Skaidrumo ataskaitos žodynėlis
2023 m. sausio 1 d.–birželio 30 d.

Toliau pateikiame dažnai vartojamų terminų, politikos nuostatų ir veiklos praktikos, aptariamų skaidrumo ataskaitoje, apibrėžtis. 

Seksualinis turinys – tai seksualaus pobūdžio nuogybių, pornografijos ar komercinių seksualinių paslaugų propagavimas arba platinimas. Daugiau informacijos rasite mūsų seksualinio turinio aiškinamosiose gairėse.

Priekabiavimas ir patyčios – tai bet koks nepageidaujamas elgesys, dėl kurio paprastas žmogus gali patirti emocinį sukrėtimą, pvz., žodinis užgauliojimas, seksualinis priekabiavimas arba nepageidaujamas seksualinio pobūdžio elgesys. Ši kategorija taip pat apima dalijimąsi intymiais vaizdais arba jų gavimą be sutikimo. Daugiau informacijos rasite mūsų priekabiavimo ir patyčių aiškinamosiose gairėse.

Grasinimai ir smurtas – tai turinys, kuriuo išreiškiamas ketinimas fiziškai sužaloti arba padaryti emocinę žalą. Smurtas – tai bet koks turinys, kuriuo bandoma kurstyti, garbinti ar vaizduoti žmonių smurtą, žiaurų elgesį su gyvūnais, kruvinas scenas ar pasišlykštėjimą keliančius vaizdus. Daugiau informacijos rasite mūsų grasinimų, smurto ir žalos aiškinamosiose gairėse.

Žalojimasis ir savižudybės – tai žalojimosi garbinimas, įskaitant savižalos, savižudybės ar mitybos sutrikimų propagavimą. Daugiau informacijos rasite mūsų grasinimų, smurto ir žalos aiškinamosiose gairėse.

Melaginga informacija apima melagingą arba klaidinantį turinį, kuriuo padaroma žala arba kuris yra kenkėjiškas, pvz., tragiškų įvykių neigimas, nepagrįsti medicininiai teiginiai arba pilietinių procesų sąžiningumo menkinimas, ar manipuliavimas turiniu siekiant apgauti arba suklaidinti. Daugiau informacijos rasite mūsų kenksmingos melagingos arba apgaulingos informacijos aiškinamosiose gairėse.

Apsimetinėjimas: vyksta, kai melagingai apsimetama, kad paskyra susijusi su kitu asmeniu ar prekės ženklu. Daugiau informacijos rasite mūsų kenksmingos melagingos arba apgaulingos informacijos aiškinamosiose gairėse.

Brukalas – tai nepageidaujami pranešimai arba neaktualus bendrinamas turinys, galintis kelti žalingą painiavą arba kitokią grėsmę ar nepatogumų teisėtiems naudotojams. Daugiau informacijos rasite mūsų kenksmingos melagingos arba apgaulingos informacijos aiškinamosiose gairėse.

Narkotikai – tai neteisėtų medžiagų (įskaitant suklastotus vaistus) platinimas bei naudojimas ir kita su narkotikais susijusi neteisėta veikla. Daugiau informacijos rasite mūsų neteisėtos arba reguliuojamos veiklos aiškinamosiose gairėse.

Ginklai – tai įrankiai, sukurti arba naudojami siekiant nužudyti, sužaloti ar padaryti turtinę žalą. Daugiau informacijos rasite mūsų neteisėtos arba reguliuojamos veiklos aiškinamosiose gairėse.

Kitos kontroliuojamos prekės – tai kontroliuojamų prekių ar pramonės sektorių, įskaitant neteisėtą lošimą, tabako gaminius ir alkoholį, propagavimas. Ši kategorija taip pat apima neteisėtą arba pavojingą veiklą, kuria gali būti propaguojamas ar skatinamas elgesys, galintis apimti nusikalstamą elgesį arba kelti grėsmę asmens gyvybei, saugumui arba gerovei. Daugiau informacijos rasite mūsų neteisėtos arba reguliuojamos veiklos aiškinamosiose gairėse.

Neapykantos kalba – tai turinys, kuriuo žeminamas tam tikras asmuo ar asmenų grupė arba skatinama jų diskriminacija dėl rasės, odos spalvos, luomo, etninės ar tautinės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, negalios, veterano ar imigracijos statuso, socialinės ir ekonominės padėties, amžiaus, svorio ar nėštumo. Daugiau informacijos rasite mūsų neapykantą skatinančio turinio, terorizmo ir smurtinio ekstremizmo aiškinamosiose gairėse.

Seksualinis vaikų išnaudojimas ir seksualinė prievarta prieš vaikus apibrėžiama kaip turinys, kuriame yra seksualinio pobūdžio nepilnamečių vaizdų bei visų formų seksualinio vaikų išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų (SVISPPVV), taip pat nepilnamečių viliojimas arba gundymas siekiant bet kokių seksualinių tikslų. Valdžios institucijoms pranešame apie visus seksualinio vaikų išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus. Daugiau informacijos rasite mūsų seksualinio turinio aiškinamosiose gairėse.

Terorizmas ir smurtinis ekstremizmas – tai turinys, kuriuo propaguojamas arba palaikomas terorizmas ar kitas smurtas, nusikalstama veika, kurią padaro asmenys ir (arba) grupės, siekdamos ideologinių tikslų, pvz., politinio, religinio, socialinio, rasinio arba aplinkosauginio pobūdžio tikslų. Tai apima bet kokį turinį, kuriuo propaguojama arba palaikoma bet kokia užsienio teroristinė organizacija arba smurtinio ekstremizmo neapykantos kurstymo grupė, taip pat turinį, kuriuo padedama verbuoti asmenis į tokias organizacijas arba smurtinio ekstremizmo veiklą. Daugiau informacijos rasite mūsų neapykantą skatinančio turinio, terorizmo ir smurtinio ekstremizmo aiškinamosiose gairėse.

Pranešimai apie turinį ir paskyras – tai bendras turinio elementų, apie kuriuos pranešta, ir paskyrų, apie kurias pranešta „Snap“ naudojantis programėlės pranešimo meniu, skaičius.

Vykdymo užtikrinimas (imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų) – tai veiksmas, kurio imtasi dėl tam tikro turinio elemento ar paskyros (pvz., ištrynimas, įspėjimas, užrakinimas). Atminkite, kad veiksmų dėl su turiniu susijusių pažeidimų, apie kuriuos pranešta, gali imtis atstovai arba tai gali būti daroma automatiškai (tais atvejais, kai galimas itin tikslus automatizavimas).

Bendras turinio, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kiekis bendras turinio elementų (pvz., „Snap“ vaizdų, istorijų), dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų platformoje „Snapchat“, skaičius. 

Bendras unikalių paskyrų, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, skaičius – tai bendras unikalių paskyrų, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų platformoje „Snapchat“, skaičius. Pavyzdžiui, jei dėl vienos paskyros dėl įvairių priežasčių imtasis vykdymo užtikrinimo veiksmų kelis kartus (pvz., naudotojas buvo įspėtas dėl melagingos informacijos skelbimo ir vėliau jo paskyra buvo ištrinta dėl priekabiavimo prieš kitą naudotoją), šios metrikos skiltyje skaičiuojama viena paskyra. Tačiau abu vykdymo užtikrinimo veiksmai bus įtraukti į lentelę „Turinio ir paskyrų pažeidimų apžvalga“ kaip vienas unikalios paskyros vykdymo užtikrinimo veiksmas, kurio imtasi dėl melagingos informacijos, ir vienas unikalios paskyros vykdymo užtikrinimo veiksmas, kurio imtasi dėl priekabiavimo ir patyčių.

Bendro turinio, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kiekio procentas: nurodo turinio, dėl kurio imtasi tam tikros kategorijos vykdymo užtikrinimo veiksmų, procentą, padalytą iš bendro turinio, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kiekio. Šis statistika atskleidžia vykdymo užtikrinimo veiksmų pagal mūsų Bendruomenės gaires, pasiskirstymą. 

Proceso trukmė – tai laikas nuo tada, kai mūsų Pasitikėjimo ir saugos komandos pirmą kartą gauna pranešimą (paprastai tai pranešimo pateikimo laikas) iki galutinės vykdymo užtikrinimo veiksmo laiko žymos. Jei peržiūra vykdoma keliais etapais, galutinis laikas skaičiuojamas kaip paskutinio veiksmo, kurio imtasi, laikas.

Taisykles pažeidžiančio turinio peržiūrų rodiklis (TPTPR): – tai istorijų ir „Snap“ vaizdų, kuriuose buvo taisykles pažeidžiančio turinio, peržiūrų procentas, nurodomas kaip visų istorijų ir „Snap“ vaizdų peržiūrų platformoje „Snapchat“ dalis. Pavyzdžiui, jei mūsų TPTPR yra 0,03 %, tai reikia, kad trijuose peržiūrėtuose „Snap“ vaizduose ir istorijose iš 10 000 buvo turinio, kuris pažeidė mūsų politiką. Naudodami šią metriką galime suprasti, kokia procentinė peržiūrų platformoje „Snapchat“ dalis susijusi su turiniu, kuriuo pažeidžiamos Bendruomenės gairės (apie kurį pranešta arba dėl kurio imtasi aktyvių vykdymo užtikrinimo veiksmų).