Introduktion till digitalt välbefinnande-index

6:e februari, 2023

Idag är det Safer Internet Day (SID), den dagen i varje februari då hela världen går samman för att främja en säkrare och och mer ansvarsfull användning av digital teknik under temat för 2023: ”Tillsammans för ett bättre Internet”. På detta 20-årsjubileum för SID släpper vi vårt inledande Digitalt välbefinnande-index, DWBI, ett mått på generation Z:s psykiska välbefinnande på nätet.

För att få insikt om hur tonåringar och unga vuxna mår online – över alla plattformar och enheter – och för att hjälpa till att informera vårt nyligen öppnade Family Center, frågade vi mer än 9 000 människor över 3 demografier i sex olika länder. Vi utgick från mer än fyra decenniers forskning inom well-being som anpassats för online-miljön och utarbetade ett DWB-index baserat på svar från tonåringar (13-17 år), unga vuxna (18-24 år) och föräldrar till tonåringar i åldern 13-19 i Australien, Frankrike, Tyskland, Indien, Storbritannien och USA. Vi frågade om ungdomars exponering för flera online-risker och, från dessa och andra svar, beräknade vi ett DWB-index för varje land och ett kombinerat resultat för alla sex.

Inledande DWBI-utvärdering

Det första Digital Well-Being Index för de sex geografierna ligger på 62, ett något genomsnittligt värde på en skala på 0 till 100. Land för land registrerade Indien högst DWBI på 68 medan Frankrike och Tyskland båda hamnade under genomsnittet för sex länder på 60. Australiens DWBI är 63. Storbritannien matchade genomsnittet på 62 och USA fick 64.

Indexet utnyttjar PERNA-modellen, en variant på en existerande välbefinnandeteori1som består av 20 känslopåståenden över fem kategorier: P ositiv känsla, Engagemang, Relationer, Negativ känsla och Prestationer. Med tanke på alla sina online-upplevelser på alla olika enheter och appar – inte bara Snapchat – under de senaste tre månaderna2ombads respondenter att ange sin egen nivå av överensstämmelse med vart och ett av de 20 påståendena. Till exempel är ett påstående i Engagement-kategorin: "Blev helt uppslukad av vad jag gjorde online", och i Relationshps: "Var mycket nöjd med mina relationer online". (För en fullständig lista över DWBI-påståenden, se denna länk.) 

Sociala mediers roll

Ett DWBI-värde beräknades för varje respondent baserat på hur mycket de höll med om de 20 känslopåståendena. Deras värden fördelades över fyra DWBI-grupper: Flourishing (10%), Thriving (43%), Middling (40%) och Struggling (7%). (Se diagrammet och grafen nedan för detaljer.)

Det var ingen överraskning att forskningen visade att sociala medier spelar en viktig roll i Gen Z:s digitala välbefinnande, där mer än tre fjärdedelar (78 %) av de svarande säger att sociala medier har ett positivt inflytande på deras livskvalitet. Denna tro var ännu starkare bland tonåringar (84 %) och män (81 %) jämfört med Gen Z unga vuxna (71 %) och kvinnor (75 %). Föräldrarnas åsikt (73%) om sociala mediers inflytande låg närmare den för Gen Z unga vuxna. De i DWBI-kategorin Flourishing såg sociala medier som ett positivt inflytande i deras liv (95 %), medan de i Struggling inte höll med (43 %). Mer än en tredjedel (36 %) av de i Flourishing-gruppen höll med om påståendet "Jag kan inte leva mitt liv utan sociala medier", medan endast 18 % av de som befann sig i Struggling höll med om det påståendet. Dessa procentandelar blev i huvudsak det motsatta med avseende på det omvända påståendet "Världen skulle vara en bättre plats utan sociala medier". (Flourishing: 22 % höll med, Struggling: 33 %). 

Informera Family Center

Frågor till föräldrar inkluderade att be dem att mäta sina tonåringars exponering för online-risker – och resultaten visar att föräldrar i stort sett är i samklang med sina tonåringars välbefinnande på nätet. I själva verket hade tonåringar vars föräldrar regelbundet checkade in på deras aktiviteter online och på sociala medier ett starkare digitalt välbefinnande och erhöll högre nivåer av förtroende från sina föräldrar. Omvänt underskattade den andel föräldrar som inte regelbundet övervakade tonåringars digitala aktiviteter deras riskexponering (med nästan 20 poäng). I genomsnitt berättade 62 % av tonåringarna (13-19 år) för sina föräldrar vad som hände efter att ha upplevt en risk online. Ändå visade det sig att ju allvarligare dessa risker blev, desto mindre benägna blev tonåringar att berätta för en förälder.

Denna och annan forskning användes för att hjälpa till att informera om utvecklingen av Snaps nya Family Center, en uppsättning funktioner som ger föräldrar, vårdgivare och andra betrodda vuxna insikt om vilka deras tonåringar kommunicerar med på Snapchat. Family Center lanserades världen över i oktober 2022 och gör det möjligt för föräldrar att se tonåringars vänlistor och vem de har kommunicerat med under de senaste sju dagarna, samtidigt som de respekterar tonåringars integritet och självständighet genom att inte visa innehållet i något av dessa meddelanden. Family Center uppmuntrar också övervakande vuxna att rapportera konton de oroar sig för. Nya Family Center-funktioner kommer snart.

Family Center är i sin kärna utformat för att initiera meningsfulla samtal mellan tonåringar och deras föräldrar, vårdgivare och andra betrodda vuxna om att hålla sig säker online och främja digitalt välbefinnande. Det finns ingen bättre tidpunkt att engagera sig i dessa samtal än på Safer Internet Day!

Jacqueline Beauchere, Global Head of Platform Safety

Vår forskning om digitalt välbefinnande gav resultat om Gen Z:s exponering för online-risker, deras relationer, särskilt med sina föräldrar och deras reflektioner om deras aktiviteter under de senaste månaderna. Den forskningen visade så mycket mer än vad vi kan dela i ett enda blogginlägg. För mer om Digital Well-Being Index och forskning kan du besöka vår webbplats, liksom denna förklarare, samling av viktiga sökresultat, kompletta sökresultat samt informationsgrafik för alla sex länder: Australien, Frankrike, Tyskland, Indien, Storbritannien och USA.

Tillbaka till Nyheter
1 Den befintliga forskningsteorin är PERMA-modellen som bryts ner enligt följande: Positive Emotion (P), Engagement (E), Relationships (R), Meaning (M) och Accomplishment (A).
2 Studien pågick från 22:a april 2022 till 10:e maj 2022.