Thông Báo Bảo Mật của Hàn Quốc

Có hiệu lực:  Ngày 22 tháng 5 năm 2024

Chúng tôi tạo riêng thông báo này cho người dùng ở Hàn Quốc.
Người dùng ở Hàn Quốc có các quyền riêng tư theo quy định của luật Hàn Quốc, bao gồm cả Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân. Nguyên Tắc Bảo Mật của chúng tôi và các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng tuân theo các luật này — thông báo này đảm bảo chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Hàn Quốc. Ví dụ, mọi người dùng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu xóa, và kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng. Để nắm toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Hàn Quốc, bạn nên biết rằng Snap Inc. là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên thứ ba

Một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định như được mô tả ở đây và/hoặc các đại lý của Snap thuộc các công ty chi nhánh của Snap Inc. có thể thực hiện các chức năng thay mặt cho Snap và có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các chức năng đó.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn với các đối tác và các nhà sáng tạo mà chúng tôi đang hợp tác để thêm các tính năng mới vui nhộn vào Snapchat. Để tìm hiểu thêm về thông tin do các bên thứ ba thu thập về dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập Trang Web Hỗ Trợ của chúng tôi. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của mỗi đối tác để biết thời hạn lưu trữ áp dụng.

Vui lòng lưu ý, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với các bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp khác được cho phép theo pháp luật.

Quy trình và Phương pháp Hủy bỏ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân của bạn khi đã hết thời hạn bạn chấp thuận hoặc khi thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho mục đích thu thập ban đầu. Như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, nếu bạn quyết định ngừng sử dụng Snapchat, bạn chỉ cần yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng sẽ xóa hầu hết các thông tin đã thu thập về bạn sau một thời gian bạn không hoạt động, nhưng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn trước! Khi chúng tôi hủy bỏ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại và khả thi về mặt kỹ thuật để đảm bảo thông tin cá nhân bị hủy bỏ vĩnh viễn. 

Quyền Của Bạn

Chúng tôi muốn bạn kiểm soát thông tin của mình, vì vậy chúng tôi cung cấp cho bạn một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo mục Kiểm Soát Thông Tin Của Bạn của Chính Sách Bảo Mật.

Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế

Các công ty chi nhánh của Snap Inc. ở nước ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ.  Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ, chuyển những thông tin đó đến, lưu trữ và xử lý thông tin đó tại các công ty chi nhánh của Snap Inc., và một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định để thực hiện các chức năng thay mặt cho Snap như được mô tả ở đây, tại Hoa Kỳ và các ở các quốc gia khác bên ngoài nơi bạn sinh sống. Bất cứ khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin ra bên ngoài nơi bạn sinh sống, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao tuân thủ luật pháp địa phương của bạn để thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. 

  • Quốc Gia mà Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Đến: Hoa Kỳ

  • Ngày và Phương Thức Chuyển Giao: Được chuyển giao bản nộp để lưu trữ và xử lý

  • Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Giao: Vui lòng tham khảo mục Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập của Chính Sách Bảo Mật

  • Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân: Vui lòng tham khảo mục Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Bạn của Chính Sách Bảo Mật.

Các đối tác ở nước ngoài.  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các đối tác và các nhà sáng tạo mà chúng tôi đang hợp tác ở bên ngoài lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc để thêm các tính năng mới vui nhộn vào Snapchat. Để biết thêm thông tin về các đối tác của chúng tôi, vui lòng truy cập Trang Web Hỗ Trợ của chúng tôi.

  • Quốc Gia mà Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Đến: Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của đối tác có thể truy cập tại Trang Web Hỗ Trợ này

  • Ngày và Phương Thức Chuyển Giao: Được chuyển giao bản nộp để lưu trữ và xử lý

  • Thông Tin Cá Nhân Được Chuyển Giao: Vui lòng tham khảo mục Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập của Chính Sách Bảo Mật

  • Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân:  Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của đối tác có thể truy cập tại Trang Web Hỗ Trợ

Phòng Phụ trách Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Giải quyết Khiếu nại

Bạn có thể liên hệ với Cán bộ Bảo mật của Snap thông qua Đại lý Địa phương của Snap:  General Agent Co. Ltd (Người đại diện: Cô Eun-Mi Kim)
Địa chỉ: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Seoul
Số điện thoại: 02 735 6118
E-mail: snap @ generalagent.co.kr
Ủy thác: Vấn đề liên quan đến đại diện nội bộ như được cung cấp theo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và Luật Mạng lưới

Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với Nhân viên Bảo mật của Snap theo thông tin được mô tả bên dưới. 

Snap Inc.
Liên hệ: Bộ phận Pháp lý (Truy vấn thông tin thành viên Hàn Quốc)
3000 Đường 31st
Santa Monica, CA 90405
Hoa Kỳ
Điện thoại: 02 735 6118
E-mail: koreaprivacy @ snap.com