Introduktion till digitalt välbefinnande-index 

Februari 2023

På Snap finns det ingenting som är viktigare än säkerheten och välbefinnandet i vår Snapchat-community.  Vi har på plats, och konsekvent verkställer, principer och regler som beskriver vilken typ av innehåll och beteende som är acceptabla på Snapchat. Vi erbjuder verktyg och resurser för att hjälpa Snapchattare att hålla sig säkra, och vi samarbetar med andra i industrin och över hela tekniksektorn för att bättre skydda tonåringar och yngre användare i synnerhet. 

För att erbjuda insikt om hur tonåringar och unga vuxna mår på nätet genomförde vi forskning om Generation Z:s digitala välbefinnande. Enkät skickade till tonåringar (13-17 år), unga vuxna (18-24 år) och föräldrar till tonåringar i åldern 13-19 år i sex länder: Australien, Frankrike, Tyskland, Indien, Storbritannien och USA. Studien producerade ett digitalt välbefinnande-index (DWBI): ett mått på Gen Z:s psykiska välbefinnande på nätet. 


DWBI avläsningar för 2022

Det första digitala välbefinnande-indexet för de sex geografierna står på 62, en något genomsnittlig avläsning på en skala av 0 till 100 – varken särskilt gynnsamt eller särskilt oroande.  Efter land registrerade Indien den högsta DWBI-avläsningen med 68 och Frankrike och Tyskland kom in under genomsnittet för de sex länderna, båda på 60. Australiens DWBI är 63; Storbritannien matchade avläsningen för de sex länderna med 62, och USA kom in på 64. 

Indexet utnyttjar modellen PERNA, en variation på en befintlig modell, bestående av 20 uttalanden om känslor i fem kategorier: Positiv sinneskänsla, Engagemang, Relationer, Negativ sinneskänsla och Prestation (Achievement). De som svarade ombads att ange hur de håller med vart och ett av de 20 uttalandena och ta med alla upplevelser online på någon enhet eller program på nätet (förutom Snapchat) under de föregående tre månaderna.  (Forskningen genomfördes från 22:a april till 10:e maj 2022.)  Ett exempel på uttalande i var och en av de fem kategorierna följer.  För en fullständig lista över alla 20 DWBI uttalanden om känslor kan du klicka på den här länken.

Sociala mediers roll

Ett DWBI-poäng beräknades för varje svarande baserat på de 20 uttalandena om känslor. Deras poäng aggregerades i fyra DWBI-grupper: Blommande (10%); Växande (43%), Någorlunda (40%) och Kämpande (7%). (Se nedan för detaljer.) Det var ingen överraskning att forskningen visade att sociala medier spelar en viktig roll i Gen Z:s digitala välbefinnande, där mer än tre fjärdedelar (78 %) av de svarande säger att sociala medier har ett positivt inflytande på deras livskvalitet. Denna tro var ännu starkare bland tonåringar (84 %) och män (81 %) jämfört med Gen Z:s unga vuxna (71 %) och kvinnor (75 %).  Föräldrarnas åsikt (73 %) om sociala mediers påverkan överträffade något Gen Z:s vuxna.  De som blommade såg sociala medier som ett positivt inflytande i deras liv (95 %), medan de som tyckte att de var Kämpande sa att det var mindre så (43 %).  Mer än en tredjedel (36 %) av de som blommade höll med om uttalande "Jag kan inte leva mitt liv utan sociala medier", medan endast 18 % av dem som kämpade höll med om det.  Dessa procentandelar vändes effektivt med avseende på det omvända uttalandet "Världen skulle vara en bättre plats utan sociala medier."  (Blommande: 22 %, Kämpande: 33 %).   


Andra viktiga resultat

Vår forskning om digitalt välbefinnande gav andra intressanta fynd.  Nedan finns några höjdpunkter.  Hela rapporten kan ses här.

  • Digitalt välbefinnande är mer beroende av typen och kvaliteten på online-interaktioner och mindre beroende av hur mycket tid som spenderas på sociala medier.

  • Personligt riktade risker (t.ex. mobbning, sexuella risker) uppvisar ett starkt förhållande till välbefinnande, medan ”normaliserade” risker (t.ex. imitation, desinformation) har en svagare relation.

  • Föräldrar är i stort sett i samklang med sina tonåringars digitala välbefinnande.  I själva verket hade tonåringar vars föräldrar regelbundet checkade in på deras aktiviteter på nätet och sociala medier högre digitalt välbefinnande och behöll högre nivåer av förtroende från sina föräldrar.  Omvänt underskattade undergruppen av föräldrar som inte regelbundet checkade in på tonåringars digitala upplevelser signifikant tonåringars riskexponering (med nästan 20 poäng).

  • Inte förvånande är Gen Z:s med större supportnätverk mer benägna att vara blommande eller växande på nätet, och de med mindre tillgång till support är mer benägna att vara kämpande eller någorlunda. Supporttillgångar definierades i stort som människor i den unga personens liv – föräldrar, vårdgivare, lärare, andra betrodda vuxna eller vänner – som bryr sig om dem, lyssnar på dem eller tror att de kommer att bli en framgång.


Hitta ytterligare landspecifika resurser på vårt digitala välbefinnande-index nedan: 


DWBI Deck - Brittisk Engelska  

DWBI Deck - Engelska 

DWBI Deck - Franska 

DWBI Deck - Tyska 

DWBI Sammanfattning - Holländska

DWBI Sammanfattning - Engelska

DWBI Sammanfattning - Franska

DWBI Sammanfattning - Tyska

DWBI Infografik - Global 

DWBI Infografik - Australien  

DWBI Infografik - Frankrike (FR)

DWBI Infografik - Tyskland (DE)

DWBI Infografik - Indien  

DWBI Infografik - Storbritannien 

DWBI Infografik - USA