ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਾਉਣ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ Snapchat ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ Safety Snapshot ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ!

Snapchat 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, Snap ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 'Snap ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ Snap ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, Snap ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 'ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ Snapchatter ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ “ਹੋਰ” ਨੂੰ ਦੱਬੋ (ਜਾਂ ⚙ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ)। ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੈੱਬ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ⋮ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ’ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲਟ ਤੋਂ ਵੈੱਬ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ⋮ ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਡਿਸਕਵਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਸ ਡਿਸਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਟਾਇਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ‘ਲੁਕਾਓ’ ਜਾਂ 'ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਓ' 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ Snaps ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਦਿਸਣਗੀਆਂ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ-ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, Snapchat 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!