Skaidrumo ataskaita
2023 m. liepos 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Išleista:

2024 m. balandžio 25 d.

Atnaujinta:

2024 m. balandžio 25 d.

Siekdami suteikti papildomą informaciją apie „Snap“ pastangas užtikrinti saugumą ir mūsų platformoje pateikiamo turinio, apie kurį pranešama, pobūdį bei kiekį, du kartus per metus skelbiame tokią skaidrumo ataskaitą. Esame įsipareigoję ir toliau teikti tokias išsamesnes ir informatyvesnes ataskaitas, kad būtų užtikrintas mūsų bendruomenės ir daugelio suinteresuotųjų šalių, kuriems labai rūpi mūsų turinio tvarkymas ir teisėsaugos praktika, saugumas ir gerovė.

Ši skaidrumo ataskaita apima antrąjį 2023 m. pusmetį (liepos 1 d.–gruodžio 31 d.). Kaip ir ankstesnėse ataskaitose, dalijamės duomenimis apie bendrą turinio programėlėje ir paskyros lygio pranešimų, kuriuos gavome ir dėl kurių ėmėmės vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl konkrečių politikos pažeidimų kategorijų, skaičių; kaip reagavome į teisėsaugos bei valdžios institucijų prašymus ir mūsų vykdymo užtikrinimo veiksmus, suskirstytus pagal šalis.

Siekdami vykdyti tęstinį įsipareigojimą nuolat tobulinti mūsų skaidrumo ataskaitas, į šį leidimą įtraukėme kelis naujus elementus.

Pirmiausia, išplėtėme pagrindinę lentelę, įtraukdami pranešimus ir vykdymą dėl turinio ir paskyrų, susijusių su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu bei vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prievarta (CSEA). Ankstesnėse ataskaitose atskirose skiltyse pabrėžėme paskyros ištrynimus dėl šių pažeidimų. Atskirame skyriuje ir toliau apibūdinsime savo iniciatyvias ir reaktyvias pastangas, kovojant su CSEA, taip pat NCMEC ataskaitas.

Antra, pateikėme išsamesnės informacijos apie apeliacijas, apibūdindami visas bendruomenės gairių vykdytojų apeliacijas ir atkūrimus.

Galiausiai išplėtėme savo Europos Sąjungos skyrių, suteikdami daugiau informacijos apie "Snap" veiklą ES. Konkrečiai, skelbiame naujausią DSA skaidrumo ataskaitą ir papildomą metriką, susijusią su CSEA medijos nuskaitymu.

Jei reikia daugiau informacijos apie mūsų politiką, susijusią su kova su internete patiriama žala ir planus toliau plėtoti mūsų ataskaitų teikimo praktiką, skaitykite naujausią Saugos ir poveikio tinklaraščio įrašą apie šią skaidrumo ataskaitą.  Jei norite rasti papildomų išteklių apie saugą ir privatumą „Snapchat“ platformoje, žr. skirtuką Apie skaidrumo ataskaitas, esan
tį šio puslapio apačioje.

Atkreipkite dėmesį, kad naujausia šios skaidrumo ataskaitos versija pateikiama anglų (JAV) kalba.

Turinio ir paskyrų pažeidimų apžvalga

Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. „Snap“ visame pasaulyje apėmė 5 376 714 turinio vienetų, apie kuriuos buvo pranešta ir kurie pažeidė bendruomenės gaires.

Per ataskaitinį laikotarpį pastebėjome, kad pažeidimo peržiūrų rodiklis (VVR) buvo 0,01 proc., o tai reiškia, kad iš 10 000 „Snap“ ir „Story“ peržiūrų „Snapchat“ platformoje 1 buvo pateikiamas turinys, pažeidžiantis mūsų politiką. Vidutinis turinio, apie kurį pranešta, vykdymo laikas buvo ~10 minučių.

Turinio ir paskyrų pažeidimų analizė

Mūsų bendri ataskaitų teikimo ir vykdymo rodikliai išliko gana panašūs į buvusius per ankstesnius šešis mėnesius. Per šį ciklą bendras turinio ir paskyros ataskaitų skaičius padidėjo maždaug 10%.

Izraelio ir „Hamas“ konfliktas prasidėjo šiuo laikotarpiu, to pasekoje pastebėjome, kad padaugėjo pažeidžiančio turinio. Bendras su neapykantos kurstymu susijusių pranešimų skaičius padidėjo ~61%, o bendras neapykantos kurstymo turinys padidėjo ~97%, o unikalių paskyrų vykdymas padidėjo ~124%. Taip pat padaugėjo terorizmą ir smurtinio ekstremizmo pranešimų, nors jie sudaro mažiau nei 0,1% visų mūsų platformoje taikomų turinio reikalavimų. Kylant pasauliniams konfliktams, mūsų pasitikėjimo ir saugos komandos ir toliau išlieka budrios, siekiant padėti apsaugoti „Snapchat“. Taip pat išplėtėme skaidrumo ataskaitą, kad įtrauktume daugiau informacijos pasauliniu ir šalies lygiu apie bendrą pranešimų skaičių, taikomą turinį ir unikalias paskyras, kuriame pastebimi terorizmo ir smurtinio ekstremizmo politikos pažeidimai.

Kova su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir seksualine prievarta prieš vaikus

Seksualinis bet kurio mūsų bendruomenės nario, o ypač nepilnamečių, išnaudojimas yra neteisėtas, pasibjaurėtinas ir draudžiamas pagal mūsų Bendruomenės gaires. Seksualinio vaikų išnaudojimo ir prievartos prieš vaikus (SVIPPV) prevencija, aptikimas ir išnaikinimas mūsų platformoje yra svarbiausias „Snap“ prioritetas ir nuolat didiname savo pajėgumus, kad galėtume kovoti su šiais bei kitais nusikaltimais.

Naudojame aktyvius technologijų aptikimo įrankius, pvz., patikimą maiša pagrįsto atitikties nustatymo įrankį „PhotoDNA“ ir „Google“ seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų (SPPVV) atitikties technologiją, kad nustatytume neteisėtus vaizdus bei vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota seksualinė prievarta prieš vaikus, ir praneštume apie juos JAV Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC), kaip reikalaujama pagal įstatymus. Tada NCMEC, kaip reikalaujama, koordinuoja veiklą su vietos ir tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis.

2023 m. antrąjį pusmetį aktyviai nustatėme ir veiksmingai išsprendėme 59% visų vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos pažeidimų, apie kuriuos buvo pranešta. Tai atspindi 39% sumažėjimą, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, dėl patobulintos „Snapchat“ naudotojų ataskaitų teikimo parinkties, o tai padidino galimo CSEA, siunčiamo per „Snapchat“, matomumą.

*Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas atvejis, apie kurį pranešama NCMEC, gali apimti kelis turinio elementus. Bendras medijos elementų, pateiktų NCMEC, skaičius lygus bendram mūsų turinio, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kiekiui. Taip pat iš šio skaičiaus išskaičiavome atsiimtus dokumentus, kurie buvo pateikti NCMEC.

Žalojimąsi ir savižudybes vaizduojantis turinys

Mums labai rūpi „Snapchat“ naudotojų, kurie informavo ir toliau informuoja, psichikos sveikata bei gera savijauta, todėl tai lemia mūsų sprendimus dėl kitokio „Snapchat“ platformos kūrimo. Kadangi esame platforma, skirta bendravimui tarpusavyje ir tarp realių draugų, manome, jog „Snapchat“ atlieka išskirtinį vaidmenį, nes suteikia draugams galimybę padėti vieni kitiems užklupus sunkumams.

Kai mūsų pasitikėjimo ir saugos komanda sužino apie nelaimės ištiktą „Snapchat" naudotoją, ji gali perduoti savęs žalojimo prevencijos ir paramos išteklius bei, prireikus informuoti, pagalbos personalą. Ištekliai, kuriais dalijamės, pateikiami mūsų visuotiniame saugos išteklių sąraše ir yra viešai prieinami visiems „Snapchat“ naudotojams.

Skundai

Ankstesnėje ataskaitoje pristatėme apeliacijų metriką, kur pabrėžėme, kiek kartų naudotojai paprašė dar kartą peržiūrėti pradinį sprendimą dėl jų paskyros moderavimo. Šioje ataskaitoje išplėtėme apeliacijas, siekdami įtraukti visas politikos kategorijas, taikomas paskyros lygio pažeidimams.

*Turinio ar veiklos, susijusios su seksualiniu vaikų išnaudojimu, plitimo sustabdymas yra vienas svarbiausių prioritetų. „Snap“ šiam tikslui skiria daug išteklių ir visiškai netoleruoja tokio elgesio. Norint peržiūrėti CSE skundus, reikalingas specialus mokymas, o dėl grafiško turinio pobūdžio šias peržiūras atlieka ribota agentų komanda. 2023 m. rudenį „Snap“ įgyvendino politikos pakeitimus, kurie turėjo įtakos tam tikrų CSE priemonių nuoseklumui; ir mes pašalinome šiuos neatitikimus perkvalifikuodami agentus ir užtikrindami kokybę. Tikimės, kad kitoje "Snap" skaidrumo ataskaitoje bus išryškinta pažanga, gerinant atsakymo į CSE apeliacijas laiką ir pirminio vykdymo veiksmų tikslumą.

Skelbimų moderavimas

"Snap" yra įsipareigojusi užtikrinti, kad visi skelbimai pilnai atitiktų mūsų reklamavimo politiką. Laikomės atsakingo ir pagarbaus požiūrio į reklamavimą, užtikrindami saugų ir malonų naudojimąsi platforma visiems mūsų naudotojams. Žemiau įtraukėme įžvalgą apie mokamų skelbimų moderavimą „Snapchat“ platformoje. Atminkite, kad skelbimai platformoje „Snapchat“ gali būti pašalinti dėl įvairių priežasčių, nurodytų „Snap“ reklamavimo politikoje, įskaitant apgaulingą turinį, suaugusiesiems skirtą turinį, smurtinį ar trikdantį turinį, neapykantos kalbą ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą. Be to, nuo šiol galite rasti „Snapchat“ reklamos galeriją šios skaidrumo ataskaitos naršymo juostoje. 

Regioninė ir šalies apžvalga

Šiame skyriuje apžvelgiama, kaip užtikrinamas mūsų Bendruomenės gairių laikymasis atrinktuose geografiniuose regionuose. Mūsų gairės taikomos visam „Snapchat“ skelbiamam turiniui ir visiems „Snapchat“ naudotojams visame pasaulyje, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą.

Informaciją apie atskiras šalis, įskaitant visas ES valstybes nares, galite atsisiųsti pridėtame CSV faile.