Pokyny pro komunitu
Aktualizováno: leden 2024

Ve společnosti Snap přispíváme k lidskému pokroku tím, že lidem dáváme možnost vyjadřovat se, žít přítomností, poznávat svět a společně se bavit. Tyto Pokyny pro komunitu jsme vytvořili, aby nám pomohly s naším posláním podpořit sebevyjádření v co nejširší míře a zároveň zajistit, aby Snapchatteři mohli používat naše služby bezpečně každý den. Chceme, aby tyto pokyny byly jasné a srozumitelné všem členům naší komunity. Pamatujte, že abyste se mohli stát členy naší komunity, musí vám být alespoň 13 let. 

Tyto pokyny platí pro veškerý obsah (včetně veškerých forem komunikace, jako je text, obrázky, generativní umělá inteligence, odkazy nebo přílohy, emoji, objektivy a ostatní kreativní nástroje) nebo chování na Snapchatu – a na všechny uživatele Snapchatu. Jsme obzvláště citliví na obsah nebo chování, které pro Snapchattery představuje riziko vážné újmy, a vyhrazujeme si právo učinit okamžité a trvalé kroky proti uživatelům, kteří takovým způsobem jednají. Další informace o tom, co považujeme za vážnou újmu a jaké kroky činíme k jejímu zabránění naleznete zde

Společnost Snap v rámci svých služeb nabízí funkce generativní umělé inteligence. Zavádíme bezpečnostní opatření navržená tak, aby byl obsah vytvořený generativní umělou inteligencí v souladu s Pokyny pro komunitu a očekáváme, že Snapchatteři budou umělou inteligenci používat zodpovědně. Vyhrazujeme si právo učinit vhodné kroky proti účtům, které používají umělou inteligenci k porušování našich Pokynů pro komunitu, a to až po případné zrušení účtu.

Inzerenti a mediální partneři v Objevujte souhlasí s dalšími pokyny, včetně požadavku, aby byl jejich obsah přesný a případně aby obsahoval ověřená fakta. Na vývojáře se také vztahují dodatečná pravidla.

V těchto pokynech a v našich Podmínkách služby jsme nastínili konkrétní pravidla pro obsah, který je na Snapchatu zakázán a snažíme se tato pravidla konzistentně uplatňovat. Při vymáhání těchto pravidel zohledňujeme povahu obsahu, včetně toho, zda je pro naši komunitu zajímavý, obsahuje fakta a týká se politických, sociálních nebo jiných obecných záležitostí. Další kontext o tom, jak moderujeme obsah a prosazujeme naše zásady, je k dispozici zde. V jednotlivých oddílech níže také poskytujeme odkazy na podrobnější informace o našich Pokynech pro komunitu.

Chceme, aby byl Snapchat bezpečným a pozitivním místem pro všechny. Vyhrazujeme si právo rozhodnout dle vlastního uvážení, jaký obsah nebo chování porušuje naše pravidla.

Sexuální obsah

 • Zakazujeme jakoukoli činnost, která zahrnuje sexuální vykořisťování nebo zneužívání nezletilé osoby, včetně sdílení obrazového obsahu se sexuálním vykořisťováním nebo zneužíváním, groomingu nebo sexuálního vydírání („sextortion“) dětí. Všechny zjištěné případy sexuálního vykořisťování dětí, včetně pokusů o takové jednání, oznamujeme příslušným orgánům. Nikdy nezveřejňujte, neukládejte, neposílejte, nepřeposílejte ani nežádejte o sexuálně explicitní obsah nebo obsah obsahující nahotu jakékoli osoby mladší 18 let (včetně odesílání nebo ukládání takového obsahu zobrazujícího vaši osobu). 

 • Zakazujeme propagaci, distribuci nebo sdílení pornografického obsahu a komerčních aktivit souvisejících s pornografií nebo sexuálními interakcemi (ať už online nebo offline). 

 • Kojení a jiné zobrazování nahoty v nesexuálním kontextu je obecně povoleno.

 • Další pokyny pro sexuální chování a obsah, který porušuje naše Pokyny pro komunitu, jsou k dispozici zde

Obtěžování a šikana

 • Zakazujeme šikanu nebo obtěžování jakéhokoli druhu. To se vztahuje i na veškeré formy sexuálního obtěžování, včetně posílání nežádoucího, sexuálně explicitního nebo sugestivního obsahu nebo obsahu obsahujícího nahotu jiným uživatelům. Pokud si vás někdo zablokuje, nesmíte jej kontaktovat z jiného účtu na Snapchatu.

 • Sdílení obrázků osoby na soukromém místě, například v koupelně, ložnici, šatně nebo zdravotnickém zařízení, bez jejich vědomí a souhlasu je zakázáno, stejně jako sdílení soukromých informací osoby bez jejich vědomí a souhlasu nebo za účelem obtěžování (tj. „doxing“).

 • Je-li někdo zobrazen ve vašem Snapu a požádá vás, abyste jej odstranili, učiňte tak, prosím! Respektujte práva na soukromí ostatních. 

 • Také neobtěžujte jiného Snapchattera tím, že budete zneužívat naše mechanismy pro nahlašování, například úmyslným nahlašováním obsahu, který je přípustný. 

 • Další informace o tom, jak šikana a obtěžování porušuje naše Pokyny pro komunitu, naleznete zde.

Hrozby, násilí a újma

 • Podporování nebo účast na násilném nebo nebezpečném chování je zakázána. Nikdy nezastrašujte ani nevyhrožujte ublížením žádné osobě nebo skupině osob, případně způsobením škody na majetku nějaké osoby.

 • Snapy obsahující bezdůvodné nebo zjevné násilí, včetně týrání zvířat, nejsou povoleny.

 • Nedovolujeme glorifikaci sebepoškozování, včetně podpory sebepoškozování, sebevražd nebo poruch příjmu potravy.

 • Další informace o hrozbách, násilí a újmě, které porušují naše Pokyny pro komunitu, naleznete zde.

Škodlivé nepravdivé nebo klamavé informace

 • Zakazujeme šíření nepravdivých informací, které způsobují újmu nebo jsou škodlivé, jako je popírání existence tragických událostí, nepodložená lékařská tvrzení, podkopávání integrity občanských procesů nebo manipulace s obsahem pro nepravdivé nebo zavádějící účely (ať už prostřednictvím generativní umělé inteligence nebo prostřednictvím klamavé úpravy).

 • Zakazujeme vydávání se za někoho jiného (nebo něco), kým nejste, nebo pokusy o podvádění lidí pokud jde o to, kdo jste. To zahrnuje vydávání se za vaše přátele, celebrity, veřejně známé osoby, značky nebo jiné osoby nebo organizace pro škodlivé, jiné než satirické účely.

 • Zakazujeme spam, včetně placeného nebo sponzorovaného obsahu, který není označen jako placený nebo sponzorovaný, propagace za účelem platby za sledujícího nebo propagace za účelem rozšíření sledujících, propagace spamových aplikací nebo podporování víceúrovňového marketingu nebo pyramidových schémat.

 • Zakazujeme podvody nebo jiné klamavé praktiky, včetně propagace podvodného zboží nebo služeb nebo programů „rychlého zbohatnutí“, nebo imitaci Snapchatu nebo společnosti Snap Inc.

 • Další informace o škodlivém, nepravdivém nebo klamavém obsahu, který porušuje naše Pokyny pro komunitu, naleznete zde.

Nezákonné nebo regulované činnosti

 • Nepoužívejte Snapchat k posílání nebo zveřejňování obsahu, který je ve vaší jurisdikci protiprávní, nebo k jakékoli nezákonné činnosti. To zahrnuje podporování, usnadňování nebo účast na trestné činnosti, jako je nákup, prodej, výměna nebo usnadnění prodeje nelegálních nebo regulovaných drog, kontrabandu (jako je obrazový materiál obsahující sexuální vykořisťování nebo zneužívání), zbraní nebo padělaného zboží nebo dokumentů. To zahrnuje i podporování nebo usnadňování jakékoli formy vykořisťování, včetně nelegálního obchodu se sexem, obchodování s pracovní silou nebo jiného obchodování s lidmi.

 • Zakazujeme nezákonnou podporu regulovaného zboží nebo odvětví, včetně nedovoleného podporování hazardních her, tabáku, vape produktů a alkoholu.

 • Další pokyny o zakázaných, protiprávních nebo regulovaných činnostech, které porušují naše Pokyny pro komunitu, naleznete zde.

Nenávistný obsah, terorismus a násilný extremismus

 • Teroristické organizace, násilní extrémisté a nenávistné skupiny nesmí používat naši platformu. Netolerujeme obsah, který obsahuje nebo podporuje terorismus nebo násilný extremismus.

 • Nenávistné projevy nebo obsah, který znevažuje, očerňuje nebo podporuje diskriminaci či násilí na základě rasy, barvy pleti, kasty, etnického původu, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderu, genderové identity, zdravotního postižení nebo postavení veterána, imigračního postavení, sociálně-ekonomického statusu, věku, hmotnosti nebo stavu těhotenství je zakázán.

 • Další informace o nenávistném obsahu, terorismu a násilném extremismu, který porušuje naše Pokyny pro komunitu je k dispozici zde.


Nezapomeňte, že můžete vždy odeslat zprávu našemu týmu důvěry a bezpečnosti prostřednictvím našich funkcí pro nahlášení v aplikaci nebo vyplněním tohoto formuláře (pomocí kterého můžete nahlásit problém, ať už máte účet na Snapchatu či nikoli). Tato hlášení přezkoumáváme, abychom zjistili případná porušení těchto pokynů. Pokud porušíte tyto Pokyny pro komunitu, můžeme odstranit váš porušující obsah, ukončit nebo omezit viditelnost vašeho účtu a/nebo vyrozumět orgány prosazující právo. Pokud nějaká činnost přestavuje bezprostřední hrozbu pro lidský život, předáváme informace i příslušným orgánům činným v trestním řízení. Pokud byl váš účet zrušen pro porušení těchto pokynů, nesmíte znovu používat Snapchat nebo toto zrušení jakkoli obcházet.   

Společnost Snap si vyhrazuje právo zrušit nebo omezit přístup k účtu uživatelům, u kterých se odůvodněně domnívá dle vlastního uvážení, že představují nebezpečí pro ostatní, at už na Snapchatu nebo mimo něj. To zahrnuje vůdce nenávistných skupin a teroristických organizací či jednotlivců s pověstí, že podněcují násilí nebo páchají závažné újmy na jiných osobách, nebo se chovají způsobem, o kterém se domníváme, že představuje hrozbu pro lidský život. Při hodnocení takového chování a při rozhodování, zda zrušit nebo omezit přístup k účtu, můžeme zvážit pokyny z jiných zdrojů, jako například názory odborníků na danou oblast nebo příslušných orgánů. 

Pro více informací o bezpečnosti na Snapchatu navštivte prosím naše Bezpečnostní centrum. Tam najdete podrobné pokyny ke správě svého prostředí Snapchatu, včetně přijímání opatření jako je aktualizace nastavení vašeho soukromí, výběr toho, kdo může vidět váš obsah, a blokování jiných uživatelů.