Pārredzamības atskaites glosārijs
2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 30. jūnijs

Tālāk esam norādījuši definīcijas visbiežāk izmantotajiem terminiem, politikai un praksei, kas minēta mūsu pārredzamības atskaitē. 

Seksuāls saturs: attiecas uz seksuāla kailuma, pornogrāfijas vai komerciālu seksuālo pakalpojumu reklamēšanu vai izplatīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Seksuālu saturu.

Uzmākšanās un iebiedēšana: attiecas uz jebkādu nevēlamu uzvedību, kas parastam cilvēkam var izraisīt emocionālu stresu, piemēram, verbāla vardarbībua, seksuāla uzmākšanās vai nevēlama seksuāla uzmanība. Šajā kategorijā ietilpst arī bez piekrišanas radītu intīmu attēlu (NCII) pārsūtīšana vai saņemšana. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Uzmākšanos un iebiedēšanu.

Draudi un vardarbība: attiecas uz saturu, kas pauž nolūku izraisīt nopietnu fizisku vai emocionālu kaitējumu. Vardarbība attiecas uz jebkādu saturu, ar kuru tiek mēģināts provocēt, slavināt vai attēlot vardarbību pret cilvēkiem, vardarbību pret dzīvniekiem, asiņainus skatus vai atklāti nepatīkamus attēlus. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Draudiem, Vardarbību un kaitējumu.

Paškaitējums un pašnāvība: attiecas uz paškaitējuma slavināšanu, tai skaitā uz paškaitējuma, pašnāvības vai ēšanas traucējumu popularizēšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Draudiem, Vardarbību un kaitējumu.

Nepatiesa informācija: nepatiesa informācija ietver nepatiesu vai maldinošu saturu, kas rada kaitējumu vai ir radīts ļaunprātīgā nolūkā, piemēram, noliedz traģisku notikumu esamību, ietver nepamatotus medicīniskus apgalvojumus vai apdraud sabiedriskās līdzdalības procesu godīgumu, kā arī manipulēšanu ar saturu nepatiesos vai maldinošos nolūkos. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Kaitīgu nepatiesu vai maldinošu informāciju.

Uzdošanās par citu personu: tas attiecas uz gadījumiem, kad konts nepatiesi tiek uzdots par citai personai vai zīmolam piederošu. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Kaitīgu nepatiesu vai maldinošu informāciju.

Surogātpasts: surogātpasts attiecas uz nevēlamiem ziņojumiem vai neatbilstošu kopīgotu saturu, kas var izraisīt bīstamus pārpratumus vai kā citādi apdraudēt vai traucēt īstos platformas lietotājus. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Kaitīgu nepatiesu vai maldinošu informāciju.

Narkotiskās vielas: narkotiskās vielas attiecas uz nelikumīgu narkotisko vielu (tostarp viltotu medikamentu) izplatīšanu un lietošanu, kā arī uz citām nelikumīgām darbībām, kas ir saistītas ar narkotiskām vielām. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Nelikumīgām vai reglamentētām darbībām.

Ieroči: attiecas uz rīkiem, kuri ir paredzēti vai tiek lietoti, lai izraisītu nāvi, miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Nelikumīgām vai reglamentētām darbībām.

Citas reglamentētas preces: attiecas uz reglamentētu preču vai nozaru, tai skaitā nelikumīgu azartspēļu, tabakas produktu un alkohola, reklamēšanu. Šī kategorija ietver arī nelikumīgas vai bīstamas darbības, kas var popularizēt vai veicināt tāda veida rīcību, kas var ietvert kriminālu rīcību vai nopietni apdraudēt kādas personas dzīvību, drošību vai labklājību. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Nelikumīgām vai reglamentētām darbībām.

Naida runa: saturs, kas pazemo kādu personu vai personu grupu, balstoties uz viņu rasi, ādaskrāsu, kastu, etnisko izcelsmi, nacionālo izcelsmi, reliģiju, seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti, invaliditāti, veterāna statusu, imigrācijas statusu, sociālekonomisko statusu, vecumu, svaru vai grūtniecības statusu, vai veicina diskrimināciju pret šādām personām vai personu grupu. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Naidīgu saturu, Terorismu un Vardarbīgu ekstrēmismu.

Bērnu seksuāla izmantošana un seksuāla vardarbība pret bērniem: bērnu seksuāla izmantošana un seksuāla vardarbība pret bērniem tiek definēta kā saturs, kas ietver nepilngadīgu personu seksuāla rakstura attēlus, visa veida attēlus ar bērnu seksuālu izmantošanu un vardarbību pret bērniem (CSEAI), kā arī nepilngadīgas personas pievilināšana vai pavedināšana jebkādos seksuālos nolūkos. Par visiem gadījumiem, kas ietver bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Seksuālu saturu.

Terorisms un vardarbīgs ekstrēmisms: attiecas uz saturu, kas popularizē vai aizstāv terorismu vai citas vardarbīgas, kriminālas darbības, ko veic personas un/vai personu grupas, lai panāktu ideoloģiskus mērķus, piemēram, politiskus, reliģiskus, sociālus, ar rasi saistītus vai ar vidi saistītus mērķus. Tas ietver jebkādu saturu, kas popularizē vai aizstāv jebkādu teroristisku ārzemju organizāciju vai vardarbīgu un naidīgu ekstrēmistu grupējumu, kā arī saturu, kas veicina vervēšanu šādu organizāciju vai vardarbīgu ekstrēmu darbību nolūkos. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet mūsu skaidrojumu par Naidīgu saturu, Terorismu un Vardarbīgu ekstrēmismu.

Ziņojumi par saturu un kontiem: kopējais satura vienību un kontu skaits, par kuriem ziņots uzņēmumam Snap, izmantojot mūsu lietotnē pieejamo ziņošanas izvēlni.

Izpildes pasākumi (piespiedu mainīšana): darbība, kas ir veikta ar satura vienību vai kontu (piemēram, dzēšana, brīdinājums, bloķēšana). Ņemiet vērā, ka darbības pret satura pārkāpumiem, par kuriem ir ziņots, var veikt gan uzņēmuma aģenti, gan automatizēta sistēma (gadījumos, kad precīza automatizācija ir iespējama).

Kopējais satura piespiedu mainīšanas gadījumu skaits: kopējais tādu satura vienību skaits (piemēram, Snap un Stāsti), kurām Snapchat platformā tika veikta piespiedu mainīšana. 

Kopējais atsevišķo kontu piespiedu mainīšanas gadījumu skaits: kopējais tādu atsevišķo kontu skaits, kuriem Snapchat platformā tika veikta piespiedu mainīšana. Piemēram, ja vienam kontam tika piemērota piespiedu mainīšana vairākas reizes un vairāku iemeslu dēļ (piemēram, lietotājs tika brīdināts par nepatiesas informācijas publicēšanu un pēc tam tika dzēsts par uzmākšanos citam lietotājam), šīs metrikas aprēķinos tiktu iekļauts tikai viens konts. Taču abi izpildes pasākumi tiktu iekļauti mūsu tabulā "Pārskatā par satura un kontu pārkāpumiem". Viens atsevišķam kontam piemērots izpildes pasākums tiktu norādīts sadaļā "Nepatiesa informācija", un otrs atsevišķam kontam piemērots izpildes pasākums tiktu norādīts sadaļā "Uzmākšanās un iebiedēšana".

Satura piespiedu mainīšana procentos: šī vērtība procentuāli norāda konkrētas kategorijas satura piespiedu mainīšanas gadījumu skaitu, kas dalīts ar kopējo piespiedu kārtā mainītā satura gadījumu skaitu. Šie statistikas dati parāda mūsu Kopienas noteikumu izpildes pasākumu sadalījumu. 

Apstrādes ilgums: laikposms no brīža, kad mūsu Uzticības un drošības komandas pirmoreiz saņem ziņojumu (parasti tad, kad tiek iesniegts ziņojums), līdz pēdējā izpildes pasākuma laikspiedolam. Ja ziņošana notiek vairākās kārtās, beigu laiks tiek noteikts pēdējā izpildes pasākuma veikšanas brīdī.

Noteikumiem neatbilstoša satura skatījumu rādītājs (VVR): VVR ir tādu Stāstu un Snap skatījumu procentuālais īpatsvars, kuri saturēja noteikumiem neatbilstošu saturu, salīdzinājumā ar visiem Stāstu un Snap skatījumiem visā Snapchat platformā. Piemēram, ja mūsu VVR ir 0,03%, tas nozīmē, ka trijos no 10 000 Snap un Stāstu skatījumiem platformā Snapchat bija saturs, ar kuru tika pārkāptas mūsu politikas. Šī metrika ļauj mums saprast mūsu Kopienas noteikumiem neatbilstoša satura skatījumu procentuālo īpatsvaru platformā Snapchat (satura, par kuru tika ziņots vai kuram proaktīvi tika piemēroti izpildes pasākumi).