Glosár k Správe o transparentnosti
1. január 2023 – 30. jún 2023
Nižšie uvádzame definície bežne používaných výrazov, stratégií a operačných postupov, ktoré rozoberáme v našej správe o transparentnosti. 
Sexuálny obsah: Označuje propagáciu alebo šírenie sexuálnej nahoty, pornografie alebo komerčných sexuálnych služieb. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o sexuálnom obsahu.
Obťažovanie a šikanovanie: Označuje akékoľvek nechcené správanie, ktoré by mohlo bežnému človeku spôsobiť emočnú bolesť, ako napríklad slovné obťažovanie, sexuálne obťažovanie alebo nechcenú sexuálnu pozornosť. Do tejto kategórie taktiež patrí zdieľanie alebo prijímanie nekonsenzuálnych intímnych vyobrazení (NCII). Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o obťažovaní a šikanovaní.
Hrozby a násilie: Označujú obsah, ktorý vyjadruje zámer spôsobiť vážne fyzické alebo emočné ublíženie. Násilie označuje akýkoľvek obsah, ktorý sa pokúša podnecovať, oslavovať alebo zobrazovať ľudské násilie, zneužívanie zvierat, preliatu krv alebo explicitné vyobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o hrozbách, násilí a ubližovaní.
Sebapoškodzovanie a samovražda: Označujú oslavovanie sebapoškodzovania vrátane propagácie zraňovania samého seba, samovraždy alebo porúch príjmu potravy. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o hrozbách, násilí a ubližovaní.
Nepravdivé informácie: Nepravdivé informácie zahŕňajú nepravdivý alebo zavádzajúci obsah, ktorý spôsobuje alebo má úmysel spôsobiť škodu, ako napríklad popieranie existencie tragických udalostí a nepodložené medicínske tvrdenia, alebo podrývanie občianskych procesov alebo manipulovanie s obsahom na falošné alebo zavádzajúce účely. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o škodlivých, falošných alebo klamných informáciách.
Vydávanie sa za iného: Nastáva, keď nejaký účet nepravdivo predstiera, že je spojený s inou osobou alebo značkou. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o škodlivých, falošných alebo klamných informáciách.
Spam: Spam označuje nevyžiadané správy alebo irelevantný zdieľaný obsah, ktorý pravdepodobne spôsobí škodlivé nejasnosti alebo inak predstavuje riziko alebo obťažovanie pre legitímnych používateľov. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o škodlivých, falošných alebo klamných informáciách.
Drogy: Drogy označujú distribúciu a používanie nezákonných drog (vrátane falošných tabletiek) a iné nezákonné činnosti týkajúce sa drog. Ďalšie informácie môžete nájsť v našom vysvetlení o škodlivých, nezákonných alebo regulovaných činnostiach.
Zbrane: Označujú nástroje vytvorené alebo používané na spôsobenie smrti, telesného zranenia alebo poškodenia majetku. Ďalšie informácie môžete nájsť v našom vysvetlení o škodlivých, nezákonných alebo regulovaných činnostiach.
Iný regulovaný tovar: Označuje propagáciu regulovaného tovaru alebo priemyselných odvetví vrátane nezákonných hazardných hier, tabakových výrobkov a alkoholu. Do tejto kategórie taktiež patria nezákonné alebo nebezpečné činnosti, ktoré môžu propagovať alebo navádzať na správanie, ktoré môže zahŕňať kriminálne správanie alebo predstavovať vážne riziko pre život, bezpečnosť alebo well-being človeka. Ďalšie informácie môžete nájsť v našom vysvetlení o škodlivých, nezákonných alebo regulovaných činnostiach.
Nenávistný prejav: Obsah, ktorý ponižuje alebo propaguje diskrimináciu jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov na základe ich rasy, farby pleti, kasty, etnického pôvodu, štátneho pôvodu, náboženstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zdravotného postihnutia, štatútu veteránov, štatútu imigrantov, socioekonomického postavenia, veku, hmotnosti alebo tehotenského stavu. Ďalšie informácie môžete nájsť v našom vysvetlení o nenávistnom obsahu, terorizme a násilnom extrémizme.

Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí: Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí je definované ako obsah, ktorý obsahuje sexuálne vyobrazenia maloletých a všetky formy vyobrazení sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí (CSEAI) a taktiež grooming alebo zvádzanie maloletých na akékoľvek sexuálne účely. Všetky prípady sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí nahlasujeme orgánom. Ďalšie informácie nájdete v našom vysvetlení o sexuálnom obsahu.
Terorizmus a násilný extrémizmus: Označuje obsah, ktorý propaguje alebo podporuje terorizmus alebo iné násilné trestné činy páchané jednotlivcami alebo skupinami s cieľom presadzovať ideologické ciele, ako napríklad ciele politickej, náboženskej, sociálnej, rasovej alebo environmentálnej povahy. Obsahuje akýkoľvek obsah, ktorý propaguje alebo podporuje akékoľvek zahraničné teroristické organizácie alebo násilné extrémistické nenávistné skupiny a taktiež obsah, ktorý presadzuje nábor do takýchto organizácií alebo násilných extrémistických aktivít. Ďalšie informácie môžete nájsť v našom vysvetlení o nenávistnom obsahu, terorizme a násilnom extrémizme.
Správy o obsahu a účtoch: Celkový počet častí obsahu a účtov nahlásených spoločnosti Snap pomocou našej nahlasovacej ponuky v aplikácii.
Postihovanie (Postihnutý): Akcie podniknuté proti časti obsahu alebo proti účtu (napr. zmazanie, varovanie, uzamknutie). Upozorňujeme, že proti nahláseným porušeniam obsahu môžu konať ľudia alebo automatický systém (keď je možné použiť vysoko presný automatický systém).
Celkový počet postihnutého obsahu: Celkový počet časti obsahu (napr. snímky Snap, Príbehy), ktoré boli na Snapchate postihnuté. 
Celkový počet postihnutých jedinečných účtov: Celkový počet jedinečných účtov, ktoré boli postihnuté na Snapchate. Napríklad, ak bol jeden účet postihnutý viackrát z rôznych dôvodov (napr. používateľ bol upozornený za zverejnenie nepravdivých informácií a neskôr zmazaný za obťažovanie iného používateľa), do tohto merania sa zaráta iba jeden účet. Obe postihnutia sa však zarátajú do našej tabuľky „Prehľad porušení pravidiel účtov a obsahu“ ako jeden postih jedinečného účtu za „nepravdivé informácie“ a jeden postih jedinečného účtu za „obťažovanie a šikanovanie.“
% celkového postihnutého obsahu: Táto hodnota vyjadruje percento postihnutého obsahu v rámci kategórie vydelené celkovým množstvom postihnutého obsahu. Táto štatistika zdôrazňuje distribúciu postihnutí našej Smernice komunity. 
Čas spracovania: Čas, ktorý ubehne od momentu, keď naše tímy dôvery a bezpečnosti prvýkrát dostanú hlásenie (zvyčajne, keď niekto niečo nahlási) do časovej pečiatky posledného postihu. Ak nastane viacero kôl šetrenia, konečný čas sa vypočíta pri poslednom prijatom opatrení.
Miera zobrazení porušujúceho obsahu (VVR): VVR je percento zobrazení Príbehov a snímok Snap, ktoré obsahovali obsah porušujúci pravidlá, ako pomer voči všetkým zobrazeniam príbehov a snímok Snap na Snapchate. Napríklad, ak je naša VVR 0,03%, znamená to, že z každých 10 000 zobrazení Príbehov a snímok Snap na Snapchate 3 obsahovali obsah, ktorý porušoval naše pravidlá. Táto metrika nám umožňuje pochopiť, aké percento zobrazení na Snapchate sa týka obsahu, ktorý porušuje naše Smernice komunity (ktorý nebol nahlásený alebo proaktívne postihnutý).