യൂറോപ്പിലും യുകെയിലും ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം ചെയ്യൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നു

ജൂലൈ 24, 2023

നിരവധി യുവാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന ആശയവിനിമയ വേദിയാണ് Snapchat, ഞങ്ങളുടെ യുവ സമൂഹത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, സുതാര്യത എന്നിവ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ കൗമാരക്കാരായ സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം നിരവധി സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ട്.

ആഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ, യൂറോപ്യൻ ഡിജിറ്റൽ സേവന നിയമവും (DSA) പ്രസക്തമായ യുകെ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി, EU, UK എന്നിവിടങ്ങളിൽ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് ഞങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി, പരസ്യദാതാക്കൾക്കായുള്ള മിക്ക ടാർഗെറ്റിംഗ്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടൂളുകളും ഈ കൗമാര സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് പരസ്യങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിന് ഇനിമേൽ ലഭ്യമല്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുടനീളമുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.

EU, UK എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ 18+ സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർക്ക് പുതിയ തലത്തിലുള്ള സുതാര്യതയും അവരുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ Snapchat പരസ്യ അനുഭവത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണവും നൽകാനും തുടങ്ങും. ഒരു പരസ്യത്തിലെ "ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പരസ്യം കാണുന്നത്" വെളിപ്പെടുത്തൽ ടാപ്പുചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിർദ്ദിഷ്ട പരസ്യം അവരെ കാണിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾക്കാഴ്ചയും കൊണ്ടുവരും, കൂടാതെ ഈ സ്‌നാപ്പ്‌ചാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് അവരെ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കൽ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. കൂടാതെ, EU-യിലെ എല്ലാ സ്‌നാപ്പ്‌ചാറ്റർമാർക്കും അവർ കാണുന്ന സ്വതവേ വരുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതമാക്കൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉടൻ ലഭിക്കും.

കൂടാതെ, EU-ൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു സുതാര്യതാ കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നു, അത് കാമ്പെയ്ൻ തീയതിയും പരസ്യദാതാവും ഉപയോഗിച്ച് തിരയാൻ കഴിയുന്ന പരസ്യ ഡാറ്റയിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകും.

സ്വകാര്യത എപ്പോഴും Snapchat-ന്റെ ഒരു പ്രധാന തത്വമാണ്, ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ, ആളുകൾക്ക് സ്വകാര്യത കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിവരാനും ദൃശ്യപരമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള അവസരം നൽകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക്