อภิธานศัพท์รายงานความโปร่งใส
1 มกราคม 2023 – 30 มิถุนายน 2023

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมนิยามของคำเฉพาะ, นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ใช้ทั่วไปที่พูดถึงในรายงานความโปร่งใสของเรา

เนื้อหาทางเพศ: หมายถึงการส่งเสริมหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร หรือการขายบริการทางเพศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศ

การคุกคามและการกลั่นแกล้ง: หมายถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่อาจทำให้ผู้คนปกติทั่วไปประสบกับความทุกข์ใจ เช่น การคุกคามทางวาจา การล่วงละเมิดทางเพศ หรือพฤติกรรมความเอาใจใส่ทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงการแบ่งปันหรือการรับภาพถ่ายลับเฉพาะที่ไม่ได้รับความยินยอม (NCII) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับการคุกคามและการกลั่นแกล้ง

การข่มขู่และความรุนแรง: หมายถึงเนื้อหาที่แสดงถึงเจตนาที่ทำให้เกิดการทำร้ายทางกายและจิตใจที่รุนแรง ความรุนแรงหมายถึงเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่พยายามปลุกปั่น สนับสนุน หรือสื่อถึงความรุนแรงต่อมนุษย์ การทารุณสัตว์ การนองเลือด หรือการแสดงภาพความรุนแรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับการข่มขู่ ความรุนแรง และอันตราย

การทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย: หมายถึงการยกย่องการทำร้ายตนเอง รวมถึงการส่งเสริมการทำร้ายตนเองให้บาดเจ็บ การฆ่าตัวตาย และพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับการข่มขู่ ความรุนแรง และอันตราย

ข้อมูลที่เป็นเท็จ: ข้อมูลที่เป็นเท็จรวมถึงเนื้อหาที่ผิดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการประสงค์ร้าย เช่น การปฏิเสธต่อการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่น่าเศร้า การอ้างสรรพคุณทางการแพทย์ที่ไม่มีมูล หรือการบ่อนทำลายความสมบูรณ์ของกระบวนการพลเมือง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตราย

การปลอมตัวเป็นผู้อื่น: เกิดขึ้นเมื่อบัญชีหนึ่งปลอมแปลงหรือแสร้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกแบรนด์หนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตราย

สแปม: สแปมหมายถึงข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือเนื้อหาที่แบ่งปันที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนที่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความรำคาญแก่ผู้ใช้ทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงที่เป็นอันตราย

ยาเสพติด: ยาเสพติดหมายถึงการจำหน่ายและการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงยาปลอม) และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำอธิบายของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือที่ได้รับการควบคุม

อาวุธ: หมายถึง สิ่งที่ออกแบบหรือใช้เพื่อก่อให้เกิดการเสียชีวิต ความอันตรายต่อร่างกาย หรือความเสียหายของทรัพย์สิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำอธิบายของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือที่ได้รับการควบคุม

สินค้าควบคุมอื่นๆ: หมายถึงการส่งเสริมสินค้าหรืออุตสาหกรรมควบคุมต่างๆ รวมถึงการพนันผิดกฎหมาย, ยาสูบ และแอลกอฮอล์ หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรืออันตราย ซึ่งอาจส่งเสริมหรือกระตุ้นพฤติกรรมที่อาจหมายรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อชีวิต ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคำอธิบายของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือที่ได้รับการควบคุม

คำพูดสร้างความเกลียดชัง: หมายถึงเนื้อหาที่ดูหมิ่น ทำลายชื่อเสียง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ สถานะทหารผ่านศึก สถานะการย้ายถิ่นฐาน สถานะสังคม-เศรษฐกิจ อายุ น้ำหนัก หรือสถานะการตั้งครรภ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง การก่อการร้าย และแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก: หมายถึงเนื้อหาที่ประกอบด้วยภาพอนาจารของผู้เยาว์ และเนื้อหาที่แสดงถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการล่วงละเมิดเด็กทุกรูปแบบ (CSEAI) รวมถึงการล่อลวงหรือหลอกลวงผู้เยาว์เพื่อจุดประสงค์ทางเพศ เรารายงานกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศ

การก่อการร้ายและลัทธิหัวรุนแรงสุดโต่ง: หมายถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม หรือความรุนแรงอื่นๆ โดยบุคคลและ/หรือกลุ่ม เพื่อเป้าหมายทางอุดมการณ์ต่อไป เช่นการเมือง ศาสนา สังคม เชื้อชาติ หรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศหรือกลุ่มแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง รวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการสรรหาผู้เข้าร่วมองค์กรดังกล่าวหรือกิจกรรมของพวกแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำอธิบายของเราเกี่ยวกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง การก่อการร้าย และแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่ง

รายงานเนื้อหาและบัญชี: หมายถึงจำนวนเนื้อหาและบัญชีทั้งหมดที่ถูกรายงานไปยัง Snap ผ่านเมนูการรายงานในแอปของเรา

การบังคับใช้ (บังคับใช้): หมายถึงการดำเนินการต่อเนื้อหาหรือบัญชีหนึ่ง (เช่น การลบ การเตือน การล็อค) โปรดทราบว่า รายงานการละเมิดเนื้อหาอาจมีการดำเนินการโดยตัวแทนที่เป็นมนุษย์หรือระบบอัตโนมัติ (ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงสามารถทำได้)

เนื้อหาที่บังคับใช้รวมทั้งหมด: หมายถึงจำนวนของเนื้อหาทั้งหมด (เช่น Snap, สตอรี่) ที่ถูกบังคับใช้ใน Snapchat

บังคับใช้กับบัญชีที่ไม่ซ้ำกันรวมทั้งหมด: หมายถึงจำนวนบัญชีที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่ถูกบังคับใช้บน Snapchat ตัวอย่างเช่น หากบัญชีเดียวถูกบังคับใช้หลายครั้งด้วยเหตุผลหลายประการ (เช่น ผู้ใช้ได้รับคำเตือนสำหรับการโพสต์ข้อมูลที่เป็นเท็จ และหลังจากนั้นถูกลบเนื่องจากการคุกคามผู้ใช้รายอื่น) จะมีเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการคำนวณในการวัดนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบังคับใช้ทั้งสองรายการจะรวมอยู่ในตาราง "ภาพรวมของการละเมิดเนื้อหาและบัญชี" ของเรา โดยมีหนึ่งการบังคับใช้กับบัญชีสำหรับ "ข้อมูลเท็จ" และหนึ่งการบังคับใช้กับบัญชีสำหรับ "การคุกคามและการกลั่นแกล้ง"

% ของเนื้อหาทั้งหมดที่บังคับใช้: ค่านี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่บังคับใช้ภายในหมวดหมู่ หารด้วยเนื้อหาที่บังคับใช้รวมทั้งหมด สถิตินี้เน้นย้ำถึงการกระจายการบังคับใช้คู่มือของชุมชนของเรา

เวลาตอบสนอง: หมายถึงระยะเวลาระหว่างที่ทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราได้รับรายงานครั้งแรก (โดยปกติเมื่อมีรายงานถูกส่งเข้ามา) ไปจนถึงเวลาที่ประทับเมื่อดำเนินการบังคับใช้กฎครั้งสุดท้าย หากมีการตรวจสอบเกิดขึ้นหลายรอบ เวลาสุดท้ายจะถูกคำนวณจากการดำเนินการครั้งสุดท้าย

อัตราการดูที่ละเมิด (VVR): VVR คือเปอร์เซ็นต์ของการดูสตอรี่และ Snap ที่มีเนื้อหาที่ละเมิด โดยเป็นสัดส่วนของการดูสตอรี่และ Snap ทั้งหมดใน Snapchat ตัวอย่างเช่น หาก VVR ของเราอยู่ที่ 0.03% นั่นหมายความว่าจากการดู Snap และสตอรี่ทุกๆ 10,000 ครั้งบน Snapchat มี 3 รายการที่มีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเรา เกณฑ์การวัดนี้ช่วยให้เราเข้าใจเปอร์เซ็นต์การดูบน Snapchat ที่มาจากเนื้อหาที่ละเมิดคู่มือของชุมชนของเรา (ซึ่งมีการรายงานหรือบังคับใช้ในเชิงรุก)