ബ്രസീൽ സ്വകാര്യത അറിയിപ്പ്

പ്രാബല്യം: സെപ്തംബർ 30, 2021

ബ്രസീലിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ ഈ അറിയിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു. ലീ ജെറൽ ഡി പ്രോട്ടോനോ ദാഡോസ് പെസോയിസ് (LGPD) ഉൾപ്പെടെ, ബ്രസീലിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബ്രസീലിയൻ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ തത്വങ്ങളും എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വകാര്യതാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ്—ഈ അറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ ബ്രസീലിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ ഡാറ്റയുടെ ഒരു പകർപ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും ആപ്പിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. പൂർണ്ണമായ വിവരത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം പരിശോധിക്കുക.

ഡാറ്റ കൺട്രോളർ

നിങ്ങൾ ബ്രസീലിലെ ഒരു ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, Snap Inc. ആണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൺട്രോളർ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

പ്രവേശനം, ഇല്ലാതാക്കൽ, തിരുത്തൽ, പോർട്ടബിലിറ്റി എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ

സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ വിവരത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം വിഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആക്സസ്, ഇല്ലാതാക്കൽ, തിരുത്തൽ, പോർട്ടബിലിറ്റി എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

ചില നിബന്ധനകൾ ബാധകമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വ്യവസ്ഥകളെ “ലീഗൽ ബേസുകൾ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ Snap ൽ ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന നാലിൽ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു:

  • കരാർ. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു ഓൺ-ഡിമാൻഡ് ജിയോഫിൽട്ടർ വാങ്ങുകയും ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത സർഗ്ഗാത്മക ഉപകരണ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പേയ്‌മെന്റ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചില വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ശരിയായ സ്ഥലത്തും സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ജിയോഫിൽട്ടർ ശരിയായ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

  • നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യം. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാനിടയുള്ള മറ്റൊരു കാരണം, ഞങ്ങൾക്ക് - അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ—നിയമാനുസൃതമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട് എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സംരക്ഷിക്കുക, സ്നാപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ നൽകുക, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉള്ളടക്കത്തെയും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മിക്കവാറും സേവനങ്ങളും സൗജന്യമായതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും കാണിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെ മറികടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യത്തെ ആശ്രയിക്കൂ. നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ്സ് കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

  • സമ്മതം. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലോ ഉപകരണ അനുമതികളിലൂടെയോ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം റദ്ദാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതത്തെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, കോൺടാക്റ്റുകളും ലൊക്കേഷനും പോലുള്ള ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അനുമതി ചോദിച്ചേക്കാം.

  • നിയമപരമായ ബാധ്യത. സാധുവായ നിയമ പ്രക്രിയയോട് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നടപടിയെടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

എതിർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിരവധി തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഇത് ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റക്ക് വേണ്ടി, സവിശേഷത മൊത്തത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും. ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കാത്ത മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

പരാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ?

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ പിന്തുണാ ടീമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർക്ക് dpo@snap.com എന്ന ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) എന്നതിൽ ഒരു പരാതി നൽകാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.