Slovníček pojmů ke Zprávě o transparentnosti
1. ledna 2023 – 30. června 2023

Níže uvádíme definice běžně používaných pojmů, zásad a provozních postupů, o nichž se hovoří v naší zprávě o transparentnosti. 

Sexuální obsah: Vztahuje se na propagaci nebo distribuci sexuální nahoty, pornografie nebo komerčních sexuálních služeb. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k sexuálnímu obsahu.

Obtěžování a šikana: Vztahuje se na jakékoliv nežádoucí chování, které by mohlo způsobit běžnému člověku prožívání emočního utrpení, jako je slovní napadání, sexuální obtěžování nebo nežádoucí sexuální pozornost. Tato kategorie zahrnuje také sdílení nebo příjem nedobrovolného intimního obrazového materiálu (NCII). Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k obtěžování a šikaně.

Výhrůžky a násilí: Vztahuje se k obsahu, který vyjadřuje záměr způsobit závažnou fyzickou nebo psychickou újmu. Za násilí je považován jakýkoliv obsah, který se snaží podněcovat, oslavovat nebo zobrazovat lidské násilí, týrání zvířat, krvavé scény nebo jejich grafické vyobrazení. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k výhrůžkám, násilí a újmě.

Sebepoškozování a sebevražda: Vztahuje se k oslavování sebepoškození, včetně podpory vlastního zraňování, sebevraždy nebo poruch příjmu potravy. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k výhrůžkám, násilí a újmě.

Nepravdivé informace: Nepravdivé informace zahrnují nepravdivý nebo zavádějící obsah, který způsobuje újmu nebo má zlý úmysl, jako je popírání existence tragických událostí, nepodložená lékařská tvrzení nebo podkopávání integrity procesů veřejného života nebo manipulace obsahu pro nepravdivé nebo zavádějící účely. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách ke Škodlivým nepravdivým nebo podvodným informacím.

Napodobování: Dochází k němu v případě, že účet nepravdivě předstírá, že je spojený s jinou osobou nebo značkou. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách ke Škodlivým nepravdivým nebo podvodným informacím.

Spam: Pojem spam se vztahuje k nevyžádaným zprávám nebo nerelevantnímu sdílenému obsahu, který by mohl způsobit nežádoucí zmatek nebo jinak představovat riziko nebo být obtěžující pro oprávněné uživatele. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách ke Škodlivým nepravdivým nebo podvodným informacím.

Drogy: Pojem drogy se vztahuje k distribuci a užívání nelegálních drog (včetně nelegálně podvržených tablet) a další nedovolené činnosti týkající se drog. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k Nelegálním nebo regulovaným činnostem.

Zbraně: Pojem vztahující se k nástrojům určeným nebo používaným ke způsobení smrti, ublížení na zdraví nebo poškození majetku. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k Nelegálním nebo regulovaným činnostem.

Jiné regulované zboží: Pojem vztahující se k podpoře regulovaného zboží nebo odvětví, včetně nelegálního hazardu, tabákových výrobků a alkoholu. Do této kategorie spadají také nelegální nebo nebezpečné činnosti, které mohou podporovat nebo povzbuzovat chování, které může zahrnovat trestnou činnost nebo vystavovat vážnému riziku život jednotlivce, jeho bezpečnost či blaho. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k Nelegálním nebo regulovaným činnostem.

Projevy nenávisti: Obsah, který ponižuje nebo podporuje diskriminaci vůči osobě nebo skupině osob na základě jejich rasy, barvy pleti, kasty, etnika, původu, náboženství, sexuální orientace, pohlavní identity, hendikepu, statusu veterána, statusu imigranta, sociálně-ekonomického statusu, věku, váhy nebo těhotenství. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k Nenávistnému obsahu, terorismu a násilnému extremismu.

Sexuální vykořisťování a týrání dětí: Sexuální vykořisťování a týrání dětí je definováno jako obsah, který obsahuje sexuální snímky nezletilého a všech forem sexuálního vykořisťování a týrání dětí (CSEAI), jakož i grooming nebo vybízení nezletilého k jakémukoli sexuálnímu účelu. Hlásíme veškeré případy sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí odpovědným orgánům. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k sexuálnímu obsahu.

Terorismus a násilný extremismus: Vztahuje se k obsahu, který propaguje nebo podporuje terorismus nebo jiné násilné či trestné činy páchané osobami a/nebo skupinami k naplňování ideologických cílů, ať již politické, náboženské, sociální, rasové nebo environmentální povahy. Zahrnuje jakýkoli obsah, který propaguje nebo podporuje jakoukoli zahraniční teroristickou organizaci nebo násilnou extremistickou skupinu založenou na nenávisti, jakož i obsah, který činí kroky k náboru pro takové organizace nebo násilné extremistické činnosti. Další informace si prosím přečtěte v našich vysvětlivkách k Nenávistnému obsahu, terorismu a násilnému extremismu.

Hlášení obsahu a účtu: Celkový počet hlášených částí obsahu a účtů oznámených vůči Snap prostřednictvím naší nabídky hlášení v aplikaci.

Zakročení (zákrok): opatření přijaté ve vztahu k části obsahu nebo účtu (např. smazání, varování, uzamčení). Upozorňujeme, že hlášení porušujícího obsahu může být provedeno lidskými pracovníky nebo na základě automatizace (je-li možná vysoce přesná automatizace).

Celkem zákroků vůči obsahu: Celkový počet částí obsahu (např. Snapů, Příběhů), proti kterým bylo zakročeno na Snapchatu. 

Celkový počet jedinečných účtů, kde došlo k zákroku: Celkový počet jedinečných účtů, proti nimž bylo na Snapchatu zakročeno. Pokud bylo vůči jednomu účtu zakročeno několikrát z různých důvodů (např. uživatel byl varován, že uveřejňuje nepravdivé informace a následně byl smazán z důvodu obtěžování jiného uživatele), byl by v této metrice počítán pouze jeden účet Oba zákroky by však byly zahrnuty do naší tabulky „Přehled porušení obsahu a účtu" s jedním zákrokem u jedinečného účtu pro „nepravdivé informace“ a jedním zákrokem u jedinečného účtu z důvodu „Obtěžování a šikana".

% z celkového obsahu, kde bylo zakročeno: Tato hodnota ukazuje procento obsahu, kde došlo k zákroku v rámci kategorie, děleného celkovým obsahem, kde došlo k zákroku. Tato statistika ukazuje rozložení zákroků k prosazení našich Pokynů pro komunitu. 

Doba vyřízení: Jedná se o čas mezi okamžikem, kdy naše týmy pro důvěru a bezpečnost poprvé obdrží hlášení (obvykle jak je zpráva odeslána) až po poslední časové razítko provedeného zákroku. Pokud dojde k několika přezkoumáním, je konečný čas počítán dle posledního přijatého opatření.

Míra zobrazení násilí (VVR): VVR je procento zobrazení Příběhu a Snapu obsahujícího porušující obsah, v poměru ke všem Příběhům a Snapům zobrazeným v rámci celého Snapchatu. Pokud je například naše VVR 0,03%, znamená to, že z každých 10.000 zobrazení Snapů a Příběhů na Snapchatu obsahovaly 3 obsah, který porušoval naše zásady. Toto měření nám umožňuje vnímat, jaké procento zobrazení na Snapchatu pochází z obsahu, jenž porušuje Pokyny pro komunitu (jenž byl buď ohlášen nebo proti němu bylo proaktivně zakročeno).