യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ
ജൂലൈ 1, 2023 – ഡിസംബർ 31, 2023

റിലീസ് ചെയ്തത്:

25 ഏപ്രിൽ, 2024

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തത്:

25 ഏപ്രിൽ, 2024

Welcome to our European Union (EU) transparency page, where we publish EU specific information required by the Digital Services Act (DSA), the Audiovisual Media Service Directive (AVMSD) and the Dutch Media Act (DMA). Please note that the most up-to-date version of these Transparency Reports can be found in the en-US locale.

Legal Representative 

Snap Group Limited has appointed Snap B.V. as its Legal Representative for purposes of the DSA. You can contact the representative at dsa-enquiries [at] snapchat.com for the DSA, at vsp-enquiries [at] snapchat.com for AVMSD and DMA, through our Support Site [here], or at:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands

If you are a law enforcement agency, please follow the steps outlined here.

Regulatory Authorities

For DSA, we are regulated by the European Commission, and the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). For AVMSD and the DMA, we are regulated by the Dutch Media Authority (CvdM)

DSA Transparency Report

Snap is required by Articles 15, 24 and 42 of the DSA to publish reports containing prescribed information regarding Snap’s content moderation for Snapchat’s services that are considered “online platforms,” i.e., Spotlight, For You, Public Profiles, Maps, Lenses and Advertising. This report must be published every 6 months, from 25 October 2023.

Snap publishes transparency reports twice a year to provide insight into Snap’s safety efforts and the nature and volume of content reported on our platform. Our latest report for H2 2023 (July 1- December 31) can be found here. Metrics specific to the Digital Services Act, can be found on this page.

Average Monthly Active Recipients 
(DSA Articles 24.2 and 42.3)

As of 31 December 2023, we have 90.9 million average monthly active recipients (“AMAR”) of our Snapchat app in the EU. This means that, on average over the last 6 months, 90.9 million registered users in the EU have opened the Snapchat app at least once during a given month.

This figure breaks down by Member State as follows:

These figures were calculated to meet current DSA rules and should only be relied on for DSA purposes. We have changed how we calculate this figure over time, including in response to changing internal policy, regulator guidance and technology, and figures are not intended to be compared between periods. This may also differ from the calculations used for other active user figures we publish for other purposes.


Member States Authority Requests
(DSA Article 15.1(a))

Takedown Requests 

During this period, we have received 0 takedown requests from EU member states pursuant to DSA Article 9. 

Information Requests 

During this period, we have received the following information requests from EU member states pursuant to DSA Article 10:

The median turnaround time to inform authorities of receipt of Information Requests is 0 minutes — we provide an automated response confirming receipt. The median turnaround time to give effect to Information Requests is ~10 days. This metric reflects the time period from when Snap receives an IR to when Snap believes the request is fully resolved. In some cases, the length of this process depends in part on the speed with which law enforcement responds to any requests for clarification from Snap necessary to process their request.

Content Moderation 


All content on Snapchat must adhere to our Community Guidelines and Terms of Service, as well as supporting terms, guidelines and explainers. Proactive detection mechanisms and reports of illegal or violating content or accounts prompt a review, at which point, our tooling systems process the request, gather relevant metadata, and route the relevant content to our moderation team via a structured user interface that is designed to facilitate effective and efficient review operations. When our moderation teams determine, either through human review or automated means, that a user has violated our Terms, we may remove the offending content or account, terminate or limit the visibility of the relevant account, and/or notify law enforcement as explained in our Snapchat Moderation, Enforcement, and Appeals Explainer.  Users whose accounts are locked by our safety team for Community Guidelines violations can submit a locked account appeal, and users can appeal certain content enforcements.

Content and Account Notices (DSA Article 15.1(b))

Snap has put into place mechanisms to allow users and non-users to notify Snap of content and accounts violating our Community Guidelines and Terms of Service on the platform, including those they consider illegal pursuant to DSA Article 16.  These reporting mechanisms are available in the app itself (i.e. directly from the piece of content) and on our website.

During the relevant period, we received the following content and account notices in the EU:

In H2’23, we handled 664,896 notices solely via automated means. All of these were enforced against our Community Guidelines because our Community Guidelines encapsulate illegal content. 

In addition to user-generated content and accounts, we moderate advertisements if they violate our platform policies. Below are the total ads that were reported and removed in the EU. 

Trusted Flaggers Notices (Article 15.1(b))

For the period of our latest Transparency Report (H2 2023), there were no formally appointed Trusted Flaggers under the DSA. As a result, the number of notices submitted by such Trusted Flaggers was zero (0) in this period.

Proactive Content Moderation (Article 15.1(c))

During the relevant period, Snap enforced the following content and accounts in the EU after engaging content moderation at its own initiative:

All of Snap’s own-initiative moderation efforts leveraged humans or automation. On our public content surfaces, content generally goes through both auto-moderation and human review before it is eligible for distribution to a wide audience. With regards to automated tools, these include:

 • Proactive detection of illegal and violating content using machine learning;

 • Hash-matching tools (such as PhotoDNA and Google's CSAI Match);

 • Abusive Language Detection to reject content based on an identified and regularly updated list of abusive key words, including emojis


Appeals (Article 15.1(d))

During the relevant period, Snap processed the following content and account appeals in the EU via its internal complaint-handling systems:


* കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. Snap ഇതിനായി കാര്യമായ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നു, അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുതയില്ല. CSE അപ്പീലുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ ഉള്ളടക്കത്തിൻെറ ഗ്രാഫിക് സ്വഭാവം കാരണം ഈ അവലോകനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റുമാരുടെ ഒരു പരിമിത ടീമുണ്ട്. 2023-ൻ്റെ ശരത്കാലത്തിൽ, ചില CSE എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റുകളുടെ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്ന നയ മാറ്റങ്ങൾ Snap നടപ്പിലാക്കി, ഏജൻ്റുമാരുടെ റീ-ട്രെയിനിംഗിലൂടെയും ഗുണനിലവാരം കർശനമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ഈ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിച്ചു. CSE അപ്പീലുകൾക്കുള്ള പ്രതികരണ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാരംഭ നിർവ്വഹണങ്ങളുടെ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പുരോഗതി അടുത്ത സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷനുള്ള സ്വയമേവയുള്ള മാർഗങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 15.1(d))

ഞങ്ങളുടെ പൊതു ഉള്ളടക്ക മേഖലകളിൽ, വിപുലമായ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിതരണത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളടക്കം സ്വയമേവയുള്ള മോഡറേഷനിലൂടെയും മാനുഷിക അവലോകനത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധവും ലംഘനം നടത്തുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തൽ;

 • ഹാഷ്-മാച്ചിംഗ് ടൂളുകൾ (PhotoDNA, Google-ൻ്റെ CSAI മാച്ച് എന്നിവ പോലെ);

 • ഇമോജികൾ ഉൾപ്പെടെ, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പദങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും പതിവായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായ ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളടക്കം നിരസിക്കാനായി ദുരുപയോഗ ഭാഷ കണ്ടെത്തൽ.


എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കുമുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോഡറേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൃത്യത ഏകദേശം 96.61% ആയിരുന്നു, പിശകുകളുടെ നിരക്ക് ഏകദേശം 3.39% ആയിരുന്നു.


ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷൻ സുരക്ഷകൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 15.1(d))

ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതിൽ സ്വയമേവയുള്ളവയും ഹ്യൂമൻ മോഡറേറ്റർ മൂലം ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അസംബ്ലിക്കും ഉണ്ടായോക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകളും പക്ഷപാതവും ദുരുപയോഗപ്പെടുന്നതുമായ, സർക്കാരുകൾ, രാഷ്ട്രീയ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സുസംഘടിതമായ വ്യക്തികൾ ഇവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. Snapchat പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയപരമോ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടേതായോ ഉള്ള ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള ഇടമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ.


എന്നിരുന്നാലും, ഈ അപകടസാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്, Snap-ൽ പരിശോധനയും പരിശീലനവും നിലവിലുണ്ട്, കൂടാതെ നിയമപാലകരിൽ നിന്നും സർക്കാർ അധികാരികളിൽ നിന്നുമുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ, സ്ഥിരതയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷൻ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും, കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. 


ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥിരവും നീതിയുക്തവുമായ നടപ്പാക്കലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ, വ്യക്തിഗത സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന അറിയിപ്പ്, അപ്പീൽ പ്രക്രിയകളിലൂടെ നിർവ്വഹണ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ തർക്ക നിർവഹണം അർത്ഥവത്തായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും സ്നാപ്ചാറ്റർമാർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് നയങ്ങളും പ്രക്രിയകളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു കൂടാതെ Snapchat-ലെ ഹാനികരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഉള്ളടക്കത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചെറുക്കുന്നതിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിംഗിലും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് കണക്കുകളിലും ഇതിൻെറ ഉയർന്ന പ്രവണത പ്രതിഫലിക്കുന്നു, ഇത് മൊത്തത്തിൽ Snapchat-ലെ ലംഘനങ്ങളുടെ വ്യാപന നിരക്ക് കുറയുന്നു.


കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 24.1(a))

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ട് (H2 2023) കാലയളവിൽ, DSA-യുടെ കീഴിൽ കോടതിക്ക് പുറത്ത് തർക്ക പരിഹാര ബോഡികളൊന്നും ഔപചാരികമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തൽഫലമായി, ഈ കാലയളവിൽ അത്തരം ബോഡികൾക്ക് സമർപ്പിച്ച തർക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂജ്യം (0) ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഫലങ്ങളും, സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾക്കുള്ള മീഡിയൻ ടേൺ എറൗണ്ട് ടൈമുകളും, ബോഡിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ തർക്കങ്ങളുടെ വിഹിതവും നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഷനുകൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 24.1(a))

H2 2023 കാലയളവിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 23 അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഷനുകളൊന്നും ചുമത്തിയിരുന്നില്ല. ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ അടിക്കടി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അറിയിപ്പുകളോ പരാതികളോ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ Snap-ൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് & സേഫ്റ്റി ടീമിന് നിലവിലുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയകളിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഇമെയിൽ ഫിൽട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രകടമായി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പതിവായി സമർപ്പിച്ച ഉപയോക്താക്കളെ അതിൽ തുടരുന്നതിൽ നിന്നും ഇത് തടയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ Snapchat മോഡറേഷൻ, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ്, അപ്പീൽസ് എക്‌സ്‌പ്ലൈനർ എന്നിവയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ Snap അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് നടപടിയെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ Snap-ൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സുതാര്യതാ റിപ്പോർട്ട് (H2 2023)-ൽ കണ്ടെത്താനാകും. അത്തരം നടപടികൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.


മോഡറേറ്റർ ഉറവിടങ്ങൾ, വൈദഗ്ധ്യം, പിന്തുണ (ആർട്ടിക്കിൾ 42.2)

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷൻ ടീം ലോകമെമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ 24/7 സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അത് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. 31 ഡിസംബർ 2023 വരെയുള്ള മോഡറേറ്റർമാരുടെ ഭാഷാ പ്രത്യേകതകൾ (ചില മോഡറേറ്റർമാർ ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക) പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ മാനുഷിക മോഡറേഷൻ വിഭവങ്ങളുടെ ഭാഗവിഭജനം ചുവടെ നിങ്ങൾ കാണാം:

The above table includes all moderators who support EU member state languages as of December 31, 2023. In situations where we need additional language support, we use translation services.

Moderators are recruited using a standard job description that includes a language requirement (depending on the need). The language requirement states that the candidate should be able to demonstrate written and spoken fluency in the language and have at least one year of  work experience for entry-level positions. Candidates must meet the educational and background requirements in order to be considered. Candidates also must demonstrate an understanding of current events for the country or region of content moderation they will support.

Our moderation team applies our policies and enforcement measures to help protect our Snapchat community. Training is conducted over a multi-week period, in which new team members are educated on Snap’s policies, tools, and escalations procedures. After the training, each moderator must pass a certification exam before being permitted to review content. Our moderation team regularly participates in refresher training relevant to their workflows, particularly when we encounter policy-borderline and context-dependent cases. We also run upskilling programs, certification sessions, and quizzes to ensure all moderators are current and in compliance with all updated policies. Finally, when urgent content trends surface based on current events, we quickly disseminate policy clarifications so teams are able to respond according to Snap’s policies.

We provide our content moderation team – Snap’s “digital first responders” – with significant support and resources, including on-the-job wellness support and easy access to mental health services. 

Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA) Media Scanning Report


Background

The sexual exploitation of any member of our community, especially minors, is illegal, abhorrent, and prohibited by our Community Guidelines. Preventing, detecting, and eradicating Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA) on our platform is a top priority for Snap, and we continually evolve our capabilities to combat these and other crimes.


We use PhotoDNA robust hash-matching and Google’s Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match to identify known illegal images and videos of child sexual abuse, respectively, and report them to the U.S. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), as required by law. NCMEC then, in turn, coordinates with domestic or international law enforcement, as required.


Report

The below data is based on the result of proactive scanning using PhotoDNA and/or CSAI Match of media uploaded by a user’s camera roll to Snapchat.

Stopping child sexual exploitation is a top priority. Snap devotes significant resources toward this and has zero tolerance for such conduct.  Special training is required to review CSE appeals, and there is a limited team of agents who handle these reviews due to the graphic nature of the content.  During the fall of 2023, Snap implemented policy changes that affected the consistency of certain CSE enforcements, and we have addressed these inconsistencies through agent re-training and rigorous quality assurance.  We expect that the next transparency report will reveal progress toward improving response times for CSE appeals and improving the precision of initial enforcements.  

Content Moderation Safeguards

The safeguards applied for CSEA Media Scanning are set out in the above “Content Moderation Safeguards” section under our DSA Report.


European Union Terrorist Content Online Transparency Report

Published: June 17, 2024

Last Updated: June 17, 2024

This Transparency Report is published in accordance with Articles 7(2) and 7(3) of Regulation 2021/784 of the European Parliament and of the Council of the EU, addressing the dissemination of terrorist content online (the Regulation). It covers the reporting period of January 1 - December 31, 2023


General Information
 • Article 7(3)(a): information about the hosting service provider’s measures in relation to the identification and removal of or disabling of access to terrorist content

 • Article 7(3)(b): information about the hosting service provider’s measures to address the reappearance online of material which has previously been removed or to which access has been disabled because it was considered to be terrorist content, in particular where automated tools have been used


Terrorists, terrorist organizations, and violent extremists are prohibited from using Snapchat. Content that advocates, promotes, glorifies, or advances terrorism or other violent, criminal acts is prohibited under our Community Guidelines. Users are able to report content that violates our Community Guidelines via our in-app reporting menu and our Support Site. We also use proactive detection to attempt to identify violative content on public surfaces like ​​Spotlight and Discover. 


Regardless as to how we may become aware of violating content, our Trust & Safety teams, through a combination of automation and human moderation, promptly review identified content and make enforcement decisions. Enforcements may include removing the content, warning or locking the violating account, and, if warranted, reporting the account to law enforcement. To prevent the reappearance of terrorist or other violent extremist content on Snapchat, in addition to working with law enforcement, we take steps to block the device associated with the violating account and prevent the user from creating another Snapchat account. 


Additional details regarding our measures for identifying and removing terrorist content can be found in our Explainer on Hateful Content, Terrorism, and Violent Extremism and our Explainer on Moderation, Enforcement, and AppealsReports & Enforcements 
 • Article 7(3)(c): the number of items of terrorist content removed or to which access has been disabled following removal orders or specific measures, and the number of removal orders where the content has not been removed or access to which has not been disabled pursuant to the first subparagraph of Article 3(7) and the first subparagraph of Article 3(8), together with the grounds therefor


During the reporting period, Snap did not receive any removal orders, nor were we required to implement any specific measures pursuant to Article 5 of the Regulation. Accordingly, we were not required to take enforcement action under the Regulation.


The following table describes enforcement actions taken based on user reports and proactive detection against content and accounts, both in the EU and elsewhere around the world, that violated our Community Guidelines relating to terrorism and violent extremism content

Enforcement Appeals
 • Article 7(3)(d): the number and the outcome of complaints handled by the hosting service provider in accordance with Article 10

 • Article 7(3)(g): the number of cases in which the hosting service provider reinstated content or access thereto following a complaint by the content provider


Because we had no enforcement actions required under the Regulation during the reporting period as noted above, we handled no complaints pursuant to Article 10 of the Regulation and had no associated reinstatements.


The following table contains information relating to appeals and reinstatements, both in the EU and elsewhere around the world, involving terrorist and violent extremist content enforced under our Community Guidelines.

Judicial Proceedings & Appeals
 • Article 7(3)(e): the number and the outcome of administrative or judicial review proceedings brought by the hosting service provider

 • Article 7(3)(f): the number of cases in which the hosting service provider was required to reinstate content or access thereto as a result of administrative or judicial review proceedings


As we had no enforcement actions required under the Regulation during the reporting period, as noted above, we had no associated administrative or judicial review proceedings, and we were not required to reinstate content as a result of any such proceedings.