Glosariusz terminologii stosowanej w raporcie przejrzystości
1 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2023 r.

Poniżej zamieszczamy definicje powszechnie stosowanych terminów, zasad i praktyk operacyjnych omawianych w naszym raporcie przejrzystości.

Treści o charakterze pornograficznym: odnosi się do promowania lub rozpowszechniania nagości o charakterze seksualnym, pornografii lub komercyjnych usług seksualnych. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym treści o charakterze pornograficznym.

Napastowanie i nękanie: odnosi się do wszelkich niepożądanych zachowań, które mogłyby spowodować u zwykłej osoby cierpienie emocjonalne, takich jak przemoc słowna, napastowanie seksualne lub niechciana uwaga o charakterze seksualnym. Do tej kategorii należy również udostępnianie lub otrzymywanie intymnych zdjęć bez zgody odbiorcy (NCII). Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym napastowania i nękania.

Groźby i przemoc: odnoszą się do wszelkich treści, które wyrażają zamiar wyrządzenia poważnej krzywdy fizycznej lub emocjonalnej. Przemoc odnosi się do wszelkich treści, które mają służyć gloryfikowaniu, przedstawianiu lub podżeganiu do przemocy wobec ludzi, znęcania się nad zwierzętami, przelewu krwi lub ich graficznego obrazowania. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym gróźb, przemocy i krzywdy.

Samookaleczanie się i samobójstwo: odnosi się do gloryfikacji samookaleczania, w tym promowania samookaleczania, samobójstw lub zaburzeń odżywiania. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym gróźb, przemocy i krzywdy.

Fałszywe informacje: fałszywe informacje obejmują nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd treści, które wyrządzają szkody lub są niepożądane, takie jak zaprzeczanie istnieniu tragicznych wydarzeń, niepotwierdzone twierdzenia medyczne, podważanie integralności procesów obywatelskich lub manipulacja treściami w celu dokonania oszustwa lub zmylenia odbiorcy. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym szkodliwych fałszywych informacji.

Podszywanie się: występuje, gdy konto fałszywie udaje powiązanie z inną osobą lub marką. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym szkodliwych fałszywych informacji.

Spam: spam odnosi się do niechcianych wiadomości lub udostępniania nieistotnych treści, które mogą spowodować szkodliwe zamieszanie lub w inny sposób stanowić zagrożenie albo uciążliwość dla legalnych użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym szkodliwych fałszywych informacji.

Narkotyki: ta kategoria odnosi się do dystrybucji i zażywania nielegalnych substancji (w tym podrabianych tabletek) oraz innej nielegalnej działalności związanej z narkotykami. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym działań nielegalnych i podlegających regulacji.

Broń: odnosi się do narzędzi zaprojektowanych lub wykorzystywanych do zabijania, zadawania ran lub niszczenia mienia. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym działań nielegalnych i podlegających regulacji.

Inne towary regulowane: odnosi się do promowania towarów lub gałęzi przemysłu podlegających ograniczeniom, w tym nielegalnego hazardu, wyrobów tytoniowych i alkoholu. Ta kategoria obejmuje również działania nielegalne lub niebezpieczne, promujące lub zachęcające do zachowań, które mogą obejmować zachowania przestępcze lub stanowić poważne zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia danej osoby. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym działań nielegalnych i podlegających regulacji.

Mowa nienawiści: treści, które poniżają lub promują dyskryminację osoby lub grupy osób ze względu na ich rasę, kolor skóry, kastę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, status weterana, status imigracyjny, status społeczno-ekonomiczny, wiek, wagę lub stan ciąży. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym treści związanych z mową nienawiści, terroryzmem i brutalnym ekstremizmem.

Wykorzystywanie seksualne dzieci i ich niegodziwe traktowanie: wykorzystywanie seksualne dzieci i ich niegodziwe traktowanie jest definiowane jako treści, które zawierają obrazy seksualne osób nieletnich oraz wszelkie formy materiałów wizualnych przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSEAI), a także uwodzenie i nakłanianie osób nieletnich do jakichkolwiek celów o charakterze seksualnym. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci i ich niegodziwego traktowania zgłaszamy władzom. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym treści o charakterze pornograficznym.

Terroryzm i brutalny ekstremizm: odnosi się do treści, które promują lub wspierają terroryzm lub inne brutalne działania przestępcze, popełniane przez osoby lub grupy w celu realizacji założeń ideologicznych, takich jak cele o charakterze politycznym, religijnym, społecznym, rasowym lub środowiskowym. Obejmuje to wszelkie treści, które promują lub wspierają jakąkolwiek zagraniczną organizację terrorystyczną lub brutalną ekstremistyczną grupę nienawiści, a także treści, które promują rekrutację do takich organizacji lub brutalnych działań ekstremistycznych. Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku dotyczącym treści związanych z mową nienawiści, terroryzmem i brutalnym ekstremizmem.

Zgłoszenia treści i kont: łączna liczba zgłoszonych firmie Snap przypadków treści i kont za pośrednictwem menu funkcji raportowania w aplikacji.

Egzekwowanie (Wyegzekwowane): działanie podjęte w stosunku do treści lub konta (np. usunięcie, ostrzeżenie, blokada). Należy pamiętać, że zgłoszenie naruszenia treści może być zainicjowane przez człowieka lub automatyczne (gdzie możliwa jest precyzyjna automatyzacja).

Całkowita liczba przypadków treści zgłoszonych: wszystkie przypadki treści zgłoszone do firmy Snap (np. Snapy, Stories), przeciwko którym podjęto kroki.

Całkowita liczba unikalnych kont: wszystkie przypadki unikalnych kont zgłoszonych do firmy Snap, przeciwko którym podjęto kroki. Na przykład jeśli jedno konto zostało wielokrotnie zgłoszone z różnych powodów (np. użytkownik otrzymał ostrzeżenie z powodu zamieszczania fałszywych informacji, a następnie został usunięty za dokuczanie innemu użytkownikowi), konto zostanie policzone tylko jeden raz. Oba działania przeciwko danemu kontu zostaną jednak uwzględnione w naszej tabeli „Przegląd naruszeń treści i kont”, gdzie jeden przypadek zostanie uwzględniony w tabeli „Informacje fałszywe”, a drugi w tabeli „Napastowanie i nękanie”.

Procent całkowitej liczby treści, przeciwko którym podjęto kroki: wartość ta to odsetek treści w danej kategorii podzielony przez liczbę wszystkich treści objętych działaniami na podstawie zgłoszenia. Ta statystyka podkreśla rozłożenie różnych działań zgodnie z naszymi wytycznymi dla społeczności.

Czas realizacji: okres od momentu, gdy nasze zespoły ds. zaufania i bezpieczeństwa po raz pierwszy otrzymują zgłoszenie (zwykle w momencie jego wysłania) do ostatniego znacznika czasu dotyczącego działań egzekucyjnych. Jeśli weryfikacja nastąpiła wielokrotnie, ostateczny czas jest obliczany po ostatnim podjęciu działań.

Wskaźnik wyświetleń treści naruszających zasady (VVR): odsetek wyświetleń Story i Snapów, które zawierały treści naruszające zasady, jako odsetek wszystkich wyświetleń Story i Snapów na Snapchacie. Na przykład jeśli nasza wartość VVR wynosi 0,03%, co oznacza, że na każde 10 000 wyświetleń Snapa i Story na Snapchacie, trzy zawierało treści, które naruszały nasze zasady. Te dane pozwalają nam zrozumieć, jaki procent wyświetleń na Snapchacie pochodzi z treści, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności (które zostały zgłoszone lub przeciwko którym podjęliśmy aktywne działania).