Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Tại Canada

Có hiệu lực: ngày 22 tháng 9 năm 2023

Chúng tôi đã tạo thông báo này dành riêng cho người dùng tại Canada. Người dùng tại Canada có một số quyền riêng tư nhất định theo quy định của luật pháp Canada, bao gồm Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và Tài Liệu Điện Tử (PIPEDA).  Nguyên Tắc Bảo Mật của chúng tôi và các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng đều tuân thủ các luật này—thông báo này đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Canada. Ví dụ: tất cả người dùng có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu của họ, yêu cầu xóa tài khoản và kiểm soát cài đặt quyền riêng tư của họ trong ứng dụng. Để nắm toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Canada, bạn nên biết rằng Snap Inc. chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Của Bạn

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập và chỉnh sửa của mình như được mô tả trong phần Kiểm Soát Thông Tin Của Bạn thuộc Chính Sách Báo Mật hoặc bằng cách liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi khi sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Tùy thuộc vào tỉnh bang của bạn, bạn có thể có các quyền bổ sung, bao gồm quyền kiểm soát việc phổ biến thông tin cá nhân của bạn, quyền di chuyển dữ liệu, quyền được thông báo và gửi quan sát về việc đưa ra quyết định tự động và quyền yêu cầu thông tin về quá trình xử lý dữ liệu.

Chúng tôi thiết kế các sản phẩm và dịch vụ của mình hướng đến quyền riêng tư. Với nhiều loại dữ liệu, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xóa dữ liệu nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý dữ liệu đó nữa. Đối với các loại dữ liệu khác, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng dừng việc sử dụng dữ liệu của mình bằng cách tắt hẳn tính năng này. Nếu có các loại thông tin khác mà bạn không còn đồng ý cho chúng tôi xử lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Đối Tượng Của Chúng Tôi

Các dịch vụ của chúng tôi không dành cho — và chúng tôi không hướng chúng đến — bất kỳ ai dưới 13 tuổi (hoặc một độ tuổi lớn hơn mà tỉnh bang của bạn yêu cầu để bạn được phép đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ). Và đó là lý do tại sao chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới độ tuổi này.

Chuyển Dữ Liệu Quốc Tế

Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, chuyển thông tin đó đến, lưu trữ và xử lý thông tin đó, với nhóm công ty thuộc Snap Inc. và một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, nhằm thực hiện các chức năng thay mặt cho Snap như được mô tả ở đây, tại Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác bên ngoài nơi bạn sinh sống. Bất cứ khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin bên ngoài nơi bạn sinh sống, chúng tôi cũng đảm bảo rằng việc truyền tải đó tuân thủ luật pháp tại địa phương của bạn để thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Mặc dù thông tin đó nằm ngoài khu vực pháp lý nơi bạn cư trú, nó vẫn phải chịu sự điều chỉnh của luật pháp thuộc khu vực pháp lý nơi nó được lưu giữ, và có thể phải tuân thủ việc tiết lộ cho chính phủ, tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý thuộc khu vực pháp lý khác đó, theo luật pháp tại địa phương.

Cookie

Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến và ứng dụng di động, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác, chẳng hạn như tập tin chỉ báo, lưu trữ web và các mã nhận dạng quảng cáo độc nhất, để thu thập thông tin về hoạt động, trình duyệt và thiết bị của bạn.  Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi và các đối tác sử dụng cookie trên các dịch vụ của chúng tôi cũng như các lựa chọn của bạn, vui lòng xem phần Thông Tin Được Thu Thập bởi Cookie và Các Công Nghệ Khác thuộc Chính Sách Bảo Mật.