Správa o transparentnosti
1. január 2023 – 30. jún 2023
Uverejnené:
25. októbra 2023
Aktualizované:
25. októbra 2023

S cieľom poskytnúť prehľad o úsilí spoločnosti Snap v oblasti bezpečnosti a povahe a objeme obsahu nahláseného na našej platforme zverejňujeme správy o transparentnosti dvakrát ročne. Zaviazali sme sa pokračovať v tom, aby boli tieto správy komplexnejšie a informatívnejšie pre mnohé zainteresované strany, ktorým veľmi záleží na našom moderovaní obsahu a postupoch presadzovania práva, ako aj na blahu našej komunity. 
Táto správa o transparentnosti sa vzťahuje na prvý polrok 2023 (1. januára – 30. júna). Rovnako ako v prípade našich predchádzajúcich správ zdieľame údaje o globálnom počte hlásení o obsahu v aplikácii a na úrovni účtu, ktoré sme dostali a riešili v rámci konkrétnych kategórií porušení pravidiel; o tom, ako sme reagovali na žiadosti od vlád a orgánov činných v trestnom konaní; a o našich opatreniach na presadzovanie pravidiel, rozdelených podľa krajín.

V rámci nášho trvalého záväzku neustále zlepšovať naše správy o transparentnosti predstavujeme s týmto vydaním niekoľko nových prvkov. Pridali sme ďalšie dátové body týkajúce sa našich reklamných praktík a moderovania, ako aj odvolaní týkajúcich sa obsahu a účtu. V súlade so zákonom EÚ o digitálnych službách sme tiež pridali nové kontextové informácie o našej prevádzke v členských štátoch EÚ, ako je počet moderátorov obsahu a mesačných aktívnych používateľov (angl. monthly active users, MAU) v regióne. Mnohé z týchto informácií možno nájsť v celej správe a na stránke nášho Centra transparentnosti vyhradenej pre Európsku úniu.
Tiež sme aktualizovali náš Glosár s odkazmi na naše vysvetlenia Smerníc komunity, ktoré poskytujú dodatočný kontext týkajúci sa našich pravidiel pre platformu a prevádzkového úsilia. 
Ďalšie informácie o našich pravidlách boja proti online nebezpečenstvách a plánoch pokračovať vo vývoji našich postupov nahlasovania nájdete v našom nedávnom článku na blogu Bezpečnosť a vplyvo tejto správe o transparentnosti. 
Ak chcete nájsť ďalšie zdroje o bezpečnosti a ochrane súkromia na Snapchate, pozrite si kartu Informovanie o transparentnosti v spodnej časti stránky.
Upozorňujeme, že najaktuálnejšia verzia tejto Správy o transparentnosti je v angličtine (en-US).

Prehľad porušení týkajúcich sa obsahu a účtu

Od 1. januára do 30. júna 2023 Snap celosvetovo presadil pravidlá v 6 216 118 položkách obsahu, ktorý porušoval naše pravidlá.
Počas sledovaného obdobia sme zaznamenali mieru zhliadnutia obsahu proti pravidlám (VVR) na úrovni 0,02 %, čo znamená, že z každých 10 000 zobrazení snímok a príbehov na Snapchate 2 obsahovali obsah, o ktorom sa zistilo, že porušuje naše pravidlá.

*Správne a dôsledné presadzovanie pravidiel proti nepravdivým informáciám je dynamický proces, ktorý si vyžaduje aktuálny kontext a starostlivosť.  Keďže sa snažíme neustále zlepšovať presnosť presadzovania pravidiel u našich agentov v tejto kategórii, rozhodli sme sa od prvého polroka 2022 uvádzať údaje v kategóriách „Obsah s presadeným pravidlom“ a „Jedinečné účty s presadeným pravidlom“. Tieto údaje sú odhadované na základe dôslednej kontroly kvality štatisticky významnej časti presadených nahlásení týkajúcich sa nepravdivých informácií. Konkrétne skúmame štatisticky významnú časť presadených nahlásení nepravdivých informácií v každej krajine a kontrolujeme kvalitu rozhodnutí o presadzovaní pravidiel. Tieto kvalitatívne skontrolované presadené nahlásenia potom použijeme na odvodenie miery presadzovania s 95 % intervalom spoľahlivosti (+/- 5 % miera chyby), ktorý používame na výpočet presadených nahlásení nepravdivých informácií v správe o transparentnosti. 

Analýza porušení týkajúcich sa obsahu a účtu

Naša celková miera nahlasovania a presadzovania riešení zostala pomerne podobná ako v predchádzajúcich šiestich mesiacoch s niekoľkými výnimkami v kľúčových kategóriách. V tomto cykle sme zaznamenali približne 3 % pokles celkových nahlásení obsahu a účtov a presadzovania pravidiel.
Kategórie s najvýraznejšími výkyvmi boli Obťažovanie a šikanovanie, Spam, Zbrane a Nepravdivé informácie. Kategória Obťažovanie a šikanovanie zaznamenala 56 % nárast celkového počtu nahlásení a následne 39 % nárast jedinečných presadzovaní pravidiel týkajúcich sa obsahu a účtov. Tieto zvýšenia presadzovania boli spojené s približne 46 % skrátením doby spracovania, čo zdôraznilo prevádzkovú efektívnosť, ktorú náš tím dosiahol pri riešení tohto typu obsahu porušujúceho pravidlá. Podobne sme zaznamenali 65 % nárast celkových nahlásení pre Spam, so 110 % nárastom presadzovania pravidiel v prípade obsahu a 80 % nárastom v prípade jedinečných účtov, pričom naše tímy tiež skrátili čas spracovania o 80 %. Kategória Zbrane zaznamenala 13 % pokles celkového počtu nahlásení a 51 % pokles presadzovania pravidiel v prípade obsahu a 53 % pokles v prípade jedinečných účtov. Nakoniec, kategória Nepravdivé informácie zaznamenala 14 % nárast celkového počtu nahlásení, ale 78 % pokles presadzovania pravidiel v prípade obsahu a 74 % pokles v prípade jedinečných účtov. Možno to pripísať pokračujúcemu procesu zabezpečovania kvality (QA) a využívaniu zdrojov, ktoré používame pre nahlásenia nepravdivých informácií, aby sme zaistili, že naše moderátorské tímy presne zachytávajú a riešia nepravdivé informácie na platforme.
Celkovo, hoci sme zaznamenali vo všeobecnosti podobné čísla ako v minulom období, veríme, že je dôležité pokračovať v zlepšovaní nástrojov, ktoré naša komunita používa na aktívne a presné hlásenie potenciálnych porušení, keď sa objavia na platforme.

Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu detí

Sexuálne vykorisťovanie ktoréhokoľvek člena našej komunity, najmä neplnoletých, je nezákonné, ohavné a naše Smernice komunity ho zakazujú. Prevencia, odhaľovanie a odstraňovanie obsahu zobrazujúceho sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí (CSEAI) na našej platforme je pre Snap najvyššou prioritou a naše schopnosti na boj proti týmto a iným zločinom neustále rozvíjame.
Na identifikáciu známych nelegálnych obrázkov a videí sexuálneho zneužívania detí používame aktívne nástroje na detekciu technológií, ako sú napríklad robustné porovnávanie hašov PhotoDNA či Detekcia obsahu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí od Googlu, a nahlasujeme ich Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti v USA (NCMEC), ako to vyžaduje zákon. NCMEC potom podľa potreby koordinuje s vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní.
V prvej polovici roka 2023 sme proaktívne odhalili a zakročili v 98 % z celkového počtu nahlásených prípadov sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí – čo predstavuje 4 % nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu.
**Upozorňujeme, že každé odoslanie do NCMEC môže obsahovať viacero častí obsahu. Celkový počet jednotlivých médií odoslaných NCMEC sa rovná celkovému počtu obsahu s overeným porušením pravidiel.

Teroristický a násilný extrémistický obsah

Počas obdobia prehľadu od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 sme odstránili 18 účtov pre porušenie našich pravidiel zakazujúcich teroristický a násilný extrémistický obsah.
V Snap odstraňujeme teroristický a násilný extrémistický obsah nahlásený prostredníctvom viacerých kanálov. Odporúčame používateľom nahlasovať teroristický a násilný extrémistický obsah prostredníctvom našej ponuky nahlasovania v aplikácii a úzko spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní pri riešení teroristického a násilného extrémistického obsahu, ktorý sa môže objaviť v službe Snap.

Obsah o sebapoškodzovaní a samovraždách

Veľmi nám záleží na duševnom zdraví a pohode Snapchatterov, čo neustále ovplyvňuje a poháňa naše rozhodnutia budovať Snapchat inakšie. Ako platforma navrhnutá na komunikáciu medzi skutočnými priateľmi veríme, že Snapchat môže hrať jedinečnú úlohu pri posilňovaní schopnosti priateľov navzájom si pomáhať v ťažkých časoch.
Keď náš tím Tím dôvery a bezpečnosti rozpozná Snapchattera v núdzi, môžu mu poskytnúť prostriedky pomoci proti sebapoškodzovaniu (zamerané na prevenciu či podporu) a v prípade potreby upozorniť záchranné zložky na núdzové situácie. Prostriedky, ktoré zdieľame, sú dostupné na našom globálnom zozname bezpečnostných prostriedkov a sú verejne dostupné pre všetkých Snapchatterov.

Odvolania

Od tejto správy začíname informovať o počte odvolaní používateľov, ktorých účty boli zablokované pre porušenie našich pravidiel. Obnovujeme iba účty, o ktorých naši moderátori rozhodnú, že boli nesprávne uzamknuté. Počas tohto obdobia informujeme o odvolaniach týkajúcich sa obsahu súvisiaceho s drogami.  V našej ďalšej správe sa tešíme na zverejnenie ďalších údajov súvisiacich s odvolaniami vyplývajúcimi z iných porušení našich pravidiel.

Moderovanie reklám

Snap sa zaviazal neustále zabezpečovať, aby všetky reklamy boli plne v súlade s našimi pravidlami platforiem. Veríme v zodpovedný a rešpektujúci prístup k reklame, ktorý vytvára bezpečný a príjemný zážitok pre všetkých našich používateľov. Nižšie uvádzame prehľad o našom moderovaní reklamy. Upozorňujeme, že reklamy na Snapchate, vrátane klamlivého obsahu, obsahu pre dospelých, násilného alebo znepokojujúceho obsahu, nenávistných prejavov a porušovania práv duševného vlastníctva, môžu byť odstránené z rôznych dôvodov, ako je uvedené v Reklamných pravidlách spoločnosti Snap. Okrem toho teraz môžete nájsť Galériu reklám Snapchat na navigačnom paneli tejto správy o transparentnosti. 

Prehľad krajiny

Táto časť poskytuje prehľad presadzovania našich Smerníc komunity na vzorke geografických regiónov. Naše pokyny sa vzťahujú na všetok obsah na Snapchate – a na všetkých Snapchatterov – na celom svete, bez ohľadu na miesto.
Informácie pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom priloženého súboru CSV:
Žiadosti o odstránenie: žiadosti od vlády a žiadosti súvisiace s duševným vlastníctvom
Informovanie o transparentnosti
Glossary of Transparency Report