Πληροφορίες σχετικά με την επιβολή του νόμου

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου και η κοινότητα της Snap

Στη Snap, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τη δέσμευσή μας για την προστασία των Snapchatters από την κατάχρηση της πλατφόρμας μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου και με κυβερνητικές υπηρεσίες για την προώθηση της ασφάλειας στην πλατφόρμα μας.

Η Snap δεσμεύεται να βοηθά τις αρχές επιβολής του νόμου, σεβόμενη παράλληλα το απόρρητο και τα δικαιώματα των χρηστών μας. Μόλις λάβουμε και διαπιστώσουμε την εγκυρότητα μιας νομικής απαίτησης για τα αρχεία λογαριασμού Snapchat, απαντούμε σύμφωνα με τον ισχύων νόμο και τις απαιτήσεις απορρήτου.

Γενικές πληροφορίες για την επιβολή του νόμου

Αυτές οι λειτουργικές οδηγίες παρέχονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και κυβερνητικούς λειτουργούς που επιδιώκουν να ζητήσουν πληροφορίες για λογαριασμούς Snapchat (π.χ. δεδομένα χρήστη Snapchat) από τη Snap. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τα αιτήματα επιβολής του νόμου μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό επιβολής του νόμου, όπου θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή διαθεσιμότητα των αρχείων λογαριασμών Snapchat και το είδος της νομικής διαδικασίας που απαιτείται για να επιφέρει την αποκάλυψη των δεδομένων αυτών.

Νομική διαδικασία στις ΗΠΑ

Ως εταιρεία των ΗΠΑ, η Snap απαιτεί από τις αρχές του νόμου των ΗΠΑ και από τις κυβερνητικές αρχές να ακολουθούν τη νομοθεσία των ΗΠΑ έτσι ώστε η Snap να μπορεί να αποκαλύψει αρχεία λογαριασμών Snapchat.

Η ικανότητά μας να δημοσιοποιούμε αρχεία λογαριασμών Snapchat διέπεται γενικά από τον νόμο περί Αποθηκευμένων Επικοινωνιών, Άρθρο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, παράγραφος 2701 και επόμενα. Η SCA ορίζει ότι αποκαλύπτουμε ορισμένα αρχεία Λογαριασμών Snapchat μόνο ως απάντηση σε συγκεκριμένα είδη νομικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων κλητεύσεων, δικαστικών διαταγών και ενταλμάτων έρευνας.

Εκτός των Η.Π.Α. Νομική διαδικασία

Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι κυβερνητικοί οργανισμοί εκτός των ΗΠΑ σε γενικές γραμμές πρέπει να βασίζονται στους μηχανισμούς της Συνθήκης Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας ή των διαδικασιών που έχουν ανακριτικές επιστολές για να αιτούνται αρχείων λογαριασμών Snapchat από τη Snap. Ως ευγενική παραχώρηση προς τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός των ΗΠΑ, θα επανεξετάσουμε και θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα διατήρησης που έχουν υποβληθεί ορθώς ενώ έχει αναληφθεί η διαδικασία της Αμοιβαίας Συνθήκης Νομικής Βοήθειας ή των επιστολών δικαστικής παραγγελίας.

Η Snap, ενδέχεται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να παρέχει περιορισμένα αρχεία λογαριασμών Snapchat στην επιβολή του νόμου και σε κυβερνητικούς οργανισμούς εκτός των Η.Π.Α. ανταποκρινόμενη στη νομική διαδικασία που έχει δεόντως εγκριθεί σε πληροφορίες μη περιεχομένου, όπως βασικές πληροφορίες συνδρομητών και δεδομένα IP.

Αιτήματα Αποκάλυψης Έκτακτης Ανάγκης

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, §§ 2702(b) (8) και το 2702(c) (4), είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε οικειοθελώς αρχεία λογαριασμών Snapchat όταν θεωρούμε ότι καλή τη πίστει ένα έκτακτο γεγονός αποτελεί απειλή επικείμενου θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού απαιτεί την αποκάλυψη των αρχείων αυτών.

Πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σχετικά με τον τρόπο υποβολής Αιτημάτων αποκάλυψης έκτακτης ανάγκης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Επιβολής του Νόμου. Τα Αιτήματα Αποκάλυψης Έκτακτης ανάγκης πρέπει να υποβάλλονται από ορκωτό αξιωματούχο επιβολής του νόμου και πρέπει να προέρχονται από domain ηλεκτρονικής διεύθυνσης επίσημης δικαιοδοσίας επιβολής του νόμου (ή κυβερνητικής).

Περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Οι τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων για τα Snaps, τα Chats και τις Ιστορίες, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες, υπάρχουν στην Ιστοσελίδα Υποστήριξης μας.

 

Αιτήματα διατήρησης

Συμμορφωνόμαστε με τα επίσημα αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου για τη διατήρηση των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 2703(f) του Τίτλου 18 του Κώδικα των ΗΠΑ. Μετά τη λήψη ενός τέτοιου αιτήματος, θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε οποιαδήποτε διαθέσιμα αρχεία λογαριασμών Snapchat που σχετίζονται με τους χρήστες Snapchat που έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται εντός του εύρους ημερομηνιών που ορίζεται στο αίτημα. Θα τηρήσουμε τα εν λόγω διατηρημένα αρχεία σε ένα μη ηλεκτρονικό αρχείο για διάστημα έως 90 ημέρες και θα παρατείνουμε τη διατήρηση αυτή για μία επιπλέον περίοδο 90 ημερών με επίσημο αίτημα παράτασης. Ανατρέξτε στην ενότητα IV του Οδηγού μας για την επιβολή του νόμου, για περισσότερες πληροφορίες ακριβούς εντοπισμού ενός λογαριασμού Snapchat.

Ως εκδήλωση ευγένειας για την επιβολή του νόμου εκτός των ΗΠΑ, η Snap μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διατηρήσει τα διαθέσιμα αρχεία λογαριασμών Snapchat για διάστημα έως ένα έτος, κατά τη διάρκεια της συνθήκης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή των αιτήσεων διενέργειας δικαστικών πράξεων. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Snap ενδέχεται να παρατείνει τη διατήρηση αυτή για ένα επιπλέον εξάμηνο, με επίσημο αίτημα παράτασης.

Θέματα ασφαλείας παιδιών

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε ενημερωθεί για πιθανό περιεχόμενο εκμετάλλευσης παιδιών στην πλατφόρμα μας, η ομάδα Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας που διαθέτουμε προβαίνει σε έλεγχο των ισχυρισμών και, ενδεχομένως, αναφέρει τέτοιες καταστάσεις στο Εθνικό Κέντρο για Αγνοούμενα Παιδιά και Παιδιά υπό Εκμετάλλευση (NCMEC). Το Εθνικό Κέντρο για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά θα εξετάσει στη συνέχεια τις αναφορές αυτές και θα συντονιστεί και με τις δύο παγκόσμιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Συγκατάθεση του Χρήστη

Η Snap δεν αποκαλύπτει δεδομένα χρήστη με βάση μόνο τη συγκατάθεση του χρήστη. Οι χρήστες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε λήψη των δεδομένων τους μπορούν να βρουν επιπλέον πληροφορίες στην Ιστοσελίδα Υποστήριξης μας.

Πολιτική ειδοποίησης χρήστη

Η πολιτική της Snap είναι να ειδοποιεί τους χρήστες μας όταν λαμβάνουμε νομική διαδικασία αποκάλυψης των αρχείων τους. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στην πολιτική αυτή. Πρώτον, δε θα ειδοποιούμε τους χρήστες για νομική διαδικασία όπου η παροχή ειδοποίησης απαγορεύεται από δικαστική εντολή που εκδόθηκε από το άρθρο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ § 2705(b) ή από άλλη νομική αρχή. Δεύτερον, όπου εμείς, κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, πιστεύουμε ότι συντρέχει έκτακτη περίσταση, — όπως, π.χ., περιπτώσεις που αφορούν την εκμετάλλευση παιδιών, την πώληση θανατηφόρων ναρκωτικών ή την απειλή επικείμενου θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού — διατηρούμε το δικαίωμα να μην προβούμε σε ειδοποίηση του χρήστη.

Κατάθεση

Οι αποκαλύψεις των αρχείων που γίνονται στην επιβολή του νόμου των ΗΠΑ θα συνοδεύονται από ένα υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Γνησιότητας το οποίο θα πρέπει να εξαλείφει την ανάγκη για κατάθεση ενός Επιστάτη των Αρχείων. Αν θεωρείτε ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η παρουσία ενός επιστάτη των αρχείων για να παρέχει κατάθεση, απαιτούμε ενσωμάτωση της νομολογίας όλων των κλητεύσεων από την πολιτεία σύμφωνα με τον Ενιαίο Νόμο για τη διασφάλιση της συμμετοχής ενός μάρτυρα εκτός της πολιτείας για την ποινική διαδικασία, Καλιφόρνια. Ποινικός κώδικας § 1334, και επ.

Η Snap δεν είναι σε θέση να παρέχει κατάθεση εμπειρογνώμονα ή κατάθεση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πώς να υποβάλετε αιτήματα

Οι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου πρέπει να απευθύνουν τα αιτήματά τους στη Snap Inc. Βεβαιωθείτε ότι γίνεται ταυτοποίηση του ονόματος χρήστη του λογαριασμού Snapchat για τον οποίο υποβάλλεται το σχετικό αίτημα λογαριασμού Snapchat. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το όνομα χρήστη, μπορούμε να προσπαθήσουμε, με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας, να εντοπίσουμε τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email ή μία δεκαεξαδική ταυτότητα χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα IV του Οδηγού μας για την επιβολή του νόμου, για περισσότερες πληροφορίες ακριβούς εντοπισμού ενός λογαριασμού Snapchat.

Η επιβολή του νόμου και οι κυβερνητικοί οργανισμοί που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου της Snap (LESS) θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα νομικής διαδικασίας και διατήρησης στη Snap μέσω της πύλης LESS στη διεύθυνση: less.snapchat.com. Στην Ιστοσελίδα αυτή, τα μέλη της επιβολής του νόμου και οι κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό με σκοπό την υποβολή των αιτήσεων και τον έλεγχο της κατάστασης των υποβολών.

Δεχόμαστε επίσης αιτήματα διατήρησης, υπηρεσιών νομικής διαδικασίας και γενικών ερωτήσεων από την επιβολή του νόμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο lawenforcement@snapchat.com.

Η παραλαβή των αιτημάτων επιβολής του νόμου από τα μέσα αυτά είναι μόνο για ευκολία και δεν αποποιείται καμία αντίρρηση ή νομικό δικαίωμα της Snap ή των χρηστών της.

Αιτήματα από μη κυβερνητικούς φορείς

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι παραπάνω μέθοδοι είναι κατάλληλες μόνο για τους λειτουργούς επιβολής του νόμου.

Εάν επικοινωνείτε με τη Snap εκ μέρους ενός φορέα που δεν σχετίζεται με την επιβολή του νόμου και επιδιώκει να εξυπηρετήσει τον εντοπισμό ποινικής υπεράσπισης, παρακαλώ σημειώστε ότι η εν λόγω νομική διαδικασία πρέπει να εξυπηρετείται προσωπικά στη Snap ή στον εντεταλμένο τρίτο πράκτορά μας (εκτός και αν εκδόθηκε ή συμπεριλήφθηκε στην Καλιφόρνια). Τα αιτήματα ποινικής υπεράσπισης εκτός πολιτείας πρέπει να εντάσσονται στην Καλιφόρνια, όπως απαιτείται από τον νόμο. Αν επιθυμείτε να εξυπηρετήσετε ένα αίτημα αστικής γνωστοποίησης, παρακαλώ σημειώστε ότι η Snap δεν δέχεται υπηρεσία της εν λόγω νομικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αιτήματα αστικής γνωστοποίησης πρέπει να εξυπηρετούνται προσωπικά από τη Snap ή από έναν εντεταλμένο τρίτο πράκτορά μας. Τα αιτήματα αστικής γνωστοποίησης εκτός πολιτείας θα πρέπει να εντάσσονται περαιτέρω στην Καλιφόρνια.

Υπηρεσίες επιβολής του νόμου και η κοινότητα της Snap

Οδηγίες για χρήστες, γονείς και εκπαιδευτικούς

Στη Snap, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τη δέσμευσή μας για την προστασία των Snapchatters από την κατάχρηση της πλατφόρμας μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου και με κυβερνητικές υπηρεσίες για την προώθηση της ασφάλειας στην πλατφόρμα μας.

Καθοδήγηση γύρω από τις ανησυχίες περί προστασίας του απορρήτου των χρηστών

Η Snap δεσμεύεται να βοηθά τις αρχές επιβολής του νόμου, σεβόμενη παράλληλα το απόρρητο και τα δικαιώματα των χρηστών μας. Μόλις λάβουμε και διαπιστώσουμε την εγκυρότητα μιας νομικής απαίτησης για τα αρχεία λογαριασμού Snapchat, απαντούμε σύμφωνα με τον ισχύων νόμο και τις απαιτήσεις απορρήτου.

Πώς προωθείται η ασφάλεια

Ενώ αληθεύει ότι δίνουμε αξία στο εφήμερο, ορισμένες πληροφορίες λογαριασμού ενδέχεται να ανακτηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω έγκυρων νομικών διαδικασιών. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι βοηθάμε τις αρχές επιβολής του νόμου για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και την αγωγή κατά λογαριασμών για παραβιάσεις των Όρων των Υπηρεσιών της Snap. Βοηθάμε, επίσης, σε επείγουσες καταστάσεις και επικείμενες απειλές κατά της ζωής, όπως, για παράδειγμα, απειλές πυροβολισμών σε σχολεία, απειλές για τοποθέτηση βόμβας και υποθέσεις αγνοούμενων ατόμων.

Μοιραστείτε με την κοινότητά σας πώς μπορούν να κάνουν αναφορές στη Snap!

  • Αναφορά μέσω εφαρμογής: μπορείτε εύκολα να αναφέρετε σε εμάς ακατάλληλο περιεχόμενο απευθείας μέσω της εφαρμογής! Απλώς πατήστε παρατεταμένα το Snap και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Αναφορά Snap». Ενημερώστε μας για το τι συμβαίνει — θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε!

  • Στείλτε μας email: μπορείτε επίσης να μας στείλετε αναφορά μέσω email μέσω της Ιστοσελίδας υποστήριξής μας.

Αίτηση για βοήθεια

Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Έκθεση διαφάνειας

Οι Αναφορές Διαφάνειας της Snapchat δημοσιεύονται δύο φορές τον χρόνο. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο και τη φύση των αιτημάτων της κυβέρνησης αναφορικά με την παροχή πληροφοριών για λογαριασμούς χρηστών της Snapchat και άλλες ειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου.

Συνεργασία με υπηρεσίες επιβολής του νόμου