Ordlista för insynsrapporter
1 januari 2023 – 30 juni 2023

Nedan inkluderar vi definitioner av vanligt förekommande villkor, policyer och operativa metoder som diskuteras i vår insynsrapport.

Sexuellt explicit innehåll: Avser främjande eller distribution av sexuell nakenhet, pornografi eller erbjudanden om sexuella tjänster. För mer information kan du läsa vår förklaring om Sexuellt explicit innehåll.

Trakasserier och mobbning: Avser alla oönskade beteenden som kan få en vanlig person att uppleva känslomässig stress, såsom verbala kränkningar, trakasserier eller oönskad sexuell uppmärksamhet. Denna kategori inkluderar också delning eller mottagande av intima bilder utan samtycke (NCII). För mer information kan du läsa vår förklaring om Trakasserier & mobbning.

Hot och våld: Hänvisar till innehåll som uttrycker avsikten att orsaka allvarlig fysisk eller känslomässig skada. Våld avser allt innehåll som försöker uppmana till, förhärliga eller skildra våld mot människor, djurmisshandel, blodsutgjutelse eller grafiska bilder. För mer information kan du läsa vår förklaring om Hot, våld och skada.

Självskadebeteende och självmord: Avser förhärligande av självskadebeteende, inklusive främjande av självskadebeteende, självmord eller ätstörningar. För mer information kan du läsa vår förklaring om Hot, våld och skada.

Falsk information: inkluderar falskt eller vilseledande innehåll som orsakar skada eller är skadligt, som att förneka förekomsten av tragiska händelser, ogrundade medicinska anspråk eller att undergräva integriteten i medborgarprocesser eller manipulera innehåll för falska eller vilseledande syften. För mer information kan du läsa vår förklaring om Skadlig, falsk eller bedräglig information.

Imitation: Förekommer när ett konto felaktigt låtsas vara associerat med en annan person eller varumärke. För mer information kan du läsa vår förklaring om Skadlig, falsk eller bedräglig information.

Spam: Spam avser oombedda meddelanden eller irrelevant delat innehåll som sannolikt kommer att orsaka skadlig förvirring eller på annat sätt utgöra en risk eller olägenhet för legitima användare. För mer information kan du läsa vår förklaring om Skadlig, falsk eller bedräglig information.

Droger: Droger avser distribution och användning av olagliga droger (inklusive förfalskade piller) och annan olaglig aktivitet som involverar droger. För mer information kan du läsa vår förklaring om Olagliga eller reglerade aktiviteter.

Vapen: Avser redskap som är utformade eller används för att orsaka dödsfall, kroppsskador eller egendomsskador. För mer information kan du läsa vår förklaring om Olagliga eller reglerade aktiviteter.

Andra reglerade varor: Avser främjande av reglerade varor eller industrier, inklusive olagligt spelande, tobaksprodukter och alkohol. Denna kategori inkluderar även olagliga eller farliga aktiviteter som kan främja eller uppmuntra beteende som kan inkludera kriminellt beteende eller utgöra en allvarlig risk för en individs liv, säkerhet eller välbefinnande. För mer information kan du läsa vår förklaring om Olagliga eller reglerade aktiviteter.

Hets mot folkgrupp: Innehåll som förnedrar eller främjar diskriminering mot en individuell grupp av personer på grund av deras ras, färg, kast, etnicitet, nationella ursprung, religion, sexuella läggning, könsidentitet, funktionshinder, veteranstatus, invandringsstatus, socioekonomiska status, ålder, vikt eller graviditet. För mer information kan du läsa vår förklaring om Hatfullt innehåll, terrorism och våldsam extremism.

Sexuellt utnyttjande av och övergrepp mot barn: Sexuellt utnyttjande av och övergrepp mot barn är definierat som innehåll som innehåller sexuella bilder av en minderårig och alla former av material som rör sexuellt utnyttjande av barn (CSAM), samt grooming eller lockelse av en minderårig för sexuella ändamål. Vi rapporterar alla fall av sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn till myndigheterna. För mer information kan du läsa vår förklaring om Sexuellt explicit innehåll.

Terrorism och våldsam extremism: Avser innehåll som främjar eller stöder terrorism eller andra våldsamma kriminella handlingar som begås av individer och/eller grupper för att uppnå ideologiska mål, t.ex. av politisk, religiös, social, rasistisk eller miljömässig karaktär. Det inkluderar allt innehåll som främjar eller stöder någon utländsk terroristorganisation eller våldsam extremistisk grupp samt innehåll som främjar rekrytering för sådana organisationer eller våldsamma extremistiska aktiviteter. För mer information kan du läsa vår förklaring om Hatfullt innehåll, terrorism och våldsam extremism.

Innehålls- och kontorapporter: Totalt antal innehållsdelar som rapporterats och konton som rapporterats till Snap via vår rapporteringsmeny i appen.

Åtgärder (vidtagna åtgärder): En åtgärd som vidtagits mot innehåll eller ett konto (t.ex. radering, varning och låsning). Observera att rapporterade innehållsöverträdelser kan åtgärdas av mänskliga agenter eller automatisering (där automatisering med hög precision är möjlig).

Totalt innehåll som åtgärdats: Det totala antalet delar av innehåll (t.ex. Snappar och Stories) som åtgärdades på Snapchat. 

Totalt antal unika konton som åtgärdades: Det totala antalet unika konton som åtgärdades på Snapchat. Om ett enda konto till exempel åtgärdades flera gånger av olika skäl (t.ex. en användare varnades för att ha postat falsk information och sedan raderades för att ha skadat en annan användare) skulle endast ett konto beräknas i detta mätvärde. Båda åtgärderna skulle dock inkluderas i vår tabell "Översikt över innehålls- och kontoöverträdelser", med en unik kontoöverträdelse för "Falsk information" och en unik kontoöverträdelse för "Trakasserier och mobbning".

% av totalt innehåll som åtgärdats : Det här värdet visar procentandelen innehåll som åtgärdats inom en kategori delat med totalt innehåll som åtgärdats. Denna statistik belyser fördelningen av åtgärder i våra Community-riktlinjer. 

Handläggningstid: Den tid som förlöper från det att våra förtroende- och säkerhetsteam först tar emot en rapport (vanligtvis när en rapport skickas in) till tidsstämpeln för den senast genomförda åtgärden. Om flera granskningsrundor inträffar beräknas den slutliga tiden vid den sista åtgärden som vidtogs.

Violative View Rate (VVR): VVR är procentandelen av Story- och Snap-visningar som innehöll kränkande innehåll, som en andel av alla Story- och Snap-visningar över hela Snapchat. Om vår VVR till exempel är 0,03 % innebär det att av varje 10 000 visningar av Snappar och Stories på Snapchat visade 3 av dem innehåll som bröt mot våra policyer. Detta mätvärde gör att vi kan förstå vilken procentandel av visningar på Snapchat som kommer från innehåll som bryter mot våra Community-riktlinjer (som antingen rapporterades eller som det proaktivt vidtogs åtgärder mot).