ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Snapchat ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਪੁਸ਼ਟੀ (ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਲੰਬਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਚੁਣਨਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, "I l0ve gr@ndma's gingerbread c00kies!" ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਕ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਜ਼ਮਾਓ। (ਅੱਖਰਾਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) — ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ, "Password123" ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ! ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਲੌਗਇਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਲੌਗਇਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ (ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ) ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲੱਗਇਨ (ਜਾਂ ਟਵੀਕਸ) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ Snapchat ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ Snapchat ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਪਲੱਗਇਨ Snapchat ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ Snapchatters ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ Snapchat ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਪਲੱਗਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ

ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ! ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

  • ਆਪਣੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ

  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ Snapchat ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!

  • ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਕੋਡ ਜਾਂ ਪਾਸ-ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਣਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ Snapchat ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ!

Snapchat 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲਓ।