ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਅਤੇ Snap ਭਾਈਚਾਰਾ

Snap ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ Snapchatters ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Snap ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ Snap ਕੋਲੋਂ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, Snapchat ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡੇਟਾ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Snap ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰਡ ਸੰਚਾਰ ਕਨੂੰਨ, 18 U.S.C. § 2701, et seq ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। SCA ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ Snapchat ਖਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Snap ਤੋਂ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਾਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ MLAT ਜਾਂ ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ।

Snap, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ IP ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ

18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) ਅਤੇ 2702(c)(4) ਨਾਲ਼ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Snap ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Snap ਲਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ (ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ) ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ

Snaps, ਚੈਟ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਅਸੀਂ 18 U.S.C. § 2703(f) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ Snapchat ਵਰਤੋਂਕਾਰ(ਰਾਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 90-ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। Snapchat ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਭਾਗ IV ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਜੋਂ Snap, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਲਬਧ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ MLAT ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ, Snap ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ (NCMEC) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। NCMEC ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

Snap ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨੀਤੀ

Snap ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 18 U.S.C. § 2705(b) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅਗਾਮੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ — ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਗਵਾਹੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ § 1334, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ

Snap ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ

ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ Snap Inc. 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ Snapchat ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ID ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ। Snapchat ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਭਾਗ IV ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Snap ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਸਾਈਟ (LESS) ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ less.snapchat.com 'ਤੇ LESS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ Snap ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। LESS ਵਿੱਚ, ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਦੱਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ lawenforcement@snapchat.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ Snap ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ Snap ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ Snap ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਨੀਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ)। ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ Snap ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨਾਗਰਿਕ ਖੋਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Snap ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਨੀਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਅਤੇ Snap ਭਾਈਚਾਰਾ

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

Snap ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ Snapchatters ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ

Snap ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Snapchat ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈਪਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Snap ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ Snap ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ!

  • ਐਪ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਬੱਸ Snap ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ 'Snap ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ' ਬਟਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ - ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ!

  • ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ

Snapchat ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ Snapchatters ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ