ข้อมูลสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชุมชนของ Snap

ที่ Snap เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้ใช้งาน Snapchat จากการใช้งานแพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดอย่างจริงจัง เราทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา

Snap มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในขณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้ของเรา เมื่อเราได้รับหมายศาลที่ร้องขอข้อมูลบัญชี Snapchat และได้พิสูจน์ความถูกต้องทางกฎหมายแล้ว เราจะตอบสนองตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีไว้สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องการขอข้อมูลบัญชี Snapchat (เช่น ข้อมูลผู้ใช้ Snapchat) จาก Snap ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำขอบังคับใช้กฎหมายสามารถพบได้ในคู่มือเกี่ยวกับหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายของเรา ซึ่งคุณจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการที่เป็นไปได้เกี่ยวกับบันทึกบัญชี Snapchat และประเภทของกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็นในการบังคับเปิดเผยข้อมูลนั้น

กระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ในฐานะบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา Snap จำเป็นต้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการที่จะขอให้ Snap เปิดเผยข้อมูลบัญชี Snapchat ใดๆ

ความสามารถในการเปิดเผยข้อมูลบัญชี Snapchat ของเราโดยทั่วไปแล้วถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติการสื่อสารที่จัดเก็บไว้ (Stored Communications Act), 18 U.S.C. § 2701, et seq. พระราชบัญญัติ SCA ได้กำหนดไว้ว่า เราสามารถเปิดเผยข้อมูลบัญชี Snapchat บางส่วนเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายบางประเภทเท่านั้น ซึ่งได้แก่ หมายศาล คำสั่งศาล และหมายค้น

กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาต้องยึดถือตามกลไกของสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันหรือกระบวนการของหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน (Letters Rogatory) ในการที่จะขอข้อมูลบัญชี Snapchat จาก Snap เพื่อเป็นมารยาทอันดีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา เราจะตรวจสอบและตอบสนองต่อคำขอให้เก็บรักษาข้อมูลที่ยื่นส่งอย่างถูกต้องในระหว่างดำเนินการสำหรับสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน (MLAT) หรือกระบวนการของหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน (Letters Rogatory)

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Snap, Snap อาจให้บันทึกบัญชี Snapchat แบบจำกัดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐนอกสหรัฐอเมริกาในการตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในประเทศที่ร้องขอและแสวงหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา เช่น ข้อมูลการสมัครใช้งานขั้นพื้นฐานและข้อมูล IP

คำขอให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

ตามมาตรา 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) และ 2702(c)(4) นั้น เราสามารถเปิดเผยข้อมูลบัญชี Snapchat โดยสมัครใจ เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าภาวะฉุกเฉินนั้นมีภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงที่จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทันที

ข้อมูลสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการยื่นส่งคำขอให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉินมายัง Snap สามารถเรียกดูได้ในคู่มือการบังคับใช้กฎหมายของเรา คำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉินที่ส่งมายัง Snap จะต้องยื่นส่งโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ให้คำปฎิญาณแล้ว และจะต้องมาจากโดเมนอีเมลทางการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (หรือหน่วยงานของรัฐ) นั้นๆ

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลสำหรับ Snap แชท (Chat) และเรื่องราว (Stories) รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อาจพบได้บนไซต์การสนับสนุนของเรา

 

คำขอให้เก็บรักษาข้อมูล

เราจะปฏิบัติตามการร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลตามมาตรา 18 U.S.C. § 2703(f) เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าว เราจะพยายามรักษาบันทึกใดๆ ของบัญชี Snapchat ที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ Snapchat ที่ระบุอย่างถูกต้องและอยู่ในช่วงวันที่ที่ระบุไว้ในคำขอ เราจะรักษาบันทึกที่ตั้งเก็บรักษาดังกล่าวไว้ในไฟล์แบบออฟไลน์ได้นานถึง 90 วัน และจะขยายการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมหนึ่งระยะ เป็นเวลา 90 วันโดยมีคำขอต่ออายุอย่างเป็นทางการ โปรดดูหัวข้อที่ 4 ของคู่มือการบังคับใช้กฎหมายของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาบัญชี Snapchat อย่างถูกต้องแม่นยำ

ตามมารยาทสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Snap, Snap จะเก็บรักษาบันทึกบัญชี Snapchat ที่พร้อมให้บริการเป็นเวลานานถึงหนึ่งปีในขณะที่กระบวนการสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน (MLAT) หรือหนังสือส่งประเด็นสืบพยานอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Snap, Snap อาจขยายการเก็บรักษาดังกล่าวเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมหนึ่งระยะ เป็นเวลาหกเดือนโดยมีคำขอต่ออายุอย่างเป็นทางการ

ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก

ในกรณีที่เราได้รับทราบถึงเนื้อหาการแสวงประโยชน์จากเด็กที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา ทีมงานความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเราจะตรวจสอบข้อกล่าวหาและหากสมเหตุสมผล จะรายงานสถานการณ์ดังกล่าวไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) จากนั้น NCMEC จะตรวจสอบรายงานเหล่านั้น และประสานงานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกทั้งสองหน่วยงาน

ความยินยอมของผู้ใช้

Snap จะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้งานตามความยินยอมของผู้ใช้งานแต่เพียงลำพัง ผู้ใช้ที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลของตนเอง สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไซต์สนับสนุนของเรา

นโยบายการแจ้งเตือนผู้ใช้

นโยบายของ Snap คือ แจ้งให้ผู้ใช้ของเราทราบเมื่อเราได้รับทราบถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขา แต่เรามีข้อยกเว้นสองประการสำหรับนโยบายนี้ ประการแรก เราจะไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายในกรณีที่มีการห้ามแจ้งตามคำสั่งศาลที่ออกภายใต้มาตรา 18 U.S.C. § 2705(b) หรือโดยอำนาจของกฎหมายอื่นๆ ประการที่สอง ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก การค้ายาเสพติดร้ายแรง หรือภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสทางร่างกาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเตือนผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

พยานหลักฐาน

การเปิดเผยบันทึกข้อมูลที่ดำเนินการต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะมาพร้อมกับหนังสือรับรองความถูกต้องที่มีการลงนาม ซึ่งจะช่วยขจัดความจำเป็นในการเป็นพยานของผู้ดูแลบันทึกข้อมูล หากคุณเชื่อว่าผู้ดูแลบันทึกข้อมูลยังคงจำเป็นต้องให้การเป็นพยาน เราขอกำหนดให้ใช้หมายศาลของทุกรัฐตามกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการรับประกันการเข้าร่วมของพยานจากที่ไม่มีรัฐในการดำเนินการทางอาญา (the Uniform Act to Secure the Attendance of a Witness from Without a State in Criminal Proceedings) ตามกฎหมายอาญามาตรา § 1334 แห่งแคลิฟอร์เนีย (Cal. Penal Code) และมาตราต่อๆ ไป

Snap ไม่สามารถให้พยานหรือคำให้การของผู้เชี่ยวชาญนอกสหรัฐอเมริกาได้

จะยื่นคำร้องขอได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องส่งคำขอของตนไปยัง Snap Inc. และอย่าลืมระบุชื่อผู้ใช้ Snapchat ของบัญชี Snapchat ที่ร้องขอด้วย หากคุณไม่สามารถหาชื่อผู้ใช้ เราสามารถลองค้นหาบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือรหัสผู้ใช้แบบเลขฐานสิบหกได้ โดยความสัมฤทธิ์ผลอาจแตกต่างกันไป โปรดดูหัวข้อที่ 4 ของคู่มือการบังคับใช้กฎหมายของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาบัญชี Snapchat อย่างถูกต้องแม่นยำ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเข้าถึงไซต์บริการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ Snap (LESS - Law Enforcement Service Site) ควรส่งคำขอการเก็บรักษาข้อมูลและคำขอด้านกระบวนการทางกฎหมายมายัง Snap ผ่านพอร์ทัล LESS ที่: less.snapchat.com ใน LESS สมาชิกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นคำขอส่งข้อมูลและตรวจสอบสถานะของการส่ง

นอกจากนี้ เรายังรับคำขอการเก็บรักษาข้อมูล บริการสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย และคำถามทั่วไปจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผ่านทางอีเมลที่ lawenforcement@snapchat.com

การรับคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยวิธีการเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเท่านั้น และไม่ได้สละสิทธิ์ในการคัดค้านหรือสิทธิ์ทางกฎหมายใดๆ ของ Snap หรือ ผู้ใช้ Snap

คำขอจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ

โปรดทราบว่าวิธีการข้างต้นนั้นเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น

หากคุณกำลังติดต่อ Snap ในนามของหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยความพยายามในการตอบสนองความต้องการในการเปิดเผยทางอาญา โปรดทราบว่ากระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวจะต้องดำเนินการเป็นการส่วนตัวที่ Snap หรือตัวแทนบุคคลที่สามที่เรากำหนด (เว้นแต่จะออกหรือบังคับภายในแคลิฟอร์เนีย) การตอบสนองความต้องการในการเปิดเผยทางอาญาภายนอกรัฐจะต้องบังคับใช้ในแคลิฟอร์เนียตามที่กฎหมายกำหนด หากคุณต้องการตอบสนองความต้องการในการเปิดเผยทางแพ่ง โปรดทราบว่า Snap ไม่ยอมรับการบริการของกระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวทางอีเมล ความต้องการในการเปิดเผยทางแพ่งจะต้องดำเนินการเป็นการส่วนตัวที่ Snap หรือตัวแทนบุคคลที่สามที่เรากำหนด การตอบสนองความต้องการในการเปิดเผยทางแพ่งภายนอกรัฐจะต้องบังคับใช้ในแคลิฟอร์เนียเพิ่มเติม

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชุมชนของ Snap

คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ผู้ปกครอง และผู้ให้การศึกษา

ที่ Snap เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้ใช้งาน Snapchat จากการใช้งานแพลตฟอร์มของเราในทางที่ผิดอย่างจริงจังเราทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา

คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

Snap มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในขณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของผู้ใช้ของเราเมื่อเราได้รับหมายศาลที่ร้องขอข้อมูลบัญชีและได้พิสูจน์ความถูกต้องทางกฏหมายแล้ว เราจะตอบสนองตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว

วิธีส่งเสริมความปลอดภัย

แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เราให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีอายุการใช้งานสั้นๆ ข้อมูลบัญชีบางส่วนอาจถูกเรียกค้นโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผ่านหมายศาลที่ชอบด้วยกฎหมายในบางครั้ง นี่อาจหมายถึงการช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมายในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการดำเนินการกับบัญชีต่างๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดการให้บริการของ Snapนอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์เร่งด่วนและภัยคุกคามต่อชีวิตที่จวนตัว เช่น การข่มขู่ยิงโรงเรียน การข่มขู่วางระเบิดและกรณีบุคคลสูญหาย

โปรดแชร์กับชุมชนของคุณว่าพวกเขาจะสามารถรายงานไปยัง Snap ได้อย่างไร

  • การรายงานในแอป: คุณสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้กับเราได้ในแอป!เพียงกดค้างไว้ที่ Snap จากนั้นแตะปุ่ม 'รายงาน Snap'แจ้งให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เราจะทำดีที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือ!

  • ส่งอีเมลถึงเรา:คุณยังสามารถส่งอีเมลรายงานถึงเราโดยตรงผ่านไซต์ฝ่ายสนับสนุนของเราได้

การขอความช่วยเหลือ

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดติดต่อตำรวจท้องที่ของคุณโดยเร็วที่สุด

รายงานความโปร่งใส

รายงานความโปร่งใสของ Snapchat ได้รับการเผยแพร่ปีละสองครั้งรายงานเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะการร้องขอข้อมูลบัญชีของ Snapchatter จากภาครัฐ และการแจ้งเตือนทางกฎหมายอื่นๆ

การให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย