Moderování, prosazování a odvolání na Snapchatu

Průvodce Pokyny pro komunitu na pokračování

Aktualizováno: květen 2024

Napříč celým Snapchatem se snažíme zvyšovat bezpečnost za současného respektování soukromí naší komunity. V boji proti škodlivému obsahu uplatňujeme vyvážený přístup založený na riziku - kombinujeme transparentní postupy moderování obsahu, konzistentní a spravedlivé prosazování, a jasnou komunikaci, abychom mohli nést odpovědnost za spravedlivé uplatňování našich zásad.


Moderování obsahu


Snapchat jsme navrhli se zřetelem na bezpečnost a tento design je klíčový pro prevenci šíření škodlivého obsahu. Snapchat nenabízí otevřený zpravodajský kanál, kde by neprověření vydavatelé nebo jednotlivci měli možnost vysílat nenávistný, dezinformační nebo násilný obsah. 

Kromě těchto záruk používáme kombinaci automatizovaných nástrojů a lidské kontroly za účelem moderování našeho veřejného obsahu (jako je To nejlepší, Veřejné příběhy a Mapy) - včetně nástrojů pro strojové učení a specializovaných týmů skutečných lidí - abychom přezkoumali potenciálně nevhodný obsah ve veřejných příspěvcích. 

Například v Tom nejlepším, kam mohou tvůrci odesílat kreativní a zábavná videa určená ke sdílení s širší komunitou Snapchatu, je veškerý obsah nejprve automaticky zkontrolován umělou inteligencí, než se dostane do distribuce. Jakmile obsah získá větší sledovanost, je přezkoumán lidskými moderátory, než získá možnost dosáhnout na širší publikum. Tento vrstvený přístup k moderování obsahu v Tom nejlepším snižuje riziko šíření dezinformací, projevů nenávisti nebo jiného potenciálně škodlivého obsahu a navíc podporuje zábavné, pozitivní a bezpečné prostředí pro všechny. 

Podobně je obsah produkovaný mediálními společnostmi, jako jsou Příběhy vydavatele nebo Pořady, předmětem souboru pokynů pro obsah—ty zakazují šíření dezinformací, nenávistných projevů, konspiračních teorií, násilí a mnoha dalších kategorií škodlivého obsahu, přičemž na tyto partnery se vztahují zvýšené standardy bezpečnosti a integrity. Navíc používáme proaktivní technologie detekce škodlivého obsahu na dalších veřejných nebo vysoce viditelných plochách, jako jsou Příběhy, abychom pomohli identifikovat škodlivý obsah, a využíváme filtrování klíčových slov, které pomáhá zabránit tomu, aby se škodlivý obsah (jako jsou účty snažící se inzerovat zakázané drogy nebo jiný nelegální obsah) zobrazoval ve výsledcích vyhledávání.  

Uživatelé mohou v rámci všech našich produktů nahlásit účty a obsah z důvodu možného porušování našich Pokynů pro komunitu. Snapchatterům usnadňujeme odeslání důvěrného hlášení přímo našemu Týmu důvěry a bezpečnosti, který je vyškolen, aby hlášení vyhodnotil, přijal příslušná opatření v souladu s našimi zásadami a informoval oznamovatele o výsledku - obvykle v řádu několika hodin. Více informací o nahlášování škodlivého obsahu nebo chování naleznete v tomto informačním zdroji na naší Stránce podpory. Můžete se také dozvědět více o snahách o identifikaci a odstranění škodlivého obsahu a o podpoře zdravého životního stylu a bezpečnosti na Snapchatu zde.

Nezneužívejte prosím systémů pro nahlašování společnosti Snap tím, že budete opakovaně podávat nepodložená hlášení o obsahu nebo účtech jiných uživatelů nebo že budete opakovaně nahlašovat obsah nebo účty, které jsou podle našich Pokynů pro komunitu přípustné. Pokud zde odešlete více hlášení, která se tohoto jednání dopouštějí, nejprve vás upozorníme, ale pokud v tom budete pokračovat, na 90 dní snížíme prioritu přezkoumávání vašich hlášení.

Prosazování zásad na Snapu

Je pro nás ve Snapu důležité, aby naše zásady podporovaly důsledné a spravedlivé prosazování. Z tohoto důvodu při stanovování vhodných sankcí za porušení Pokynů pro komunitu zvažujeme kombinaci několika faktorů. Nejdůležitějšími z těchto faktorů jsou závažnost dané újmy a případná historie předchozích porušení ze strany Snapchattera.

Používáme přístup založený na riziku, abychom odlišili nejzávažnější újmu od jiných typů porušení, která nemusí dosahovat stejné úrovně závažnosti. Informace o našich zásazích v případě závažné újmy a o typech porušení, která do této kategorie spadají, najdete v tomto zdroji.

Účty, u kterých určíme, že jsou používány především k porušování našich Pokynů pro komunitu nebo k páchání vážné újmy, budou okamžitě zablokovány. Jedná se například o účty zapojené do vážného šikanování nebo obtěžování, vydávání se za někoho jiného, podvodů, propagace extremistické nebo teroristické aktivity nebo jinak využívající Snap k nezákonné činnosti.

V případě jiných porušení našich Pokynů pro komunitu Snap obvykle používá třístupňový postup pro zásah:

  • První krok: odstranění porušujícího obsahu.

  • Druhý krok: Snapchatter obdrží oznámení, že porušil naše Pokyny pro komunitu, že jeho obsah byl odstraněn a že opakované porušování povede k dalším zásahům včetně možnosti zablokování daného účtu.

  • Třetí krok: náš tým zaznamená strike proti účtu Snapchattera.

Strike vytvoří záznam o porušení pravidel konkrétním Snapchatterem. Každý strike je doplněn oznámením danému Snapchatterovi a pokud Snapchatter nasbírá příliš mnoho striků během určitého časového období, bude jeho účet zablokován.

Tento systém striků zajišťuje, že Snap použije své zásady důsledně a způsobem, který poskytuje varování a vysvětlení uživatelům, kteří porušují naše Pokyny pro komunitu. Hlavním cílem našich zásad je zajistit, aby každý mohl Snapchat využívat způsobem, který odráží naše hodnoty a poslání; tento rámec pro prosazování jsme vytvořili s cílem podpořit tento cíl vyváženým způsobem.  


Procesy oznámení a odvolání

Abychom zajistili, že Snapchatteři jasně chápou, proč bylo proti jejich účtu zakročeno, a abychom poskytli příležitost smysluplně rozporovat výsledek zásahu, vytvořili jsme procesy pro oznámení a odvolání, které chrání zájmy naší komunity a zároveň chrání práva Snapchatterů.

Abyste lépe pochopili, proč byla přijata opatření k prosazování, vezměte prosím na vědomí, že při posuzování, zda proti účtu uplatnit sankce, uplatňujeme naše Pokyny pro komunitu a Podmínky služby a při moderování snímků zveřejněných v rámci Objevujte a To Nejlepší uplatňujeme naše Pokyny pro komunitu, Podmínky služby a Pokyny pro obsah způsobilý k doporučení.

Pro více informací o tom, jak funguje náš proces odvolání, jsme vytvořili články podpory na téma odvolání týkající se účtu a odvolání týkající se obsahu.

Pokud Snapchat vyhoví odvolání proti uzamčení účtu, přístup k účtu Snapchattera bude obnoven. Ať již bylo odvolání úspěšné či nikoliv, vyrozumíme bezodkladně o našem rozhodnutí toho, kdo odvolání podal.