துருக்கி தனியுரிமை அறிவிப்பு

செயல்திறனானது: ஜனவரி 13, 2022

நாங்கள் இந்த அறிவிப்பைக் குறிப்பாக துருக்கியிலுள்ள பயனர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளோம். துருக்கிய சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளபடி துருக்கியிலுள்ள பயனர்கள் சில தனியுரிமை உரிமைகளைக் கொண்டுள்ளனர்.  எங்கள் தனியுரிமைக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நாங்கள் அனைத்துப் பயனர்களுக்கும் வழங்கும் தனியுரிமைக் கட்டுப்பாடுகள் இந்தச் சட்டங்களுக்கு ஏற்ப இருக்கும்—இந்த அறிவிப்பு துருக்கியின் குறிப்பிட்ட தேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்கிறது. உதாரணமாக அனைத்துப் பயனர்களும் தங்கள் தரவின் நகலைக் கோரலாம், நீக்குவதற்குக் கோரலாம் மற்றும் செயலியில் தங்கள் தனியுரிமை அமைப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம். முழு விவரத்திற்கு, எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

தரவு கட்டுப்படுத்தி

நீங்கள் துருக்கியிலுள்ள பயனராக இருந்தால், 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405, என்ற முகவரியில் அமைந்துள்ள Snap Inc. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் கட்டுப்பாட்டாளராக உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

உங்கள் உரிமைகள்

உங்கள் தகவலை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம், எனவே உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் தொடர்பான பல உரிமைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். தனியுரிமைக் கொள்கையின் உங்கள் தகவல் மீதான கட்டுப்பாடு என்ற பிரிவைப் பார்க்கவும்.

சர்வதேச தரவு பரிமாற்றங்கள்

எங்கள் சேவைகளை உங்களுக்கு வழங்க, நாங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்து, பரிமாற்றம் செய்து, அமெரிக்காவிலும் நீங்கள் வாழும் இடத்திற்கு வெளியே உள்ள மற்ற நாடுகளிலும் சேமித்துச் செயலாக்கம் செய்யக்கூடும். நீங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு வெளியே நாங்கள் தகவல்களைப் பகிரும்போதெல்லாம், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் போதுமான அளவு பாதுகாக்கப்படுவதற்காக உங்கள் உள்ளூர் சட்டத்துடன் பரிமாற்றம் இணங்குவதை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம்.

  • தனிப்பட்ட தகவல் பரிமாற்றம் செய்யப்படும் நாடு: அமெரிக்கா

  • பரிமாற்ற தேதி மற்றும் முறை: சேமிப்பு மற்றும் செயலாக்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்கும் போது பரிமாற்றப்பட்டது

  • பரிமாற்றப்பட்ட தனிப்பட்ட தகவல்: தனியுரிமைக் கொள்கையின் நாங்கள் சேகரிக்கும் தகவல் பிரிவைப் பார்க்கவும்

  • தனிப்பட்ட தகவல்களைத் தக்கவைத்தல்: தனியுரிமைக் கொள்கையின் உங்கள் தகவலை எவ்வளவு காலம் தக்கவைப்போம் பிரிவைப் பார்க்கவும்.

பிரதிநிதி

Snap Inc. தரவு பதிவாளர் Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ஐ அதன் துருக்கி பிரதிநிதியாக நியமித்துள்ளது. நீங்கள் பிரதிநிதியை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:

தரவு பதிவாளர் Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Apt. No: 9/78 Sarıyer/İstanbul 34485 snapchat@data-registrar.com