Evropská unie
Poslední aktualizace: 25. dubna 2024

Vítejte na stránce o transparentnosti pro Evropskou unii (EU), na které zveřejňujeme informace platné pro EU dle požadavků evropského aktu o digitálních službách (DSA), směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) a nizozemského mediálního zákona (DMA). Upozorňujeme, že aktuální verze této zprávy o transparentnosti je k dispozici v jazykové mutaci en-US.

Právní zástupce 

Snap Group Limited pověřil společnost Snap B.V. jako svého právního zástupce pro účely DSA. Ohledně DSA můžete zástupce kontaktovat na adrese dsa-enquiries [zavináč] snapchat.com, ohledně AVMSD a DMA na adrese vsp-enquiries [zavináč] snapchat.com, případně prostřednictvím našich stránek podpory [zde] nebo poštou na adrese:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemsko

Pokud jste orgán pro vymáhání práva, postupujte prosím dle kroků uvedených zde.

Regulační orgány

Pro účely DSA podléháme regulaci Evropskou komisí a Nizozemským úřadem pro spotřebitele a trhy (ACM). Ve smyslu AVMSD a DMA podléháme regulaci Nizozemským mediálním úřadem (CvdM).

Zpráva o transparentnosti DSA

Snap je povinen na základě článků 15, 24 a 42 DSA zveřejňovat zprávy obsahující stanovené informace týkající se moderování obsahu Snapu ve vztahu ke službám Snapchatu, které jsou považovány za „on-line platformy“, tj. To nejlepší, Pro vás, Veřejné profily, Mapy, Objektivy a Reklama. Tato zpráva musí být zveřejněna každých 6 měsíců počínaje 25. říjnem 2023.

Snap zveřejňuje zprávy o transparentnosti dvakrát ročně, aby poskytl vhled do svého úsilí v oblasti bezpečnosti a povahy a objemu hlášeného obsahu na naší platformě. Naši aktuální zprávu za druhé pololetí roku 2023 (1. července – 31. prosince) najdete zde. Metriky týkající se aktu o digitálních službách najdete na této stránce.

Průměrný měsíční počet aktivních příjemců 
(Články DSA 24.2 a 42.3)

K 31. prosinci 2023 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců (dále jen „PMPAP“) naší aplikace Snapchat v EU 90,9 milionu. Znamená to, že za posledních 6 měsíců si alespoň jednou za daný měsíc otevřelo aplikaci Snapchat průměrně 90,9 milionu uživatelů registrovaných v EU.

Dílčí údaje podle jednotlivých členských států jsou následující:

Tyto údaje byly vypočteny tak, aby splňovaly současná pravidla DSA a lze se na ně spoléhat pouze pro účely DSA. V průběhu času jsme změnili způsob, kterým vypočítáváme tuto hodnotu, a to i v reakci na změnu vnitřních zásad, pokynů regulátora a technologie, a hodnoty tedy nelze porovnávat mezi jednotlivými obdobími. To se může také lišit od výpočtů použitých pro jiné údaje o aktivním uživateli, které zveřejňujeme pro jiné účely.


Požadavky orgánů členských států
(článek 15.1 písm. a) zákona o digitálních službách)

Žádosti o zneveřejnění 

Během tohoto období jsme od členských států EU přijali 0 žádostí o zneveřejnění podle článku 9 zákona o digitálních službách. 

Žádosti o informace 

Během tohoto období jsme od členských států EU obdrželi následující žádosti o informace podle článku 10 zákona o digitálních službách:

Medián doby procesu informování orgánů o přijetí žádostí o informace je 0 minut – poskytujeme automatické potvrzení o přijetí. Medián doby zpracování žádosti o informace je přibližně 10 dnů. Tato metrika odráží dobu od chvíle, kdy společnost Snap obdrží žádost o informace, do chvíle, kdy společnost Snap považuje požadavek za plně vyřízený. V některých případech délka tohoto procesu závisí částečně na rychlosti, s jakou orgány činné v trestním řízení reagují na případné výzvy společnosti Snap o vysvětlení nezbytné pro vyřízení jejich žádosti.

Moderování obsahu 


Veškerý obsah na Snapchatu musí dodržovat naše Pokyny pro komunitu a Podmínky služby, jakož i doplňkové podmínky, pokyny a vysvětlivky. Proaktivní mechanismy detekce a hlášení nezákonného nebo porušujícího obsahu či účtů vyžadují přezkoumání, což vede k tomu, že naše systémy nástrojů zpracují požadavek, shromáždí relevantní metadata a nasměřují příslušný obsah našemu moderačnímu týmu prostřednictvím strukturovaného rozhraní uživatele, které je vytvořeno tak, aby zajistilo účinné a efektivní operace přezkumu. Pokud naše moderační týmy stanoví, ať už prostřednictvím lidského přezkoumání nebo automatizovanými prostředky, že uživatel porušil naše Podmínky, můžeme odstranit závadný obsah nebo účet nebo ukončit či omezit viditelnost příslušného účtu a/nebo oznámit věc orgánům činným v trestním řízení, jak je vysvětleno v našich Vysvětlivkách Snapchatu pro moderování, zákroky a odvolání.  Uživatelé, jejichž účty jsou uzamčeny naším bezpečnostním týmem z důvodu porušení Pokynů pro komunitu, mohou podat odvolání proti uzamknutí účtu a uživatelé se tak mohou odvolat proti určitým zákrokům vůči obsahu.

Oznámení o obsahu a účtech (článek 15.1 písm. b) zákona o digitálních službách)

Společnost Snap zavedla mechanismy, které umožňují uživatelům i neuživatelům informovat společnost Snap o obsahu a účtech, které porušují naše Pokyny pro komunitu a Podmínky služby platformy včetně těch, které považují za protiprávní podle článku 16 zákona o digitálních službách.  Naše mechanismy hlášení jsou k dispozici v samotné aplikaci (tj. přímo u daného obsahu) a na našich webových stránkách.

Během příslušného období jsme obdrželi následující oznámení o obsahu a účtech v EU:

V druhé polovině roku 2023 jsme zpracovali 664 896 oznámení výhradně automatizovanými prostředky. Ve všech případech šlo o prosazování našich Pokynů pro komunitu, jelikož naše Pokyny pro komunitu pokrývají nezákonný obsah. 

Kromě uživatelem generovaného obsahu a účtů omezujeme i reklamy, pokud porušují zásady naší platformy. Níže je uveden celkový počet reklam, které byly nahlášeny a odstraněny v EU. 

Oznámení o důvěryhodných oznamovatelích (článek 15.1 písm. b))

Za období aktuální zprávy o transparentnosti (2. pololetí roku 2023) nedošlo k žadnému formálnímu jmenování důvěryhodných oznamovatelů podle zákona o digitálních službách. V důsledku toho byl počet oznámení odeslaných těmito důvěryhodnými oznamovateli za toto období nula (0).

Proaktivní moderování obsahu (článek 15.1 písm. c))

Během příslušného období společnost Snap na základě moderování obsahu z vlastní iniciativy omezila v EU následující obsah a účty:

Veškeré snahy společnosti Snap o moderování z vlastní iniciativy využívaly lidskou kontrolu nebo automatizaci. Na našich plochách s veřejným obsahem prochází obsah zpravidla automatickou moderací i lidskou kontrolou, než je možné jej distribuovat širokému publiku. Pokud jde o automatizované nástroje, tyto zahrnují:

  • Proaktivní detekci nezákonného a porušujícího obsahu pomocí strojového učení;

  • Nástroje pro přiřazování souborů (jako je PhotoDNA a CSAI Match od společnosti Google);

  • Detekci vulgárního jazyka pro odmítnutí obsahu na základě identifikovaného a pravidelně aktualizovaného seznamu vulgárních klíčových slov, včetně emoji


Odvolání (článek 15.1 písm. d))

Během příslušného období společnost Snap zpracovala prostřednictvím svých vnitřních systémů pro zpracování stížností následující odvolání v souvislosti s omezením obsahu a účtu v EU:


Vítáme vás na stránce o transparentnosti pro Evropskou unii (EU), na které zveřejňujeme informace týkající se EU dle požadavků evropského aktu o digitálních službách (DSA), směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) a nizozemského mediálního zákona (DMA).

Průměrný měsíční počet aktivních příjemců 

K 1. srpnu 2023 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců (dále jen „PMPAP“) naší aplikace Snapchat v EU 102 milionů. To znamená, že v průměru za posledních 6 měsíců si 102 milionů registrovaných uživatelů v EU otevřelo aplikaci Snapchat alespoň jednou za daný měsíc.

Dílčí údaje podle jednotlivých členských států jsou následující:

Tyto údaje byly vypočteny tak, aby splňovaly současná pravidla DSA a lze se na ně spoléhat pouze pro účely DSA. V průběhu času můžeme změnit způsob, jakým počítáme tento údaj, a to i v reakci na měnící se pokyny regulátora a technologie To se může také lišit od výpočtů použitých pro jiné údaje o aktivním uživateli, které zveřejňujeme pro jiné účely.

Právní zástupce 

Společnost Snap Group Limited pověřila zastupováním v právních záležitostech společnost Snap B.V. Ohledně DSA můžete zástupce kontaktovat na adrese dsa-enquiries [zavináč] snapchat.com, ohledně AVMSD a DMA na adrese vsp-enquiries [zavináč] snapchat.com, případně prostřednictvím našich stránek podpory [zde] nebo poštou na adrese:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemsko

Pokud jste orgán pro vymáhání práva, postupujte prosím dle kroků uvedených zde.

Regulační orgány

Pro účely DSA jsme regulováni Evropskou komisí a Nizozemským úřadem pro spotřebitele a trhy (ACM). 

Ve smyslu AVMSD a DMA podléháme pravomoci Nizozemského mediálního úřadu (CvdM).

Zpráva o transparentnosti DSA

Snap je povinen na základě článků 15, 24 a 42 DSA zveřejňovat zprávy obsahující stanovené informace týkající se moderování obsahu Snapu ve vztahu ke službám Snapchatu, které jsou považovány za „on-line platformy“, tj. To nejlepší, Pro vás, Veřejné profily, Mapy, Objektivy a Reklama. Tato zpráva musí být zveřejněna každých 6 měsíců počínaje 25. říjnem 2023.

Snap zveřejňuje zprávy o transparentnosti dvakrát ročně, aby poskytl vhled do svého úsilí v oblasti bezpečnosti a povahy a objemu hlášeného obsahu na naší platformě. Naši nejnovější zprávu za období 1. pololetí (1. ledna - 30. června) naleznete zde. Tato zpráva obsahuje následující informace:

  • Požadavky vládních orgánů, které zahrnují žádosti o informace a o odstranění obsahu; 

  • Porušení týkající se obsahu zahrnující akce přijaté v souvislosti s nelegálním obsahem a medián doby reakce; 

  • Odvolání obdržené a vyřízené prostřednictvím našeho vnitřního procesu pro vyřizování stížností.

Tyto části jsou relevantní pro informace požadované ve smyslu čl. 15.1 písm. a), písm. b) a písm. d) DSA. Berte v potaz, že ještě neobsahují kompletní sadu dat, protože poslední zpráva pokrývá období 1. pololetí 2023, a tudíž předchází účinnost DSA. 

Níže uvádíme některé další informace o aspektech, které nejsou zahrnuty v naší zprávě o transparentnosti za období 1. pololetí 2023:

Moderování obsahu (čl. 15.1 písm. c) a písm. e), článek 42.2.)

Veškerý obsah Snapchatu musí dodržovat naše Pokyny pro komunitu a Podmínky služby, jakož i podpůrné podmínky, pokyny a vysvětlivky. Proaktivní mechanismy detekce a hlášení nezákonného nebo porušujícího obsahu či účtů vyžadují přezkoumání, což vede k tomu, že naše systémy nástrojů zpracují požadavek, shromáždí relevantní metadata a nasměřují příslušný obsah našemu moderačnímu týmu prostřednictvím strukturovaného rozhraní uživatele, které je vytvořeno tak, aby zajistilo účinné a efektivní operace přezkumu. Pokud naše moderační týmy stanoví, ať už prostřednictvím lidského přezkoumání nebo automatizovanými prostředky, že uživatel porušil naše Podmínky, můžeme odstranit závadný obsah nebo účet nebo ukončit či omezit viditelnost příslušného účtu a/nebo oznámit věc orgánům pro vymáhání práva, jak je vysvětleno v našich Vysvětlivkách Snapchatu pro moderování, zákroky a odvolání.  Uživatelé, jejichž účty jsou uzamčeny naším bezpečnostním týmem z důvodu porušení Pokynů pro komunitu, mohou podat odvolání proti uzamknutí účtu a uživatelé se tak mohou odvolat proti určitým zákrokům vůči obsahu.

Nástroje pro automatizované moderování obsahu

To, co se ukazuje v našem Veřejném obsahu, obvykle prochází jednak skrze auto-moderaci, a jednak je přezkoumáno člověkem, než je označen za způsobilý pro distribuci širokému publiku. Pokud jde o automatizované nástroje, tyto zahrnují:

  • Proaktivní detekci nezákonného a porušujícího obsahu pomocí strojového učení;

  • Nástroje pro účely přiřazování souborů (jako je PhotoDNA a CSAI Match od Google);

  • Detekci vulgárního jazyka pro odmítnutí obsahu na základě identifikovaného a pravidelně aktualizovaného seznamu vulgárních klíčových slov, včetně emoji.

V období, za které je zpracována naše nejnovější Zpráva o transparentnosti (1. pololetí 2023), nebyl žádný požadavek na srovnávání formálních indikátorů / míru chybovosti pro tyto automatizované systémy. My však tyto systémy pravidelně monitorujeme ve vztahu k problémům a naše rozhodnutí pracovníků jsou pravidelně hodnoceny z hlediska přesnosti.


Moderování prováděné lidmi

Náš tým pro moderování obsahu působí po celém světě, což nám umožňuje udržovat uživatele Snapchatu nepřetržitě v bezpečí. Níže naleznete rozpis našich prostředků pro moderování prováděné lidmi dle jazykových specializací moderátorů (upozorňujeme, že někteří moderátoři se specializují na více jazyků) k srpnu 2023:

Vítáme vás na stránce o transparentnosti pro Evropskou unii (EU), na které zveřejňujeme informace týkající se EU dle požadavků evropského aktu o digitálních službách (DSA), směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) a nizozemského mediálního zákona (DMA).

Průměrný měsíční počet aktivních příjemců 

K 1. srpnu 2023 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců (dále jen „PMPAP“) naší aplikace Snapchat v EU 102 milionů. To znamená, že v průměru za posledních 6 měsíců si 102 milionů registrovaných uživatelů v EU otevřelo aplikaci Snapchat alespoň jednou za daný měsíc.

Dílčí údaje podle jednotlivých členských států jsou následující:

Vítáme vás na stránce o transparentnosti pro Evropskou unii (EU), na které zveřejňujeme informace týkající se EU dle požadavků evropského aktu o digitálních službách (DSA), směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) a nizozemského mediálního zákona (DMA).

Průměrný měsíční počet aktivních příjemců 

K 1. srpnu 2023 činil průměrný měsíční počet aktivních příjemců (dále jen „PMPAP“) naší aplikace Snapchat v EU 102 milionů. To znamená, že v průměru za posledních 6 měsíců si 102 milionů registrovaných uživatelů v EU otevřelo aplikaci Snapchat alespoň jednou za daný měsíc.

Dílčí údaje podle jednotlivých členských států jsou následující: