První kampaň svého druhu na boj proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí v online prostředí

17. dubna 2024

Sexuální vykořisťování a zneužívání dětí je nezákonné, ohavné a v rámci zdvořilé konverzace se převážně jedná o tabuizované téma. Tyto odporné zločiny však nelze ignorovat. Je třeba diskutovat o nich ve vládních kuloárech, na zasedáních i doma u stolu. O sexuálních rizicích na internetu je potřeba mladé lidi informovat. A jestliže mají být dospělí schopni mladým lidem v případě krize pomoct, musí této problematice rozumět. Proto je společnost Snap hrdým zakládajícím podporovatelem iniciativy „Know2Protect“, první osvětové kampaně svého druhu, kterou dnes spustilo americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security, DHS).

Know2Protect má v plánu posvítit si na celou řadu forem sexuálního násilí, jež představují hrozbu pro děti a mladistvé: od pořizování a distribuce nezákonných snímků, přes vyhledávání dětí pro sexuální účely, až po finančně motivované sexuální vydírání. Kampaň se zaměří na vzdělávání a podporu mladých lidí, rodičů, důvěryhodných dospělých a pravomocných osob, abychom těmto zločinům dokázali předcházet a uměli s nimi bojovat. 

Společnost Snap spolupracuje s ministerstvem od samého začátku a sdílí přesvědčení, že je potřeba vyslat směrem k celosvětové veřejnosti silné a jednotné poselství, jež bude podněcovat k iniciativě. Iniciativu Know2Protect podporujeme několika způsoby: věnovali jsme jí reklamní prostor, aby mohla pomocí vzdělávacích materiálů oslovovat dospívající přímo na Snapchatu, další prostor dostane kampaň také na naší platformě a v našem Centru pro soukromí a bezpečnost.

Kromě toho jsme zahájili nový průzkum mezi dospívajícími (ve věku 13–17 let) a mladými dospělými (ve věku 18–24 let) ve Spojených státech, jenž mapuje různé dimenze sexuálního zneužívání dětí (CSEA) online. To nám pomůže vést informovanější kampaň a účinněji bojovat proti těmto odporným praktikám napříč platformami a službami. 

Výsledky průzkumu

V období od 28. března 2024 do 1. dubna 2024 jsme se zeptali 1 037 dospívajících a mladých dospělých v USA, zda byli na internetu vystaveni některým sexuálním zločinům vůči mladistvým či zda o jejich existenci vědí. Účastníci ve svých odpovědích zohledňovali své zkušenosti s různými online platformami a službami, nejen se Snapchatem. Tady jsou některá klíčová zjištění:

  • Rizika sexuální povahy na internetu jsou pro mnoho dospívajících a mladých dospělých běžnou záležitostí – více než dvě třetiny (68 %) uvedly, že sdílely intimní snímky online nebo zažily „grooming“1 či „catfishing“2.

  • Internet je protkaný falešnými identitami a ty jsou hlavní příčinou setkávání se s hrozbami v digitálním prostoru. Devět z deseti (90 %) dotázaných, kteří sdíleli intimní snímky nebo zažili grooming či catfishing, uvedlo, že osoba, s níž komunikovali, lhala o své identitě. ​

  • Sdílení intimních snímků a catfishing jsou vysoce rizikovou vstupní branou k sexuálnímu vydírání online:3 téměř polovina lidí, kteří sdíleli intimní snímky, někdy čelila sexuálnímu vydírání. Muži byli k sexuálnímu vydírání náchylnější než ženy (51 % vs. 42 %). Stejně tak byli muži častěji obětí finančního sexuálního vydírání (34 % vs. 9 %), kdy vyděrač vymáhal od oběti peníze, dárkovou kartu nebo jinou hodnotnou věc. V podobných situacích byly častěji od žen vymáhány další sexuálně laděné snímky (57 % vs. 37 %). ​

  • Bohužel, a pravděpodobně to není překvapivé, si výrazné procento dospívajících a mladých dospělých (41 %), kteří čelili některé z těchto tří hrozeb, svoji zkušenost nechalo pro sebe. Pouze 37 % ohlásilo grooming prostřednictvím online platformy, na policii nebo na krizovou linku.​ Sdílení intimních snímků bylo jediné z rizik, u kterého solidní, byť stále ne dostatečný podíl těch, kteří této hrozbě čelili, tuto skutečnost ohlásil (63 %). Více než polovina dotázaných (56 %) uvedla, že ohlásili finanční sexuální vydírání, k němuž došlo v důsledku catfishingu.

Tato nejnovější zjištění dokreslují dlouhodobě probíhající studii společnosti Snap se zaměřením na zdravé online prostředí, jež v loňském roce hlouběji sondovala zkušenosti dospívajících a mladých dospělých se sexuálním vydíráním. 

Máme v plánu tuto studii později v letošním roce zopakovat, abychom posoudili, jaký účinek měla kampaň Know2Protect na dospívající a mladé dospělé v USA.

Práce společnosti Snap v boji proti sexuálnímu zneužívání online 

Kromě zvýšení povědomí o těchto hrozbách jsme odhodlaní vymýtit takový obsah a chování z našich služeb. 

Zavázali jsme se docílit toho, že nelegální činnost nebude mít v prostředí Snapchatu žádnou šanci. Máme zásadu nulové tolerance vůči jakémukoli obsahu nebo jednání, jež představuje sexuální hrozbu pro mladistvé. Rychle odstraňujeme obsah porušující naše zásady, podnikáme kroky vůči zneužívajícím účtům a hlásíme je americkému Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) – bez ohledu na to, kde na světě jsme na takový obsah narazili. Pomocí vyspělých technologií proaktivně odhalujeme porušující obsah a podporujeme členy komunity Snapchat, stejně jako jejich přátele a členy rodiny, kteří aplikaci nepoužívají, aby případné problémy hlásili nám a příslušným místním orgánům. Členové naší komunity vykonávají obrovskou službu tím, že nám takové informace posílají. Tím před možnými hrozbami chrání ostatní. Účastníme se také iniciativy Take It Down organizace NCMEC a povzbuzujeme mladé lidi, aby se o ní dozvěděli více a případně se do programu zapojili. (Existuje i varianta pro dospělé, do níž se společnost Snap minulý rok také zapojila, s názvem StopNCII.)   

Spolupracujeme též s dalšími odborníky po celém světě, protože žádný subjekt ani organizace nemůže v této oblasti dosáhnout zásadního posunu bez další pomoci. Společnost Snap zastupuje celé odvětví v mezinárodní správní radě Globální aliance WeProtect, jsme členy poradního sboru asociace INHOPE a rady britské nadace Internet Watch Foundation. A minulý rok jsme završili dvouleté období ve výkonném výboru představenstva Technology Coalition. Pro všechny tyto organizace je vymýcení sexuálního zneužívání dětí (CSEA) klíčovou prioritou.

Podporujeme legislativní řešení, jako je zákon o bezpečnosti dětí na internetu (Kids Online Safety Act), zákon REPORT a zákon SHIELD v USA a pomáháme orgánům činným v trestním řízení při vyšetřování, jehož cílem je dostat pachatele před soud. Investujeme také do vzdělávacích materiálů v aplikaci i na našem webu a minulý rok jsme přidali čtyři nová krátká videa o různých sexuálních hrozbách.  

Podpora Know2Protect je jednou z mnoha činností, jimž se společnost Snap v tomto směru věnuje již mnoho let. Blahopřejeme americkému Ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) k dnešnímu zahájení kampaně a oceňujeme jeho úsilí vzdělávat veřejnost o tom, jak důležitou roli hraje každý z nás ve společném úsilí vymýtit tyto ohavné praktiky z celého ekosystému technologií.   

- Jacqueline Beauchere, Globální vedoucí bezpečnosti platformy Snap

Zpět na Novinky
1 K online groomingu pro sexuální účely dochází, když nějaká osoba, obvykle dospělá, naváže přátelství s nezletilou osobou za účelem sexuálního zneužívání, vytvoření snímků nebo osobního kontaktu.

2 Ke catfishingu dochází tehdy, když pachatel předstírá, že je někdo jiný, aby vylákal ze svého cíle osobní údaje nebo sexuální obsah.

3 K online sexuálnímu vydírání dochází tehdy, když zneužívající osoba nějakým způsobem získá nebo tvrdí, že má v držení intimní snímky této osoby, a poté vyhrožuje nebo se snaží vydírat tuto osobu požadováním peněz, dárkových poukázek, dalších sexuálních snímků nebo jiných osobních údajů, domnělou výměnou za to, že nezveřejní materiál rodině a přátelům této mladé osoby prostřednictví online kanálům.