa iyo upang subukang magpakita sa iyo ng mga ad na magugustuhan mo. Ang isang mahalagang punto na kailangang maunawaan tungkol sa lehitimong interes ay mas mahalaga ang iyong karapatan sa privacy kaysa sa aming mga interes, kaya dumedepende lang kami sa lehitimong interes kapag sa palagay namin ay ang paraan ng paggamit namin sa iyong data ay hindi lubos na nakakaapekto sa iyong privacy o kaya ay ang aasahan mo, o kaya ay may mahalagang dahilan upang gawin ito. Mas detalyado naming ipinapaliwanag dito ang aming mga lehitimong dahilang pangnegosyo para sa paggamit ng iyong impormasyon.

  • Pahintulot. Sa ilang sitwasyon, hihingi kami sa iyo ng pahintulot na gamitin ang iyong impormasyon para sa mga partikular na layunin. Kung gagawin namin ito, titiyakin naming maaari mong bawiin ang iyong pahintulot sa aming mga serbisyo o sa pamamagitan ng mga pahintulot sa device mo. Kahit na hindi kami dumedepende sa pahintulot na gamitin ang iyong impormasyon, maaari kaming humiling sa iyo ng pahintulot na mag-access ng data tulad ng mga contact at location.

  • Legal na obligasyon. Maaari naming kailanganing gamitin ang iyong personal na impormasyon upang makasunod sa batas, gaya ng kapag tumutugon kami sa mga balidong legal na proseso o kapag kailangan naming kumilos upang maprotektahan ang aming mga user.

Ang Karapatan Mong Tumutol

May karapatan kang tumutol sa aming paggamit sa iyong impormasyon. Sa maraming uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang burahin lang ito kung ayaw mo nang iproseso namin ito. Para sa iba pang uri ng data, binigyan ka namin ng kakayahang ihinto ang paggamit sa iyong data sa pamamagitan ng pag-disable sa feature. Magagawa mo ang mga bagay na ito sa app. Kung may iba pang uri ng impormasyon na hindi ka sumasang-ayon sa pagpoproseso namin, maaari kang makipag-ugnayan sa amin.