Tungkol sa Transparency Reporting
Enero 1, 2023 - Hunyo 30, 2023

Sa buong Ulat ng Katapatan na ito, hina-highlight namin kung paano ipinapatupad ang kaligtasan at privacy sa platform namin. Higit pa sa simpleng pag-uulat ng aming data, dito kami nagbibigay ng karagdagang konteksto at insight sa aming mga prinsipyo, patakaran, at kasanayan sa kaligtasan, pati na rin ang mga link sa iba't ibang mapagkukunan ng impormasyon sa kaligtasan at privacy.

Kasaysayan ng Pag-uulat ng Katapatan ng Snap

Mula noong 2015, gumawa kami ng mga Transparency Report na nagbibigay ng mahalagang insight sa dami at katangian ng mga kahilingan ng pamahalaan para sa impormasyon ng account ng mga Snapchatter at iba pang legal na mga notification.

Mula noong Nobyembre 2015, ang patakaran namin ay para abisuhan ang Mga Snapchatter kapag nakatanggap kami ng legal na proseso na naghahanap ng impormasyon ng kanilang account, na may mga pagbubukod para sa mga kaso kung saan legal kaming ipinagbabawal na gawin ito, o kapag naniniwala kaming may mga kakaibang pangyayari (tulad ng sekswal na pananamantala sa bata o napipintong panganib ng kamatayan o malubhang pinsala sa katawan).

Noong 2020, pinahusay namin ang aming Transparency Report para magbigay ng mga insight sa dami at katangian ng mga account na iniulat sa Snapchat para sa mga paglabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo o Mga Alituntunin ng Komunidad. Nagsama rin kami ng mga breakdown sa antas ng bansa, na available para sa lahat ng bansa sa isang nada-download na CSV. Noong 2021, pinalawak namin ang aming mga kategorya upang magsama ng maling impormasyon, mga abiso sa trademark, at Rate ng Paglabag sa View.

Nasa proseso na kami ngayon ng higit pang pagpapahusay ng aming Transparency Report, alinsunod sa mga kinakailangan ng Digital Services Act. Makakadagdag ang impormasyong ito sa impormasyong ibinigay na namin sa aming Transparency Report para sa H1 2023 at sa aming EU Transparency Page.

Mga Karagdagang Resource sa Kaligtasan at Privacy

Nakatuon ang Snap sa pagbuo ng ecosystem ng kaligtasan sa loob ng aming platform. Narito ang ilan sa mga karagdagang resource na magpapaliwanag at magpapaalam ng aming mga polisiya, aksyon, at pananaw sa kaligtasan at katapatan.

Gabay sa Pagpapaliwanag ng Transparency Report ng Snap

Naglalaman ang mga ulat sa transparency ng maraming impormasyong maaaring minsan ay mapaghamon para sa mga magulang, tagapag-alaga, at iba pang stakeholder na lubos na nagmamalasakit sa kaligtasan ng ating komunidad para lubos na maunawaan. Idinisenyo ang gabay sa pagpapaliwanag ng ito para tulungan kang mas maunawaan ang aming pinakabagong ulat at para matulungan kang madaling ikumpara kung ano ang bago sa taong ito.

Safety Center

Ang Snapchat ay platform para sa mga kabataang may edad 13 pataas, at gusto naming tulungan ang mga user at kanilang mga magulang na maunawaan kung paano gamitin ang aming app nang ligtas at mga kritikal na proteksyong dapat nilang malaman. Kasama sa aming Safety Hub ang insights sa aming mga patakaran sa kaligtasan, listahan ng mga mapagkukunang pangkaligtasan, gabay sa kung paano mag-ulat ng mga alalahanin sa Snapchat, at mga mapagkukunan para sa mga magulang at tagapag-alaga. Bukod pa rito, kasama rito ang impormasyon tungkol sa Family Center ng Snapchat, ang aming sistema ng mga kontrol ng magulang.

Community Guidelines

Ang aming mga Community Guideline ang bumubuo sa saligan ng aming mga prinsipyo para sa kaligtasan at naglalayong magbigay-alam sa mga user tungkol sa responsableng paggamit ng Snapchat. Palagian naming sinusuri ang aming mga Guideline bilang isang paraan ng aktibong paggawa para mapanatiling ligtas ang Snapchat.

In-App na Pag-uulat

Bagaman nagtatrabaho nang 24/7 ang mga safety team at advanced AI para mapanatiling ligtas ang Snapchat, umaasa din kami sa mga user na mag-ulat ng kanilang ikinababahala. Para magawa iyon, naglalaan kami ng mga tool kapuwa in-app at online para mag-ulat ng mga content at indibiduwal na lumalabag sa aming mga patakaran.

Family Center

Ang Family Center ay ang aming in-app na tool ng kontrol ng magulang, na tumutulong sa mga magulang na makakuha ng higit pang insight sa kung sino ang mga kaibigan ng kanilang mga tinedyer sa Snapchat, at kung kanino sila nakikipag-ugnayan, nang hindi inilalantad ang anuman sa diwa ng mga pag-uusap na iyon.

Gabay ng Magulang

Nilalayon ng gabay na itong tulungan ang mga magulang at tagapag-alagang maunawaan kung paano gumagana ang Snapchat, ang mga pangunahing proteksyong inaalok namin para sa mga kabataan, kung paano gamitin ang aming mga kontrol ng magulang, at para sagutin ang mga karaniwang tanong.

Here for You

Mahalaga para sa amin sa Snap ang kapakanan at kaligtasan ng aming mga user. Para makapagbigay ng mga nakakaengganyo at high touch na resource para sa aming mga user, bumuo kami ng mga in-app na tool gaya ng Here for You, na nagbibigay ng maagap na suportang in-app sa mga Snapchatter na maaaring nakakaranas ng krisis sa kalusugan ng pag-iisip o emosyon.

Privacy Center

Sa Snap, prayoridad namin ang iyong privacy. Ginagawa namin ang buo naming makakaya para makuha ang inyong tiwala sa tuwing gumagamit kayo ng Snapchat, o ng alinman sa mga produkto namin - kaya iba ang pagturing namin sa inyong impormasyon kaysa sa karamihan ng iba pang mga kompanya sa teknolohiya. Kahit na patuloy na nagbabago ang aming mga produkto, ang aming mga prinsipyo sa privacy at matibay na pangako ay nananatiling hindi nagbabago.

Gabay sa Pagpapatupad ng Batas

Nagbibigay ang gabay na ito ng impormasyon para sa mga opisyal na nagpapatupad ng batas na naghahanap ng mga rekord ng Snapchat account (hal., Snapchat user data) mula sa Snap.

Blog ng Kaligtasan at Impact

Ang aming blog, na inilunsad noong Abril 2021, ay naglalayong maging isang resource na makatutulong para sa maraming mga stakeholder at advocate na interesado kung paano kami kumikilos para itaguyod ang kaligtasan, privacy, at kapakanan ng aming Snapchat community.