Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Cho Mexico

Có hiệu lực: Ngày 30/9/2021

Chúng tôi đã tạo thông báo này dành riêng cho người dùng ở Mexico. Người dùng ở Mexico có một số quyền riêng tư theo quy định của luật Mexico, bao gồm Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Specificulares. Nguyên Tắc Bảo Mật của chúng tôi và kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng đều tuân theo các luật này - thông báo này đảm bảo chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Mexico. Ví dụ, mọi người dùng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu xóa, và kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng. Để xem toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Mexico, bạn nên biết rằng Snap Inc. có địa chỉ tại 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Truy cập, Chỉnh sửa và Hủy bỏ

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, chỉnh sửa và hủy bỏ của mình như được mô tả trong phần  Kiểm soát Thông tin của bạn trong Chính sách Bảo mật.

Quyền Từ Chối Của Bạn

Bạn có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Với nhiều loại dữ liệu, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xóa dữ liệu nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý dữ liệu đó nữa. Đối với các loại dữ liệu khác, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng dừng việc sử dụng dữ liệu của mình bằng cách tắt hẳn tính năng này. Bạn có thể làm những điều trên trong ứng dụng. Nếu có những loại thông tin khác bạn không đồng ý để chúng tôi xử lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Cookie

Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến và ứng dụng di động, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác, chẳng hạn như tập tin chỉ báo, lưu trữ web và các mã nhận dạng quảng cáo độc nhất, để thu thập thông tin về hoạt động, trình duyệt và thiết bị của bạn.  Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi và các đối tác sử dụng cookie trên các dịch vụ của chúng tôi cũng như các lựa chọn của bạn, vui lòng xem phần Thông Tin Được Thu Thập bởi Cookie và Các Công Nghệ Khác của Chính Sách Bảo Mật.