Thông Báo Bảo Mật Brazil

Có hiệu lực: Ngày 30/9/2021

Chúng tôi đã tạo thông báo này dành riêng cho người dùng ở Brazil.
Người dùng ở Brazil có một số quyền riêng tư theo quy định của luật Brazil, bao gồm Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Nguyên tắc Bảo mật của chúng tôi và sự kiểm soát quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng đều tuân theo các luật này – thông báo này đảm bảo chúng tôi đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Brazil. Ví dụ, mọi người dùng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu của mình, yêu cầu xóa, và kiểm soát các cài đặt quyền riêng tư của mình trong ứng dụng. Để nắm toàn bộ nội dung, hãy xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Đơn Vị Kiểm Soát Dữ Liệu

Nếu bạn là người dùng ở Brazil, bạn nên biết rằng Snap Inc. là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Truy Cập, Xóa, Sửa Chữa, Và Tính Di Động

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, xóa, sửa chữa, và tính di động như được mô tả trong phần Kiểm Soát Thông Tin của Bạn trong Chính Sách Bảo Mật.

Căn cứ Sử dụng Thông tin của Bạn

Quốc gia của bạn chỉ cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi có những điều kiện nhất định được áp dụng. Các điều kiện này được gọi là "các cơ sở pháp lý" và tại Snap, chúng tôi dựa trên 4 cơ sở:

  • Hợp đồng. Một lý do chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn là vì bạn đã đồng ý thỏa thuận với chúng tôi. Ví dụ: khi bạn mua Bộ Lọc Địa Lý Theo Yêu Cầu và đồng ý với Điều khoản Công Cụ Tùy Chỉnh Sáng Tạo của chúng tôi, chúng tôi cần sử dụng một số thông tin của bạn để nhận thanh toán và đảm bảo hiển thị Bộ Lọc Địa Lý của bạn với đúng người, tại đúng nơi và thời điểm.

  • Mối quan tâm hợp pháp. Một lý do khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn là vì chúng tôi có—hoặc một bên thứ ba có—mối quan tâm hợp pháp khi làm vậy. Ví dụ: chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm bảo vệ tài khoản của bạn, gửi các Snap, hỗ trợ khách hàng và giúp bạn tìm bạn bè và nội dung mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ thích. Do hầu hết các dịch vụ đều miễn phí, chúng tôi cũng sử dụng một số thông tin về bạn để thử và hiển thị những quảng cáo có thể bạn quan tâm. Một điểm quan trọng cần hiểu về lợi ích hợp pháp là lợi ích của chúng tôi không vượt quá quyền bảo mật của bạn, vì vậy chúng tôi chỉ dựa vào lợi ích hợp pháp khi chúng tôi nghĩ rằng cách chúng tôi đang sử dụng dữ liệu không ảnh hưởng đáng kể đến quyền bảo mật của bạn hoặc sẽ theo mong muốn của bạn, hoặc có một lý do thuyết phục để làm như vậy. Chúng tôi giải thích chi tiết hơn các lý do kinh doanh hợp pháp của chúng tôi khi sử dụng thông tin của bạn tại đây.

  • Sự đồng thuận. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý cho phép sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích cụ thể. Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn có thể thu hồi sự đồng thuận này của mình trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc thông qua quyền trên thiết bị của bạn. Ngay cả khi chúng tôi không dựa vào sự đồng ý sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập dữ liệu như danh bạ và địa điểm.

  • Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể được yêu cầu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp, như khi chúng tôi phản hồi quy trình pháp lý hợp lệ hoặc cần phải hành động để bảo vệ người dùng của chúng tôi.

Quyền Từ Chối Của Bạn

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Với nhiều loại dữ liệu, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng xóa dữ liệu nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý dữ liệu đó nữa. Đối với các loại dữ liệu khác, chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng dừng việc sử dụng dữ liệu của mình bằng cách tắt hẳn tính năng này. Bạn có thể làm những điều trên trong ứng dụng. Nếu có những loại thông tin khác bạn không đồng ý để chúng tôi xử lý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Khiếu nại hoặc thắc mắc?

Chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn có thể gửi bất kỳ yêu cầu nào đến đội hỗ trợ quyền riêng tư của chúng tôi hoặc Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu tại dpo@snap.com. Bạn cũng có quyền nộp đơn khiếu nại đến Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia – ANPD).