Snapchat ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ Snapchat ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ Snapchat ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ Snapchat ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਥਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੇਂ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਾਨਸਾਮਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ (ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ!)।

Snap ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ:

 • ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ Snapchat 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Snapchat 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇਗਾ।

 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਪਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹਨ।

 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ Snap ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕਲੂਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਢੁਕਵੀਂ ਮਹੱਤਤਾ (ਜੋ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Snapchat ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  • ਉਮਰ। (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਦਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ!)। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਦੇਸ਼/ਭਾਸ਼ਾ। (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Snapchat ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੇਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, Snap ਨਕਸ਼ੇ, ਸਪੌਟਲਾਈਟ Snaps, ਲੈਂਜ਼ਾਂ, My AI (My AI ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ), ਅਤੇ Snapchat 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ) ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ Snaps ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਖਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਮਰ (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ Snapchatters ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।

 • ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ। (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Bitmoji, ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਮ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ Snapchatters ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 • ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ। (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੇਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰੇਸਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ Snapchat ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ" ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ "ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ Snapchat ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ "Snapchat ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ" ਹਨ ਜੋ ਕਿ Snap 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ। (ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ) ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EU ਜਾਂ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਸਮੂਹ, ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

 • ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ। (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Snap ਨਾਲ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Snap Pixel ਅਤੇ Snap ਦੀ Conversion API ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਬਾਰੇ) ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ EU ਜਾਂ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ Snap ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਭਾਵ, "ਸਰਗਰਮੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ") 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਦਰਸ਼ਕ. (ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ) ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ Snap ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ (ਜਾਂ Snapchat 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਹੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ Snap ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖੋਗੇ।

  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ EU ਜਾਂ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 • ਹੋਰ ਡੈਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

 • ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਪ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਡਾਰਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

 • ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। (ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ) ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ IP ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ GPS 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਡੈਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟਿਕਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ Snap ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੀਕ ਟਿਕਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ Snap ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ Snapchat ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 35-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Snapchat ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

Notebook with heart shaped image

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਥਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

 • ਕਿਰਿਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ Snap ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਦਰਸ਼ਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਹਟਣ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ Snap ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ।

 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ। ਹਟਣ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ।

 • ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ (iOS ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ)। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ iOS 14.5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਰਜਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ Snapchat ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਲੀ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ Snapchat ਤੋਂ ਡੀਵਾਈਸ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਵਾਈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 • ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ Snapchat 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Snap ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ EU ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪੰਨੇ ਦੇ "ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮਾਪ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ Snap ad ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ)। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਅਤੇ ਮਾਪ ਭਾਈਵਾਲਾਂ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡੈਟਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ।

My AI ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

My AI ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ Snapchat 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ My AI ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਦਰਭੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Snapchat 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ: My AI ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ Snap ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ Snap ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ (ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਰਾਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ (ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ), ਦੇਸ਼/ਭਾਸ਼ਾ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ iOS/Android), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ IP ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ My AI ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਗਿਟਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?" ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ “ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ” ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਾਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ My AI ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।