Thông Báo Bảo Mật Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và Vương Quốc Anh

Có hiệu lực từ ngày 6 tháng 11 năm 2023

Thông báo này cung cấp thêm thông tin cho người dùng tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) và Vương Quốc Anh (UK). Người dùng tại Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và Vương Quốc Anh có quyền riêng tư nhất định như được xác định theo luật của Liên Minh Châu Âu và Vương Quốc Anh, bao gồm Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR) và Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Vương Quốc Anh 2018. Nguyên Tắc Bảo Mật của chúng tôi và kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng đều tuân theo các luật này - thông báo này đảm bảo chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và Vương Quốc Anh. Ví dụ, mọi người dùng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu xóa, và kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng. Để nắm toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Khu Vực Kinh Tế Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh, bạn nên biết rằng Snap Inc. là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Truy Cập, Xóa, Sửa Chữa, Và Tính Di Động

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, xóa, sửa chữa, và tính di động như được mô tả trong phần Kiểm Soát Thông Tin của Bạn trong Chính Sách Bảo Mật.

Căn cứ Sử dụng Thông tin của Bạn

Quốc gia của bạn chỉ cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi có những điều kiện nhất định được áp dụng. Các điều kiện này được gọi là "các cơ sở pháp lý" và tại Snap, chúng tôi dựa trên 4 cơ sở:

  • Hợp đồng. Một lý do chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn là vì bạn đã đồng ý thỏa thuận với chúng tôi. Ví dụ: khi bạn mua Bộ Lọc Địa Lý Theo Yêu Cầu và đồng ý với Điều khoản Công Cụ Tùy Chỉnh Sáng Tạo của chúng tôi, chúng tôi cần sử dụng một số thông tin của bạn để nhận thanh toán và đảm bảo hiển thị Bộ Lọc Địa Lý của bạn với đúng người, tại đúng nơi và thời điểm.

  • Mối quan tâm hợp pháp. Một lý do khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn là vì chúng tôi — hoặc một bên thứ ba — có lợi ích hợp pháp khi làm như vậy. Ví dụ: chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm bảo vệ tài khoản của bạn, gửi các Snap, hỗ trợ khách hàng và giúp bạn tìm bạn bè và nội dung mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích. Do hầu hết các dịch vụ đều miễn phí, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin về bạn để thử và hiển thị những quảng cáo có thể bạn quan tâm. Một điểm quan trọng cần hiểu về lợi ích hợp pháp là lợi ích của chúng tôi không vượt quá quyền bảo mật của bạn, vì vậy chúng tôi chỉ dựa vào lợi ích hợp pháp khi chúng tôi nghĩ rằng cách chúng tôi đang sử dụng dữ liệu không ảnh hưởng đáng kể đến quyền bảo mật của bạn hoặc sẽ theo mong muốn của bạn, hoặc có một lý do thuyết phục để làm như vậy. Chúng tôi giải thích chi tiết hơn các lý do kinh doanh hợp pháp của chúng tôi khi sử dụng thông tin của bạn tại đây.

  • Thỏa thuận. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho phép sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích cụ thể. Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn có thể thu hồi sự đồng thuận này của mình trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc thông qua quyền trên thiết bị của bạn. Ngay cả khi chúng tôi không dựa vào sự đồng ý sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập dữ liệu như danh bạ và địa điểm.

  • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp, như khi chúng tôi phản hồi quy trình pháp lý hợp lệ hoặc cần phải hành động để bảo vệ người dùng của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi là thông báo cho các Tín Đồ Snapchatter khi chúng tôi nhận được quy trình pháp lý tìm kiếm thông tin tài khoản của họ, với một số ngoại lệ. Tìm hiểu thêm tại đây.

Quyền Từ Chối Của Bạn

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Với nhiều loại dữ liệu, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xóa dữ liệu nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý dữ liệu đó nữa. Đối với các loại dữ liệu khác, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng dừng việc sử dụng dữ liệu của mình bằng cách tắt hẳn tính năng này. Bạn có thể làm những điều trên trong ứng dụng. Nếu có những loại thông tin khác bạn không đồng ý để chúng tôi xử lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ, chuyển thông tin đến và lưu trữ và xử lý thông tin đó ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác ngoài nơi bạn sống. Bạn có thể tìm thêm thông tin về danh mục các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin tại đây.

Mỗi khi chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba bên ngoài nơi bạn sinh sống, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng một cơ chế chuyển giao tương thích (ví dụ như Các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn hoặc Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu Châu Âu - Hoa Kỳ /Anh/Thụy Sĩ).

Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu Châu Âu - Hoa Kỳ /Anh/Thụy Sĩ

Snap Inc. tuân thủ Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu (DPF Châu Âu - Hoa Kỳ) và phần mở rộng cho Anh của DPF Châu Âu - Hoa Kỳ, và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ. Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu (DPF Thụy Sĩ - Hoa Kỳ) như được quy định bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Snap Inc. đã chứng thực với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng mình:

a. tuân thủ Quy Tắc DPF Châu Âu - Hoa Kỳ về việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh dựa trên DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và Phần mở rộng cho Anh của DPF Châu Âu - Hoa Kỳ.

b. tuân thủ Quy định DPF Thụy Sĩ - Hoa Kỳ về việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa trên DPF Châu Âu - Hoa Kỳ.

Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và Quy định DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và/hoặc DPF Thụy Sĩ - Hoa Kỳ, các Quy Định sẽ chi phối. Để biết thêm về Chương trình Khuôn khổ Bảo mật Dữ liệu (DPF), và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/.

Tuân thủ các quy định của DPF, Snap vẫn chịu trách nhiệm về pháp lý khi không thể tuân thủ DPF trong quá trình chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi dựa trên Nguyên tắc Chuyển tiếp (ngoại trừ những trường hợp không tuân thủ không phải trách nhiệm của chúng tôi).

Tuân thủ DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và Phần mở rộng cho Anh của DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và DPF Thụy Sĩ - Hoa Kỳ, Snap Inc. cam kết hợp tác và tuân thủ tương ứng với sự cố vấn của ban hội thẩm được thành lập bởi các cơ quan bảo vệ dữ liệu của châu Âu (DPA) và Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO) và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Thụy Sĩ (FDPIC) trong những khiếu nại chưa được giải quyết về việc xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được tuân theo DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và Phần mở rộng cho Anh của DPF Châu Âu - Hoa Kỳ và DPF Châu Âu - Hoa Kỳ.

Việc chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của DPF còn phụ thuộc vào quyền lực điều tra và thi hành luật pháp của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Trong một số trường hợp, bạn có quyền viện dẫn điều khoản trọng tài ràng buộc để xử lý những khiếu nại không thể giải quyết bằng các cách thức khác, như được mô tả trong Phụ lục I của Khuôn khổ DPF.

Nếu bạn có khiếu nại hoặc câu hỏi về cách chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của DPF khi xử lý thông tin cá nhân của bạn, xin hãy gửi câu hỏi như hướng dẫn dưới đây.

Khiếu nại hoặc thắc mắc?

Chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể gửi bất kỳ yêu cầu nào đến đội hỗ trợ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu tại dpo [a còng] snap [chấm] com.  Bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Văn phòng Ủy viên Thông tin tại Anh hoặc Ủy viên Bảo vệ Thông tin và Dữ liệu Liên bang tại Thụy Sĩ.

Đại Diện

Snap Inc. đã bổ nhiệm Snap B.V. làm đại diện Khu vực Kinh tế Châu Âu của mình. Bạn có thể liên hệ đại diện này tại đây hoặc tại:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Hà Lan