Läbipaistvuse aruande sõnastik
1. jaanuar 2023 - 30. juuni 2023

Allpool on toodud meie läbipaistvuse aruandes arutatud üldkasutatavate tingimuste, poliitikate ja tegevustavade määratlused. 

Seksuaalne sisu: viitab seksuaalse alastuse, pornograafia või kaubanduslike seksuaalteenuste propageerimisele või levitamisele. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust seksuaalse sisu kohta.

Ahistamine ja kiusamine: viitab mis tahes soovimatule käitumisele, mis võib tavainimesele emotsionaalset stressi põhjustada, nagu sõnaline väärkohtlemine, seksuaalne ahistamine või soovimatu seksuaalne tähelepanu. Sellesse kategooriasse kuulub ka nõusolekuta intiimsete piltide (NCII) jagamine või vastuvõtmine. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ahistamise ja kiusamise kohta.

Ohud ja vägivald: viitab sisule, mis väljendab kavatsust tekitada tõsist füüsilist või emotsionaalset kahju. Vägivald viitab mis tahes sisule, mis püüab õhutada, ülistada või kujutada inimvägivalda, loomade väärkohtlemist, veristamist või graafilisi kujutisi. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ohtude, vägivalla ja kahju kohta.

Enesevigastamine ja suitsiid: viitab enesevigastamise ülistamisele, sealhulgas enesevigastuse, enesetapu või söömishäirete propageerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ohtude, vägivalla ja kahju kohta.

Väärinfo: väärinfo hõlmab valet või eksitavat sisu, mis tekitab kahju või on pahatahtlik, näiteks traagiliste sündmuste eitamine, alusetud meditsiinilised väited või kodanikuosaluse tervikluse õõnestamine või sisu manipuleerimine valel või eksitaval eesmärgil. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust kahjuliku väära või petliku info kohta.

Kellegi teisena esinemine: ilmneb, kui konto kasutaja teeskleb, et ta on seotud teise isiku või kaubamärgiga. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust kahjuliku väära või petliku info kohta.

Rämpspost: rämpspost viitab soovimatutele sõnumitele või ebaolulisele jagatud sisule, mis võib tekitada kahjulikku segadust või ohustada või häirida õiguspäraseid kasutajaid muul moel. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust kahjuliku väära või petliku info kohta.

Uimastid: uimastid viitavad illegaalsete uimastite (sh  võltsravimite) levitamisele ja kasutamisele ning muule uimastitega seotud ebaseaduslikule tegevusele. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ebaseaduslike või reguleeritud tegevuste kohta.

Relvad: viitab vahenditele, mis on loodud või mida kasutatakse surma, kehavigastuste või varalise kahju tekitamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ebaseaduslike või reguleeritud tegevuste kohta.

Muud reguleeritud kaubad: viitab reguleeritud kaupade või tööstusharude, sealhulgas ebaseaduslike hasartmängude, tubakatoodete ja alkoholi reklaamimisele. Sellesse kategooriasse kuuluvad ka ebaseaduslikud või ohtlikud tegevused, mis võivad soodustada või julgustada kuritegelikku käitumist või kujutada endast tõsist ohtu inimese elule, turvalisusele või heaolule. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust ebaseaduslike või reguleeritud tegevuste kohta.

Vihakõne: sisu, mis alavääristab või propageerib üksikisiku või üksikisikute rühma diskrimineerimist nende rassi, nahavärvi, seisuse, etnilise kuuluvuse, rahvusliku päritolu, religiooni, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, puude, veterani staatuse, sisserändaja staatuse, sotsiaal-majandusliku staatuse, vanuse, kaalu või raseduse tõttu. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust vihkava sisu, terrorismi ja vägivaldse ekstremismi kohta.

Lapse seksuaalne ekspluateerimine ja väärkohtlemine: Lapse seksuaalne ekspluateerimine ja väärkohtlemine on määratletud kui sisu, mis sisaldab seksuaalseid pilte alaealisest ja igat sorti pilte lapse seksuaalsest ekspluateerimisest ja väärkohtlemisest, samuti alaealise võrgutamine või ahvatlemine mis tahes seksuaalsel eesmärgil. Me teatame ametivõimudele igast lapse seksuaalse ekspluateerimise ja väärkohtlemise juhtumist. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust seksuaalse sisu kohta.

Terrorism ja vägivaldne ekstremism: viitab sisule, mis propageerib või toetab terrorismi või muid vägivaldseid kuritegelikke tegusid, mille on toime pannud üksikisikud ja/või rühmitused ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks, nagu näiteks poliitilised, religioossed, sotsiaalsed, rassilised või keskkonnaalased eesmärgid. Selle hulka kuulub sisu, mis propageerib või toetab mis tahes välismaist terroristlikku organisatsiooni või vägivaldset ekstremistlikku viharühmitust, samuti sisu, mis soodustab sellistesse organisatsioonidesse värbamist või vägivaldseid ekstremistlikke tegevusi. Lisateabe saamiseks vaadake meie selgitust vihkava sisu, terrorismi ja vägivaldse ekstremismi kohta.

Sisu- ja kontoaruanded: meie rakendusesisese teatamismenüü kaudu Snapile teatatud sisutükkide ja kontode koguarv.

Jõustamine (Jõustatud): tegevus sisutüki või konto suhtes (nt kustutamine, hoiatamine, lukustamine). Pange tähele, et teateid sisu rikkumistest võivad käsitleda inimagendid või veebirobotid (kui kõrge täpsusega automatiseerimine on võimalik).

Jõustatud sisu kokku: sisutükkide (nt Snapid, Lood) koguarv, mille vastu Snapchatis jõustati. 

Jõustatud unikaalseid kontosid kokku: unikaalsete kontode koguarv, mille vastu Snapchatis jõustati. Näiteks kui ühe konto vastu jõustati erinevatel põhjustel mitu korda (nt kasutajat hoiatati väärinfo postitamise suhtes ja hiljem kasutaja kustutati teise kasutaja ahistamise tõttu), kalkuleeritakse selle kriteeriumi põhjal ainult ühte kontot. Mõlemad jõustamismeetmed sisalduvad siiski meie "Ülevaade sisu ja kontode rikkumiste kohta" tabelis, kus on üks unikaalse konto jõustamine "Väärinfo" eest ja üks unikaalse konto jõustamine "Ahistamise ja kiusamise eest".

% kogu jõustatud sisust: see väärtus näitab kategoorias jõustatud sisu protsenti, mis on jagatud jõustatud sisu koguarvuga. See statistika toob esile meie kogukonna suuniste jõustamiste arvu. 

Käsitlemisaeg: ajavahemik, mil meie usaldus- ja turvameeskonnad esmakordselt teavituse saavad (tavaliselt teavituse edastamisel) kuni viimase jõustamistoimingu ajatemplini. Mitmekordse läbivaatamise puhul arvutatakse lõplik aeg viimase tehtud tegevuse alusel.

Rikkuvate vaatamiste määr (VVR): VVR on rikkuvat sisu sisaldavate Lugude ja Snappide vaatamiste protsent kõikidest Lugude ja Snappide vaatamistest kogu Snapchatis. Näiteks kui meie VVR on 0,03%, tähendab see, et igast 10 000 Snapchati Snappide ja Lugude vaatamisest 3 sisaldas sisu, mis rikkus meie eeskirju. See kriteerium võimaldab meil mõista, kui suur osa Snapchati vaatamistest pärineb meie kogukonna suuniseid rikkuvast sisust (millest on kas teatatud või mida on ennetavalt jõustatud).