ഗവേഷക ഡാറ്റ ആക്സസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിങ്ങൾ വാണിജ്യേതര ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗവേഷകനാണെങ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ സേവന നിയമം (DSA) അനുസരിച്ച് Snap-ൻ്റെ പൊതുവായി ലഭ്യമായ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്‌സസ് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണ അഭ്യർത്ഥന DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com-ലേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ സഹിതം സമർപ്പിക്കാം :

  • നിങ്ങളുടെ പേരും അനുബന്ധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും

  • നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ വിശദമായ വിവരണം

  • നിങ്ങൾ ഡാറ്റ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൻ്റെ വിശദമായ വിവരണം

  • ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും രീതിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വിവരണം

  • നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഫണ്ടിംഗിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

  • നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം വാണിജ്യേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം

  • അഭ്യർത്ഥിച്ച ഡാറ്റയുടെ സമയപരിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, യോഗ്യതയ്ക്കും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും.